ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fermentation

F ER2 M AH0 N T EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fermentation-, *fermentation*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fermentation(เฟอเมนเท'เชิน) n. การหมัก,การบูดเบี้ยว,การปลุกปั่น,ความตื่นเต้น

English-Thai: Nontri Dictionary
fermentation(n) การหมัก,ขบวนการหมัก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fermentationการหมัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fermentationการหมัก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fermentationการหมัก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fermentationการหมัก [TU Subject Heading]
Fermentationการหมัก, Example: การเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดจากเชื้อหมัก เช่น เอ็นไซม์ของยีสต์, การเปลี่ยนแปลงในอินทรียสารหรือของเสียที่มีสารอินทรีย์ เป็นองค์ประกอบ โดยจุลินทรีย์ในสภาพไร้ออกซิเจน [สิ่งแวดล้อม]
Fermentationการหมัก,อุตสาหกรรมหมัก,ขบวนการหมัก,การฟูเชื้อ,ส่าเหล้า,กระบวนการหมัก,การหมักน้ำตาล [การแพทย์]
fermentationกระบวนการหมัก, กระบวนการที่สารอินทรีย์เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี โดยอาศัยการทำงานของจุลินทรีย์ (เช่น ยีสต์ แบคทีเรีย เป็นต้น) หรือเอนไซม์  เช่น การหมักแป้ง น้ำตาลโดยใช้ยีสต์จะได้เอทานอล [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Fermentation Assimmilationความแตกต่างกันในการย่อยน้ำตาล [การแพทย์]
Fermentation Brothการกรองของเหลวจากการหมัก [การแพทย์]
Fermentation Flaskขวดสำหรับทำเฟอเม้นเทชั่น [การแพทย์]
Fermentation Testการทดสอบโดยการหมัก [การแพทย์]
Fermentation, Acetic Acidการหมักในการผลิตน้ำส้มสายชู [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การหมัก[kān mak] (n) FR: fermentation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FERMENTATION F ER2 M AH0 N T EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fermentation (n) fˌɜːʳmɛntˈɛɪʃən (f @@2 m e n t ei1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Faulgas {n}fermentation gas [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アセトンブタノール発酵[アセトンブタノールはっこう, asetonbutano-ru hakkou] (n) acetone-butanol fermentation [Add to Longdo]
アミノ酸発酵[アミノさんはっこう, amino sanhakkou] (n) amino-acid fermentation [Add to Longdo]
アルコール発酵[アルコールはっこう, aruko-ru hakkou] (n) alcohol fermentation [Add to Longdo]
メタン発酵[メタンはっこう, metan hakkou] (n) methane fermentation [Add to Longdo]
猿酒[さるざけ;ましらざけ, saruzake ; mashirazake] (n) monkey booze; sake-like liquid produced by the fermentation of fruits left by monkeys in tree caches or hollows in rocks [Add to Longdo]
吟醸酒[ぎんじょうしゅ, ginjoushu] (n) type of sake brewed by low temperature fermentation from white rice milled to 60% [Add to Longdo]
口噛み酒[くちかみさけ, kuchikamisake] (n) sake made from rice or other cereal which is chewed before fermentation [Add to Longdo]
種菌[たねきん;しゅきん, tanekin ; shukin] (n) mother (fungal colony used to start fermentation); starter culture; seed fungus [Add to Longdo]
酒石[しゅせき, shuseki] (n,adj-no) tartar (as formed during the fermentation of wine, etc.) [Add to Longdo]
静置[せいち, seichi] (n) (1) standing; (vs) (2) to stand; to leave (e.g. for curd to form, fermentation to occur, etc.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fermentation
   n 1: a state of agitation or turbulent change or development;
      "the political ferment produced new leadership"; "social
      unrest" [syn: {agitation}, {ferment}, {fermentation},
      {tempestuousness}, {unrest}]
   2: a process in which an agent causes an organic substance to
     break down into simpler substances; especially, the anaerobic
     breakdown of sugar into alcohol [syn: {zymosis}, {zymolysis},
     {fermentation}, {fermenting}, {ferment}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top