ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fed

F EH1 D   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fed-, *fed*, f, fe
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fed1(vt) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ feed, See also: ป้อน, ให้อาหาร, เลี้ยง
fed2(n) เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง, See also: เจ้าหน้าที่รัฐบาล
fedora(n) หมวกสักหลาดขอบโค้งชนิดหนึ่งของผู้ชาย
federal(n) สหพันธรัฐ, See also: สหรัฐ, สหพันธ์, สหภาพ
federal(adj) เกี่ยวกับสหพันธรัฐ, Syn. central, governmental
federate(vt) รวมเข้าเป็นสมาพันธรัฐ, See also: เข้าร่วมในสหพันธ์, Syn. combine, confederate, unify
federated(adj) ซึ่งรวมตัวกันภายใต้ส่วนกลาง, See also: ซึ่งรวมเข้าเป็นสหพันธ์, Syn. confederate, joined, unified
federation(n) สหพันธรัฐ, See also: สหรัฐ, สหพันธ์, สหภาพ, Syn. alliance, confederacy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fed(เฟด) v. กิริยาช่อง2และ3ของfeed, See also: fed up น่าเบื่อหน่าย, น่ารังเกียจ
feddle-faddlen. ความไร้สาระ,เรื่องขี้ประติ๋ว,สิ่งที่ไม่เป็นหลักสำคัญ. vi. จู้จี้,ยุ่ง,เอะอะ. -fiddle-faddler n.
federal(เฟด'เดอเริล) adj. สหพันธ์,สหรัฐ,สมาพันธรัฐ,สันนิบาต,พันธมิตร,กลาง
federal communication comคณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสารใช้ตัวย่อว่า FCC (อ่านว่า เอฟซีซี) เป็นหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ที่มีหน้าที่ควบคุมในเรื่องการสื่อสาร โดยเฉพาะการควบคุมสัญญาณความถี่ของคลื่นวิทยุ
federalismn. ระบบการปกครองแบบสหรัฐหรือสมาพันธรัฐ
federalist(เฟด'เดอเริลลิสทฺ) n. ผู้นิยมการปกครองในรูปสหรัฐหรือสมาพันธรัฐ. -, See also: federalistic adj.
federate(เฟด'เดอเรท) vt.,vi. จัดให้มีการปกครองในรูปสหรัฐหรือสมาพันธรัฐ. adj. ซึ่งเป็นสหรัฐหรือสมาพันธรัฐ, Syn. federated
federation(เฟดเดอเร'เชิน) n. การรวมเข้าเป็นสหรัฐหรือสมาพันธรัฐ,กลุ่มการเมือง (สหรัฐ,สมาพันธรัฐ,สหพันธ์,สันนิบาต,พันธมิตรหรืออื่น ๆ), Syn. league
ariticles of confederatioรัฐธรรมนูญของ 13 อาณานิคมของอเมริกาในปี 1781
cloven-hoofedadj. เกี่ยวกับกีบเท้าที่แยก

English-Thai: Nontri Dictionary
fed(vt pt และ pp ของ) feed
federal(adj) เกี่ยวกับสหพันธ์,เกี่ยวกับสันนิบาต,เกี่ยวกับพันธมิตร
federate(adj) ซึ่งรวมเป็นสหพันธ์,ซึ่งเป็นพันธมิตร,ซึ่งเป็นสหพันธรัฐ
federate(vt) รวมเป็นสหพันธ์,จัดการปกครองแบบสหพันธรัฐ
federation(n) สหพันธ์,กลุ่มการเมือง,การจัดตั้งพรรคการเมือง,การรวมกัน
confederacy(n) การร่วมมือกัน,ความร่วมใจกัน,สัญญาร่วม
confederate(adj) ร่วมมือกัน,ร่วมใจกัน,ช่วยกัน,รวมกลุ่มกัน
confederate(n) ผู้สมรู้ร่วมคิด,สัมพันธมิตร,พันธมิตร
confederate(vi) ร่วมมือกัน,ร่วมใจกัน,ช่วยกัน,รวมกลุ่ม
confederation(n) การร่วมมือกัน,สหภาพ,สมาพันธ์,สันนิบาต,พันธมิตร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
federal acts; federal lawsรัฐบัญญัติของสหรัฐ (อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Federal Bureau of Investigation (F.B.I.)สำนักงานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Federal Communications Commission (FCC)คณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสาร (เอฟซีซี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Federal Communications Commission (FCC)คณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสาร (เอฟซีซี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
federal courtsศาลสหรัฐ (อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
federal crimesความผิดอาญาที่กำหนดโดยกฎหมายสหรัฐ (อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
federal laws; federal actsรัฐบัญญัติของสหรัฐ (อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
federal state; federationสหพันธรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
federal state; federationสหพันธรัฐ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
federalismระบอบสหพันธรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Federal aid to community developmentความช่วยเหลือของรัฐบาลกลางด้านการพัฒนาชุมชน [TU Subject Heading]
Federal aid to eductionความช่วยเหลือของรัฐบาลกลางด้านการศึกษา [TU Subject Heading]
Federal aid to researchความช่วยเหลือของรัฐบาลกลางด้านการวิจัย [TU Subject Heading]
Federal Food Drug and Cosmetic Actพ.ร.บ.อาหารยาและเครื่องสำอางแห่งชาติ [การแพทย์]
Federal funds marketตลาดเงินกู้ยืมระหว่างธนาคาร (ของสหรัฐ) [เศรษฐศาสตร์]
Federal governmentรัฐบาลกลาง [TU Subject Heading]
Federal libraryห้องสมุดของรัฐบาลกลาง, Example: ในสหรัฐอเมริกา Federal library หมายถึง ห้องสมุดที่รัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าของและดำเนินการโดยรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกา ทำหน้าที่ต่าง ๆ ได้แก่

1) การจัดหาและจัดเก็บสิ่งพิมพ์รัฐบาลต่าง ๆ ตามอำนาจที่ได้รับมอบหมาย
2) ให้บริการทางบรรณานุกรม โดยแจ้งว่าสิ่งพิมพ์รัฐบาล ต่าง ๆ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้น มีอยู่ที่ใด
3) คัดเลือกสิ่งพิมพ์หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งออกเผยแพร่แจกจ่าย
4) โฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ที่มีอยู่ งานของห้องสมุดรัฐบาลกลางทั้งหมดนี้มุ่งส่งเสริมการดำเนินงานของรัฐบาล ตลอดจนโครงการวิจัยหรือโครงการของหน่วยราชการต่าง ๆ ของสหรัฐอเมริกาเป็นสำคัญ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Federation of Thai Capital Market Organizationsสภาธุรกิจตลาดทุนไทย, Example: จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ในปี 2547 โดยความร่วมมือของ 6 องค์กร ประกอบด้วย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทจดทะเบียน สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาตลาดทุนไทยภายใต้เป้าหมายหลัก 3 ประการคือ เสริมสร้าง พัฒนาตลาดทุนให้มีเสถียรภาพ มั่นคง ผลักดันบรรษัทภิบาล [ตลาดทุน]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fed up[เฟ็ต อัพ] (adj) (informal) เบื่อ, ผิดหวัง โดยเฉพาะกับสิ่งที่เจอมานาน
federal tax(n) ภาษีสหพันธรัฐ
federal trade commissionคณะกรรมาธิการการค้า

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know, Max, I'm getting fed up with my job as a motorcar salesman.รู้มั้ย เเม็กซ์ฉันชักเริ่มเบื่องานเซลล์แมน ขายรถของฉันแล้วล่ะ Rebecca (1940)
They fed the Negro rum.พวกเขากินเหล้ารัมนิโกร The Old Man and the Sea (1958)
Those I considered the most capable were fed appropriatelyเหล่านั้นที่ฉันที่ซึ่งได้รับการพิจารณา most capable ... ...ให้อาหารเหมาะสม Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Well, all the environment circuits are fed to this one here.ก็ทุกวงจรสิ่งแวดล้อม เป็นอาหารผ่านทางหนึ่งที่นี่ 2010: The Year We Make Contact (1984)
It's a program that's fed into a system that will hunt down and destroy any desired memories.มันเป็นโปรแกรมที่ป้อนเข้า ระบบได้ ที่จะตามล่าและทำลาย ความทรงจำใด ๆ ที่ต้องการ 2010: The Year We Make Contact (1984)
I'm fed up... with that smoke and this pocket!ทั้งควันบุหรี่ และกระเป๋านี่ An American Tail (1986)
Listen, we fed Toby and put him to bed.ฟังนะลูก เราให้อาหารโทบี้ และเอาน้องเข้านอนแล้ว Labyrinth (1986)
- There's feds all over the place. - So what? Where are they gonna go?เอฟบีไอมากันเต็มไปหมด แล้วไง พวกมันจะทำอะไรได้ Goodfellas (1990)
Maybe we should have fed them our rations.บางที่เราน่าจะเลี้ยงมันไว้ใช้งาน. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
- who fed off X-rays...- ภายใต้รังสีเอ็กส์ The Cement Garden (1993)
Are you fed up?เบื่อไหมลูก? The Cement Garden (1993)
For the last ten years, I've fed you, I've clothed you, I've...10 ปีที่ผ่านมา ฉันเลี้ยงดูเธอ ฉันให้เสื้อผ้า ฉัน... Anastasia (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fedA huge federal budget deficit has been plaguing the American economy for many years.
