ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fear

F IH1 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fear-, *fear*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fear(n) ความกลัว, See also: ความเกรงกลัว, ความตกใจ, Syn. dread, fright, horror, terror, Ant. courage, dash
fear(vi) กลัว, See also: ตระหนกตกใจ, เกรงกลัว, หวาดหวั่น, Syn. apprehend, dread
fear(vt) ทำให้กลัว, See also: ทำให้หวั่นเกรง, Syn. apprehend, dread
fearful(adj) น่าเกรงกลัว, See also: น่ากลัว, ขี้กลัว, Syn. afraid, apprehensive, nervous, Ant. brave, courageous
fear for(phrv) วิตกกังวลเกี่ยวกับ, See also: ห่วงใยเกี่ยวกับ
fearless(adj) กล้าหาญ, See also: ปราศจากความกลัว, ใจกล้า, ใจเด็ด, Syn. brave, resolute, unafraid, Ant. cowardly
fearsome(adj) น่ากลัว, See also: น่าหวาดหวั่น, น่าหวาดกลัว, Syn. alarming, dreadful
fearfulness(n) ความน่ากลัว, See also: ความหวาดกลัว, Syn. cowardice, timidity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fear(เฟียร์) n. ความกลัว,สิ่งที่กลัว vt. กลัว,หวาดกลัว
fearful(เฟีย'ฟูล) adj. น่ากลัว,ซึ่งทำให้น่ากลัว,รู้สึกลัว,เต็มที่., See also: fearfully adv. ness n.
fearless(เฟีย'ลิส) adj. ไร้ความกลัว,ไม่หวาดหวั่น,กล้า., See also: fearlessness n.
fearsome(เฟีย'เซิม) adj. น่ากลัว,น่าหวาดหวั่น,กลัว., See also: fearsomeness n., Syn. formidable
afeard(อะเฟิร์ด') adj. กลัว., Syn. afraid

English-Thai: Nontri Dictionary
fear(n) ความกลัว,ความหวาดกลัว,ความวิตกกังวล,วิตกจริต
fear(vt) กลัว,หวาดกลัว,เกรงกลัว,วิตกกังวล,ไม่กล้า
fearful(adj) น่ากลัว,ขลาด,น่าเกรงกลัว
fearless(adj) กล้าหาญ,ไม่เกรงกลัว,ไม่หวาดหวั่น
afeard(adj) หวาดกลัว
afeared(adj) หวาดกลัว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fearความกลัว [TU Subject Heading]
Fearกลัว,ความกลัว,ความกลัวธรรมดา [การแพทย์]
Fear Arousing Campaignวิธีการขู่ให้กลัว [การแพทย์]
Fear in childrenความกลัวในเด็ก [TU Subject Heading]
Fear of Castrationความกลัวว่าอวัยวะเพศจะถูกตัดออกไป [การแพทย์]
Fear of crimeความกลัวอาชญากรรม [TU Subject Heading]
Fear of Deathกลัวความตาย [การแพทย์]
Fear of Dyingกลัวว่ากำลังจะตาย [การแพทย์]
Fear of failureความกลัวการล้มเหลว [TU Subject Heading]
Fear of Heightsความกลัวที่สูง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fearA burnt child fears the fire.
fearA fearful thought entered my mind.
fearAnd will not come into the light for fear that his deeds will be exposed.
fearChronic care beds for patients long stay patients will be drastically cut from July, a state where many people will be cut off from nursing and treatment is feared.
fearDark is an object of fear to many children.
fearDark is an object to fear to many children.
fearDon't go too near the dog for fear it should bite you.
fearEriko worked so long and so hard, without stopping to eat, that I feared she would faint.
fearEveryone fears to do something new.
fearEveryone who does evil hates the light, and will not come into the light for fear that his deeds will be exposed.
fearFear always springs from ignorance.
