ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

feoff

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -feoff-, *feoff*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
feoff(n) ที่ดินซึ่งได้รับตามระบบศักดินา, Syn. fief, feud
feoffee(n) ผู้รับมอบที่ดิน, Syn. grantee
feoffer(n) ผู้มอบที่ดิน, Syn. grantor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
feoff(เฟฟ,ฟืฟ) vt. มอบที่ดิน (ศักดินา) ให้แก่,ให้ค่าธรรมเนียม. -feoffor,feofer n.
feoffee(เฟฟ' ฟี,ฟีฟี') ผู้ที่ได้รับมอบที่ดิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้รับมอบที่ดิน[phūrapmøp thīdin] (n, exp) EN: feoffee ; grantee]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
feoff (n) fˈiːf (f ii1 f)
feoffs (n) fˈiːfs (f ii1 f s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  feoff
      n 1: a piece of land held under the feudal system [syn: {fief},
           {feoff}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top