fedAll the students are fed up with his lecture.
fedAmericans pay both federal taxes and state taxes.
fedFederal budget cuts will take a bite out of Social Security benefits.
fedHave you fed the dog?
fedHave you fed the dog yet?
fedHaving fed the dog, he sat down to his own dinner.
fedHe's fed up with socializing.
fedHe was duped by being fed false information.
fedI am fed up talking to her.
fedI am fed up with his vulgar jokes.
fedI am fed up with it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟีฟ่า(n) FIFA, See also: Federal Bureau of Investigation, Syn. สมาคมสหพันธ์ฟุตบอลระหว่างชาติ
สหพันธรัฐ(n) federal state, Syn. สมาพันธ์รัฐ
สหพันธ์(n) federation, See also: alliance, union, Syn. สมาคม, สมาพันธ์, องค์กร, องค์การ, Example: สหพันธ์แรงงานเป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อต่อรองหรือเรียกร้องผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อผู้ใช้แรงงาน, Thai Definition: สหภาพหรือสมาคมตั้งแต่ 2 สหภาพหรือ 2 สมาคมขึ้นไปรวมตัวกันเข้าเพื่อการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของสหภาพหรือสมาคมที่เข้าร่วมกันนั้น
เครือรัฐ(n) federation, See also: commonwealth, Syn. เครือจักรภพ, Example: ประเทศไทยไม่เคยเป็นประเทศในเครือรัฐใดมาก่อน, Count Unit: เครือรัฐ, Thai Definition: กลุ่มประเทศหรือรัฐที่มีการปกครองตนเอง แต่ยอมรับนับถือประมุขร่วมกัน
สมาพันธ์(n) federation, See also: confederation, confederacy, Syn. สหพันธรัฐ, Thai Definition: รัฐหลายรัฐรวมกัน โดยให้มีรัฐบาลกลาง และให้มีอำนาจหน้าที่เฉพาะกิจการบางอย่างที่รัฐสมาชิกยินยอมมอบหมายให้เท่านั้น แต่รัฐหนึ่งๆ ยังตั้งทูตประจำชาติอื่นได้สำหรับกิจเฉพาะของตน
ระอิดระอา(v) fed up, See also: be fed up with, be tired of, be bored with, Syn. ระอา, เอือมระอา, เบื่อหน่าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบื่อ[beūa] (v, exp) EN: be bored ; be fed up with ; be tired of ; be sick of ; be weary of  FR: être excédé ; être agacé ; être las ; être dégoûté ; être fatigué de ; en avoir assez (de qqch/qqn) ; en avoir marre (fam.) ; en avoir sa claque (fam.) ; en avoir par-dessus la tête (fam.) ; en avoir ras le bol (fam.)