fearFear crept into my heart and settled there.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภีม(adj) dreadful, See also: fearful, horrible, Syn. น่ากลัว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
หวั่นวิตก(v) be afraid, See also: fear, be anxious, be worried, Syn. วิตกกังวล, Example: เขาหวั่นวิตกไปว่ารถจะเสียลงกลางทาง
ห้าว(adj) brave, See also: fearless, daring, bold, unafraid, stout, Syn. กร้าว, กล้า, Example: บทนางเอกในภาพยนตร์สะท้อนภาพหญิงสาวบุคลิกห้าวแข็งแกร่งมีความเป็นผู้นำสูง, Thai Definition: กล้าทางมุทะลุ
ความกลัว(n) scare, See also: fear, fright, Syn. ความหวาดกลัว, Example: เขาตัวสั่นด้วยความกลัว, Thai Definition: ความรู้สึกไม่อยากประสบสิ่งที่ไม่ดีแก่ตัว
เกรง(v) fear, See also: be afraid of, be in awe of, dread, Syn. กลัว, หวั่น, Ant. กล้า, Example: บรรดาผู้บริการเกรงว่า การนำรถหุ่นยนต์มาใช้งานจะทำให้คนงานไม่พอใจ, Thai Definition: นึกกลัวไปเอง, นึกวิตกไปเอง
แข็งกล้า(adj) brave, See also: fearless, Syn. กล้าหาญ, ห้าวหาญ, Ant. ขี้ขลาด, ขลาด, Example: เขาเป็นคนแข็งกล้าพร้อมที่จะต่อสู้อุปสรรคต่างๆ ได้ทุกเมื่อ, Thai Definition: ที่มีความกล้ามาก
ขี้กลัว(adj) fearful, See also: afraid, scared, timorous, Syn. กลัว, ไม่กล้า, ขี้ขลาด, Ant. กล้า, Example: ถ้าพ่อแม่เข้มงวดมากเกินไป อาจทำให้เด็กเป็นคนขี้กลัวได้, Thai Definition: ที่ไม่กล้าทำหรือหวาดระแวงต่อสิ่งรอบข้าง
ความหวั่นไหว(n) fear, See also: scare, terrifier, alarm, Syn. ความครั่นคร้าม, ความกลัว, Example: เขามีความสุขเมื่อทำงานและเกิดความหวั่นไหวหากต้องลาออกจากบริษัท
หวาดกลัว(v) fear, See also: be scared, dread, be anxious, be afraid of, Syn. กลัว, Ant. กล้า, กล้าหาญ, Example: ชาวบ้านระแวกนั้นต่างหวาดกลัวโจรผู้ร้าย, Thai Definition: สะดุ้งผวาว่าจะเป็นภัย
พรั่น(v) fear, See also: be afraid, be frightened, be scared, be terrified, Syn. กลัว, หวั่น, พรั่น, พรั่นพรึง, หวาดหวั่น, Ant. กล้า, Example: ่ในใจของคนเหล่านั้นยังพรั่นอยู่ว่าเมื่อเลิกประเพณีล่าหัวแล้วจะเกิดเหตุเภทภัยตามมา, Thai Definition: รู้สึกหวั่นกลัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉกรรจ์[chakan] (adj) EN: able-bodied ; sturdy ; robust ; fierce ; strong ; brave ; ferocious ; fearless ; daring ; muscular ; brave ; bold  FR: robuste ; vigoureux ; hardi ; intrépide
ใจหาย[jaihāi] (v) EN: be stunned with fear
ใจกล้า[jaiklā] (adj) EN: fearless ; bold ; brave ; daring ; plucky ; courageous ; valiant ; adventuresome
ขาม[khām] (v) EN: be afraid of ; fear  FR: craindre ; avoir peur (de)
ขยาด[khayāt] (v) EN: fear ; quail ; recoil ; be afraid  FR: craindre ; être craintif ; se méfier ; être méfiant
เข็ด[khet] (v) EN: be afraid ; be scared ; fear  FR: craindre ; appréhender ; redouter
ขี้ขลาด[khīkhlāt] (adj) EN: timid ; timorous ; chicken-hearted ; fearful ; afraid ; scared ; cowardly ; craven  FR: peureux ; craintif ; poltron ; couard (litt.) ; trouillard (fam.) ; froussard (fam.)
ขี้กลัว[khīklūa] (adj) EN: timid ; easily startled ; lacking self-confidence ; fearful ; afraid ; scared ; timorous ; coward ; spineless  FR: timoré ; timide ; manquant d'assurance ; peureux ; trouillard (fam.)
