ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fervor

F ER1 V ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fervor-, *fervor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fervor(n) ความรู้สึกท่วมท้น, See also: ความรักท่วมท้น, ความศรัทธาแรงกล้า, Syn. ardor, fervour, zeal, Ant. indifference, unconcern

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fervor(เฟอ'เวอะ) n. ความอบอุ่นมาก,ความร้อนรน,ความเร่าร้อน,ความร้อนจัด

CMU English Pronouncing Dictionary
FERVOR F ER1 V ER0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Glut {f}fervor [Am.]; fervour [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
気勢[きせい, kisei] (n) fervour; fervor; vigour; vigor; ardour; spirit; (P) [Add to Longdo]
熱血[ねっけつ, nekketsu] (n) hot blood; zeal; fervor; fervour; ardor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fervor
   n 1: feelings of great warmth and intensity; "he spoke with
      great ardor" [syn: {ardor}, {ardour}, {fervor}, {fervour},
      {fervency}, {fire}, {fervidness}]
   2: the state of being emotionally aroused and worked up; "his
     face was flushed with excitement and his hands trembled"; "he
     tried to calm those who were in a state of extreme
     inflammation" [syn: {excitement}, {excitation},
     {inflammation}, {fervor}, {fervour}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top