ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fervour

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fervour-, *fervour*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fervour(n) ความรู้สึกท่วมท้น, See also: ความรักท่วมท้น, ความศรัทธาแรงกล้า, Syn. ardor, fervor, zeal, Ant. indifference, unconcern

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fervour(เฟอ'เวอะ) n. ความอบอุ่นมาก,ความร้อนรน,ความเร่าร้อน,ความร้อนจัด

English-Thai: Nontri Dictionary
fervour(n) ความเร่าร้อน,ความร้อน,ความกระตือรือร้น

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fervourThanks to Haruna's "weather mode" Kaori's fervour was greatly dampened.

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fervour (n) fˈɜːʳvər (f @@1 v @ r)

Japanese-English: EDICT Dictionary
気勢[きせい, kisei] (n) fervour; fervor; vigour; vigor; ardour; spirit; (P) [Add to Longdo]
宗教熱[しゅうきょうねつ, shuukyounetsu] (n) religious fervour; religious enthusiasm [Add to Longdo]
熱血[ねっけつ, nekketsu] (n) hot blood; zeal; fervor; fervour; ardor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fervour
   n 1: the state of being emotionally aroused and worked up; "his
      face was flushed with excitement and his hands trembled";
      "he tried to calm those who were in a state of extreme
      inflammation" [syn: {excitement}, {excitation},
      {inflammation}, {fervor}, {fervour}]
   2: feelings of great warmth and intensity; "he spoke with great
     ardor" [syn: {ardor}, {ardour}, {fervor}, {fervour},
     {fervency}, {fire}, {fervidness}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top