ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

feasibility

F IY2 Z AH0 B IH1 L AH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -feasibility-, *feasibility*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
feasibility studiesการศึกษาความเป็นไปได้ในวิชาคอมพิวเตอร์หมายถึง การศึกษาเพื่อชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการมีหรือใช้คอมพิวเตอร์ โดยคำนึงถึงกำไรและต้นทุน ช่วงเวลา กำลังเงินและกำลังคน เพื่อให้ทำงานตามโครงการใด ๆ ที่กำหนด โดยปรกติในการศึกษาความเป็นไปได้ จะมีข้อเสนอแนะทางเลือกอื่นที่เหมาะสมไว้ด้วยเสมอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
feasibility studyการศึกษาความเป็นไปได้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Feasibilityความเป็นไปได้ [การแพทย์]
Feasibility Determinationการพิจารณาความเป็นไปของแผนงาน [การแพทย์]
Feasibility studiesการศึกษาความเป็นไปได้ [TU Subject Heading]
feasibility studyfeasibility study, การศึกษาความเหมาะสม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
feasibilityความเป็นไปได้

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Determine the feasibility of accessing that informationพิจารณาความเป็นไปได้ในการเข้าถึงข้อมูลอย่างนั้น Justice (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
feasibilityAlthough much research has been carried out into the applications of Emmet's theory, little is known about their feasibility.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิทธิ์(n) possibility, See also: feasibility, likelihood, potentiality, practicability, Example: การแข่งขันครั้งนี้เขามีสิทธิ์ที่จะชนะ เพราะดูคู่แข่งแล้วสู้เขาไม่ได้เลย, Thai Definition: ความเป็นไปได้, มีโอกาสเป็นไปได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การศึกษาความเป็นไปได้[kānseuksā khwām penpai dāi] (n, exp) EN: feasibility study   FR: étude de faisabilité [f]
ความเป็นไป[khwām penpai] (n) EN: possibility ; plausibility ; feasibility  FR: faisabilité [f] ; devenir [m]
ความเป็นไปได้[khwām penpai dāi] (n, exp) EN: possibility ; feasibility  FR: possibilité [f] ; faisabilité [f]
ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ[khwām penpai dāi nai thāng patibat] (n, exp) EN: feasibility
สิทธิ์[sit] (n) EN: possibility ; feasibility ; likelihood ; potentiality ; practicability  FR: possibilité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FEASIBILITY F IY2 Z AH0 B IH1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
feasibility (n) fˌiːzəbˈɪlɪtiː (f ii2 z @ b i1 l i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
可行性[kě xíng xìng, ㄎㄜˇ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄥˋ, ] feasibility, #12,287 [Add to Longdo]
可行性研究[kě xíng xìng yán jiū, ㄎㄜˇ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄥˋ ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ, ] feasibility study, #24,399 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Durchführbarkeitsstudie {f}; Durchführbarkeitsuntersuchung {f}feasibility study [Add to Longdo]
Machbarkeitsstudie {f}feasibility study [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フィージビリティー[fi-jibiritei-] (n) feasibility [Add to Longdo]
フィージビリティースタディ[fi-jibiritei-sutadei] (n) feasibility study [Add to Longdo]
フィージビリティースタディー[fi-jibiritei-sutadei-] (n) feasibility study [Add to Longdo]
フィージビリティスタディ[fi-jibiriteisutadei] (n) {comp} feasibility study [Add to Longdo]
具体性[ぐたいせい, gutaisei] (n) concreteness; feasibility [Add to Longdo]
実現可能性[じつげんかのうせい, jitsugenkanousei] (n,adj-no) feasibility [Add to Longdo]
実現可能性検討[じつげんかのうせいけんとう, jitsugenkanouseikentou] (n) {comp} feasibility study [Add to Longdo]
実現可能性調査[じつげんかのうせいちょうさ, jitsugenkanouseichousa] (n) {comp} feasibility study [Add to Longdo]
実現性[じつげんせい, jitsugensei] (n) practicability; feasibility; operability; expected implementation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フィージビリティスタディ[ふぃーじびりていすたでい, fi-jibiriteisutadei] feasibility study [Add to Longdo]
実現可能性[じつげんかのうせい, jitsugenkanousei] feasibility [Add to Longdo]
実現可能性検討[じつげんかのうせいけんとう, jitsugenkanouseikentou] feasibility study [Add to Longdo]
実現可能性調査[じつげんかのうせいちょうさ, jitsugenkanouseichousa] feasibility study [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  feasibility
      n 1: the quality of being doable [syn: {feasibility},
           {feasibleness}] [ant: {infeasibility}, {unfeasibility}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top