เบื่อหน่าย[beūanāi] (v) EN: be tired of ; be bored with ; be weary of ; be fed up with ; be sick of ; irk ; bore  FR: être dégoûté ; en avoir marre
อืด[eūt] (adj) EN: swollen ; distended ; bloated ; stuffed up ; suffering from flatulency  FR: gonflé ; enflé
แห่งชาติ[haengchāt] (adj) EN: national ; federal  FR: national ; fédéral
อิ่มตัว[imtūa] (v) EN: be full ; be stuffed ; be packed full  FR: être saturé ; être rempli
จ้างบุคลากรมากเกินไป[jāng bukkhalākøn māk koēnpai] (v, exp) EN: be overstaffed ; be overmanned
เก้าอี้นวม[kao-ī nūam] (n, exp) EN: armchair ; sofa ; settee ; upholster chair ; overstuffed chair  FR: fauteuil [m]
ไข่ยัดไส้[khai yatsai] (n, exp) EN: stuffed omelette  FR: omelette garnie [f] ; omelette farcie [f]
ขนมเบื้องญวน[khanom beūangyūan] (n, exp) EN: Vietnamese stuffed crispy omelette
ขาดบุคลากร[khāt bukkhalākøn] (v, exp) EN: be short-staffed

CMU English Pronouncing Dictionary
FED F EH1 D
FEDE F IY1 D
FEDS F EH1 D Z
FEDER F EH1 D ER0
FEDEX F EH1 D EH1 K S
FEDOR F EH1 D ER0
FEDAK F EH1 D AH0 K
FED'S F EH1 D Z
FEDEWA F EH1 D EH0 W AA2
FEDELE F EH1 D AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Fed (n) fˈɛd (f e1 d)
fed (v) fˈɛd (f e1 d)
federal (j) fˈɛdərəl (f e1 d @ r @ l)
federate (v) fˈɛdərɛɪt (f e1 d @ r ei t)
federally (n) fˈɛdrəliː (f e1 d r @ l ii)
federated (v) fˈɛdərɛɪtɪd (f e1 d @ r ei t i d)
federates (v) fˈɛdərɛɪts (f e1 d @ r ei t s)
federalism (n) fˈɛdərəlɪzəm (f e1 d @ r @ l i z @ m)
federalist (n) fˈɛdərəlɪst (f e1 d @ r @ l i s t)
federating (v) fˈɛdərɛɪtɪŋ (f e1 d @ r ei t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
联邦[lián bāng, ㄌㄧㄢˊ ㄅㄤ, / ] federal; federation, #5,890 [Add to Longdo]
联合会[lián hé huì, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] federation, #8,027 [Add to Longdo]
联邦政府[lián bāng zhèng fǔ, ㄌㄧㄢˊ ㄅㄤ ㄓㄥˋ ㄈㄨˇ, / ] federal government, #20,954 [Add to Longdo]
联邦大楼[lián bāng dà lóu, ㄌㄧㄢˊ ㄅㄤ ㄉㄚˋ ㄌㄡˊ, / ] federal building, #332,526 [Add to Longdo]
国际航空联合会[guó jì háng kōng lián hé huì, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] Fédération Aéronautique Internationale (FAI), world body of gliding and aeronautic sports [Add to Longdo]
国际体操联合会[Guó jì Tǐ cāo Lián hé huì, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄊㄧˇ ㄘㄠ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] Fédération Internationale de Gymnastique [Add to Longdo]
德意志联邦共和国[Dé yì zhì Lián bāng Gòng hé guó, ㄉㄜˊ ㄧˋ ㄓˋ ㄌㄧㄢˊ ㄅㄤ ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] Federal Republic of Germany [Add to Longdo]
联邦制[lián bāng zhì, ㄌㄧㄢˊ ㄅㄤ ㄓˋ, / ] federal; federal system [Add to Longdo]
联邦快递[lián bāng kuài dì, ㄌㄧㄢˊ ㄅㄤ ㄎㄨㄞˋ ㄉㄧˋ, / ] Federal Express (FedEx) [Add to Longdo]
联邦紧急措施署[lián bāng jǐn jí cuò shī shǔ, ㄌㄧㄢˊ ㄅㄤ ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧˊ ㄘㄨㄛˋ ㄕ ㄕㄨˇ, / ] Federal Emergency Management Agency; FEMA [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Federkraft(n) |die, pl. Federkräfte| แรงดึงหรือผลัก ในสปริง (ฟิสิกส์)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bundessicherheitspolizist {m} | Bundessicherheitspolizisten {pl}fed [Am.] | feds [Add to Longdo]
Federzirkel {m}spring dividers [Add to Longdo]
Feder {f}; Federkiel {m}; Schreibfeder {f}quill [Add to Longdo]
