ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fence

F EH1 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fence-, *fence*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fence(n) รั้ว, See also: กำแพง, ที่กั้น, สิ่งกีดขวาง, Syn. wall, barricade, barrier
fence(n) ผู้ซื้อหรือขายของโจร (คำสแลง), See also: ผู้ซื้อหรือขายของที่โขมยมา
fence(vt) ล้อมรั้ว, See also: กั้นรั้ว, Syn. encircle, surround
fence(vt) ซื้อหรือขายของโจร (คำสแลง), See also: ซื้อหรือขายของที่โขมยมา
fence(vi) พูดหลบหลีก, See also: พูดเลี่ยง, เลี่ยงไม่ตอบคำถาม, Syn. dodge, hedge, parry, Ant. confront
fence(vi) โต้เถียง, See also: โต้แย้ง
fenced(sl) โกรธ (ของรัฐแคลิฟอเนียร์), See also: เคือง, ไม่พอใจ, โมโห
fence in(phrv) กั้นด้วยรั้ว, See also: ปิดล้อมด้วยรั้ว, Syn. hedge in, hem in
fence in(phrv) จำกัด, See also: ล้อมรอบ, Syn. hem about
fence off(phrv) แยกออกมาด้วยรั้ว, See also: กั้นแยกด้ยรั้ว, Syn. divide off, rail off, separate off, wall off

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fence(เฟนซฺ) {fenced,fencing,fences} n. รั้ว,เครื่องกั้น,คอกล้อม,พะเนียด,ศิลปะหรือกีฬาฟันดาบ,ความชำนาญในการโต้แย้ง,บุคคลผู้รับและจำหน่ายของโจร,สถานที่รับและจำหน่ายของโจร. -Phr. (sit on the fence เป็นกลาง,ไม่เข้าข้างฝ่ายใด) . vi. เล่นหรือฝึกฝนการฟันดาบ,ล้อมรั้ว,
fencern. ผู้ล้อมรั้ว,ผู้ฟันดาบ,นักดาบ,ม้าที่ได้รับการฝึกฝนกระโดดข้ามรั้ว,นักวิ่งกระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง,ผู้มีอาชีพซ่อมแซมและสร้างรั้ว
defence(ดิเฟนซฺ') n. การป้องกัน,การต้านการรุกราน,การพิทักษ์,การแก้ตัวให้,การเป็นทนายให้,การแก้ต่าง, See also: defenceable adj. ดูdefence, Syn. protection
defencelessadj. ไร้การป้องกัน,ไม่มีการคุ้มครอง
offence(อะเฟนซฺ') n. การกระทำผิด,การกระทำผิดกฎหมาย,การรุก,การโจมตี,การทำให้ขุ่นเคือง,การก้าวร้าว,สิ่งที่ทำให้ขุ่นเคือง,สิ่งที่ละเมิด,ความรู้สึกขุ่นเคือง,ฝ่ายรุก,ฝ่ายโจมตี
rail fencen. รั้ว,รั้วราว
self-defence(เซลฟฺ'ดิเฟนซฺ) n. การป้องกันตัวเอง,การอ้างการใชกำลังเพื่อป้องกันตัวเอง., See also: self-defensive, self-defencive adj.
snow fencen. รั้วกั้นหิมะ

English-Thai: Nontri Dictionary
fence(n) รั้ว,คอก,เพนียด,เครื่องกั้น
fence(vi) ฟันดาบ,พูดเลี่ยง,พูดหลบหลีก,ปัดป้อง
fence(vt) กั้นรั้ว,ล้อมคอก,กีดกั้น
defence(n) การป้องกัน,เครื่องป้องกัน,การปกป้อง,การแก้ต่าง
defenceless(adj) ไม่มีเครื่องป้องกัน,ไม่มีที่พึ่ง,ไม่สามารถป้องกันตัวเอง
offence(n) การรุกราน,การละเมิด,การกระทำผิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fence diagramแผนภาพรั้ว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fences, mendingการปรับปรุงพรรคการเมือง (เพื่อเตรียมการเลือกตั้ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fences, Picketคล้ายรั้วบ้าน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fenceable[เฟนซ์-เอ-เบิ้ล] (adj) ที่ซื้อขายของโจร