Feder {f} [techn.] | Parallelschaltung {f} von Federn | Reihenschaltung {f} von Federnspring | springs in parallel | springs in series [Add to Longdo]
Feder {f} | mit fremden Federn geschmückt [übtr.]plume | in borrowed plumes [Add to Longdo]
Federball {m} [sport]shuttlecock [Add to Longdo]
Federball {m}; Federballspiel {n}; Badminton {n} [sport]badminton [Add to Longdo]
Federband {n}strip [Add to Longdo]
Federbandkupplung {f}coil clutch [Add to Longdo]
Federbein {n} [auto]strut [Add to Longdo]
Federbride {f}; Federbügel {m}spring clamp [Add to Longdo]
Federbronze {f}Phosphorus Bronze [Add to Longdo]
Federbusch {m}plume; panache [Add to Longdo]
Federdruckkörner {m}automatic center punch [Add to Longdo]
Federelement {n}spring element [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
FBI[エフビーアイ, efubi-ai] (n) Federal Bureau of Investigation; FBI [Add to Longdo]
うまい棒[うまいぼう, umaibou] (n) Umaibo; small, puffed, cylindrical corn snack (trademarked) [Add to Longdo]
うんざり[unzari] (adv,n,vs) tedious; boring; being fed up with; (P) [Add to Longdo]
アメリカ合衆国連邦緊急事態管理庁[アメリカがっしゅうこくれんぽうきんきゅうじたいかんりちょう, amerika gasshuukokurenpoukinkyuujitaikanrichou] (n) Federal Emergency Management Agency of the United States; FEMA [Add to Longdo]
アメリカ連合国[アメリカれんごうこく, amerika rengoukoku] (n) The Confederate States of America; The Confederacy; CSA [Add to Longdo]
アラメヘラザメ[arameherazame] (n) Apristurus fedorovi (Federov's catshark, a species from Japan) [Add to Longdo]
エフェドリン[efedorin] (n) ephedrine [Add to Longdo]
オタ車[オタしゃ, ota sha] (n) (col) (See オタク,ヲタ車,痛車) otaku car (painted with anime characters, loaded with figures and stuffed dolls, etc.) [Add to Longdo]
カフドパンツ[kafudopantsu] (n) cuffed pants [Add to Longdo]
ギャル車[ギャルしゃ, gyaru sha] (n) (sl) (See ヤン車) girly car (often full of plastic flowers, stuffed animals, etc.) owned by a young, trendy female [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
新連邦評価基準[しんれんぽうひょうかきじゅん, shinrenpouhyoukakijun] FTSC, Federal Trust Criteria [Add to Longdo]
連邦航空管理局[れんぼうくこうかんりきょうく, renboukukoukanrikyouku] Federal Aviation Administration (FAA) [Add to Longdo]
連邦政府[れんぼうせいふ, renbouseifu] federal government [Add to Longdo]
連邦赤字[れんぼうあかじ, renbouakaji] federal (budget) deficit [Add to Longdo]
連邦通信委員会[れんぼうつうしんいいんかい, renboutsuushin'iinkai] Federal Communications Commission (FCC) (US) [Add to Longdo]
連邦通信協会[れんぽうつうしんきょうかい, renpoutsuushinkyoukai] Federal Communications Commission (FCC) [Add to Longdo]
連邦貿易委員会[れんぼうぼえきいいんかい, renbouboekiiinkai] Federal Trade Commission (FTC) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[はね, hane] Feder, Fluegel [Add to Longdo]
羽根突き[はねつき, hanetsuki] Federball, Federballspiel [Add to Longdo]
羽毛[うもう, umou] Feder, Gefieder [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Fed
   n 1: any federal law-enforcement officer [syn: {Federal}, {Fed},
      {federal official}]
   2: the central bank of the United States; incorporates 12
     Federal Reserve branch banks and all national banks and
     state-chartered commercial banks and some trust companies;
     "the Fed seeks to control the United States economy by
     raising and lowering short-term interest rates and the money
     supply" [syn: {Federal Reserve System}, {Federal Reserve},
     {Fed}, {FRS}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top