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fenceA fence between makes love more keen.
fenceA fence runs around the house.
fenceAs the young man's car was close to the fence, Miss Baker had to drive up beside it on the other side, where the girl was sitting.
fenceFarmers are still sitting on the fence over which candidate to back.
fenceFred had his little brother paint the fence.
fenceGood fences make good neighbors.
fenceHe built a fence round his house.
fenceHe climbed over the fence.
fenceHe is sitting on the fence.
fenceHe jumped his horse over the fence.
fenceHe placed the ladder against the fence.
fenceHer house is enclosed with a white fence.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รั้ว(n) fence, See also: hedge, rampart, palisade, Example: พวกเราช่วยกันปักไม้เพื่อทำเป็นรั้ว, Count Unit: รั้ว, Thai Definition: เครื่องล้อมกันเป็นเขตของบ้าน
ฟันดาบ(n) fence, Example: เขาเลือกเรียนฟันดาบ เพราะชอบมาตั้งแต่เด็กๆ แล้ว, Thai Definition: การต่อสู้กันด้วยดาบ
ล้อมรั้ว(v) fence, See also: stockade, Example: เจ้าหน้าที่เขตสงวนพันธุ์สัตว์ป่าล้อมรั้วอย่างหนาแน่น เพื่อป้องกันมิให้นายพรานเข้ามาล่าสัตว์ในบริเวณนั้น
กั้นรั้ว(v) fence, See also: put up a fence, Syn. ล้อมรั้ว, Example: พ่อกั้นรั้วหลังบ้าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาบัติ[ābat] (n) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense  FR: transgression [f] ; infraction [f]
เดินเลาะรั้ว[doēn lǿ rūa] (v, exp) EN: walk along the fence  FR: longer la clôture
ฟันดาบ[fandāp] (n) EN: fence  FR: clôture [f]
กลาโหม[Kalāhōm] (org) EN: Ministry of Defence ; Defence Department
การกระทำความผิด[kān kratham khwāmphit] (n, exp) EN: offence
การกระทำผิดกฎหมาย[kān kratham phit kotmāi] (n, exp) EN: criminal offence ; violation  FR: violation [f]
การป้องกัน[kān pǿngkan] (n) EN: prevention ; protection ; precaution ; safeguard ; avoidance ; defence  FR: protection [f] ; défense [f] ; sauvegarde [f] ; prévention [f]
การป้องกันตัวเอง[kān pǿngkan tūa-ēng] (n, exp) EN: self-defence
กั้นรั้ว[kan rūa] (v, exp) EN: fence ; put up a fence  FR: clôturer
คดีอุกฉกรรจ์[khadī ukchakan] (n, exp) EN: serious offence

CMU English Pronouncing Dictionary
FENCE F EH1 N S
FENCED F EH1 N S T
FENCES F EH1 N S IH0 Z
FENCELESS F EH1 N S L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fence (v) fˈɛns (f e1 n s)
fenced (v) fˈɛnst (f e1 n s t)
fencer (n) fˈɛnsər (f e1 n s @ r)
fences (v) fˈɛnsɪz (f e1 n s i z)
fencers (n) fˈɛnsəz (f e1 n s @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lán, ㄌㄢˊ, / ] fence; railing; hurdle; column (of balance sheet); box (on spreadsheet), #5,833 [Add to Longdo]
[zhà, ㄓㄚˋ, / ] fence, #16,269 [Add to Longdo]
剑客[jiàn kè, ㄐㄧㄢˋ ㄎㄜˋ, / ] fencer (i.e. sportsman involved in fencing), #20,738 [Add to Longdo]
栅栏[zhà lán, ㄓㄚˋ ㄌㄢˊ, / ] fence, #25,404 [Add to Longdo]
篱笆[lí ba, ㄌㄧˊ ㄅㄚ˙, / ] fence (esp. of bamboo or wood railings), #34,382 [Add to Longdo]
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, ] fence; palisade, #278,790 [Add to Longdo]
击剑者[jī jiàn zhě, ㄐㄧ ㄐㄧㄢˋ ㄓㄜˇ, / ] fencer (i.e. sportsman involved in fencing), #858,956 [Add to Longdo]
围篱[wéi lí, ㄨㄟˊ ㄌㄧˊ, / ] fence; paling [Add to Longdo]
竹篱笆[zhú lí bā, ㄓㄨˊ ㄌㄧˊ ㄅㄚ, / ] fence [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zaun {m}; Hindernis {n} | ohne Zaunfence | unfenced [Add to Longdo]
Zaunpfosten {m}fence post [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクチブディフェンス;アクティブディフェンス[akuchibudeifensu ; akuteibudeifensu] (n) active defense; active defence [Add to Longdo]
オーバーフェンス[o-ba-fensu] (n) over fence [Add to Longdo]
オイルフェンス[oirufensu] (n) oil fence; (P) [Add to Longdo]
オフェンス[ofensu] (n) offense; offence [Add to Longdo]
サンボ[sanbo] (n) (abbr) self-defence (defense) (type of wrestling) (rus [Add to Longdo]
タイムフェンス[taimufensu] (n) {comp} time fence [Add to Longdo]
ディフェンス[deifensu] (n) defense; defence; (P) [Add to Longdo]
デフコン[defukon] (n) defense condition; defence condition [Add to Longdo]
フェンス[fensu] (n) fence; (P) [Add to Longdo]
ペンキ塗り[ペンキぬり, penki nuri] (n) painting (houses, fences, etc.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fence
   n 1: a barrier that serves to enclose an area [syn: {fence},
      {fencing}]
   2: a dealer in stolen property
   v 1: enclose with a fence; "we fenced in our yard" [syn:
      {fence}, {fence in}]
   2: receive stolen goods
   3: fight with fencing swords
   4: surround with a wall in order to fortify [syn: {wall},
     {palisade}, {fence}, {fence in}, {surround}]
   5: have an argument about something [syn: {argue}, {contend},
     {debate}, {fence}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top