คร้าม[khrām] (v) EN: be afraid ; scare ; fear ; dread ; be awed by ; have due respect for  FR: être intimidé ; être impressionné ; craindre
ความกลัว[khwāmklūa] (n) EN: fear ; scare ; fright ; phobia  FR: peur [f] ; frayeur [f] ; phobie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FEAR F IH1 R
FEARS F IH1 R Z
FEARN F ER1 N
FEARON F IH1 R AH0 N
FEARED F IH1 R D
FEARING F IH1 R IH0 NG
FEARFUL F IH1 R F AH0 L
FEARNOW F ER1 N OW0
FEARLESS F IH1 R L AH0 S
FEARSOME F IH1 R S AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fear (v) fˈɪəʳr (f i@1 r)
fears (v) fˈɪəʳz (f i@1 z)
feared (v) fˈɪəʳd (f i@1 d)
fearful (j) fˈɪəʳfəl (f i@1 f @ l)
fearing (v) fˈɪəʳrɪŋ (f i@1 r i ng)
fearless (j) fˈɪəʳləs (f i@1 l @ s)
fearsome (j) fˈɪəʳsəm (f i@1 s @ m)
fearfully (a) fˈɪəʳfəliː (f i@1 f @ l ii)
fearlessly (a) fˈɪəʳləsliː (f i@1 l @ s l ii)
fearsomely (a) fˈɪəʳsəmliː (f i@1 s @ m l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恐怕[kǒng pà, ㄎㄨㄥˇ ㄆㄚˋ, ] fear; to dread; I'm afraid that...; perhaps; maybe, #3,204 [Add to Longdo]
不怕[bù pà, ㄅㄨˋ ㄆㄚˋ, ] fearless; not worried (by setbacks or difficulties), #3,304 [Add to Longdo]
恐惧[kǒng jù, ㄎㄨㄥˇ ㄐㄩˋ, / ] fear; dread; phobia, #5,200 [Add to Longdo]
畏惧[wèi jù, ㄨㄟˋ ㄐㄩˋ, / ] fear; foreboding, #14,295 [Add to Longdo]
[lǐn, ㄌㄧㄣˇ, / ] fear, #43,003 [Add to Longdo]
[chù, ㄔㄨˋ, ] fearful; timid; to fear, #50,801 [Add to Longdo]
[tì, ㄊㄧˋ, ] fearful; respectful, #56,102 [Add to Longdo]
怕生[pà shēng, ㄆㄚˋ ㄕㄥ, ] fear of strangers; to be afraid of strangers (of small children), #57,781 [Add to Longdo]
[jué, ㄐㄩㄝˊ, ] fear; be in awe; sudden glance [Add to Longdo]
戒惧[jiè jù, ㄐㄧㄝˋ ㄐㄩˋ, / ] fearful [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flugangst {f}fear of flying [Add to Longdo]
Furcht {f}; Schreck {m}; Befürchtung {f} | aus Furcht vorfear | for fear of [Add to Longdo]
Zukunftsangst {f}; Angst vor der Zukunftfear of the future [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うぞうぞ[uzouzo] (adv) (on-mim) fearfully; gingerly [Add to Longdo]
おっかなびっくり[okkanabikkuri] (adv) (See おっかない・1) fearfully; nervously; timidly; gingerly [Add to Longdo]
ぞくっと[zokutto] (adv) tremblingly; having the chills (through fear, cold, anticipation, etc.) [Add to Longdo]
であろう[dearou] (aux) will; probably; may; I think; surely; I hope; I fear; it seems [Add to Longdo]
と見られる[とみられる, tomirareru] (exp,v1) (followed by verb) believed to; expected to; feared to; poised to; considered to; likely to [Add to Longdo]
びくびく[bikubiku] (adv,n,vs,adj-no) (on-mim) being afraid of; being fearful; being timid; being nervous; (P) [Add to Longdo]
ぶるぶる(P);ブルブル[buruburu (P); buruburu] (adv,n,vs) (on-mim) shivering with cold or fear; shaking; trembling; (P) [Add to Longdo]
わなわな[wanawana] (adv-to,vs) (on-mim) trembling from fear; trembling all over [Add to Longdo]
インターフェアランス[inta-fearansu] (n) interference [Add to Longdo]
インフレ懸念[インフレけねん, infure kenen] (n) inflation fear; inflation worries [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fear
   n 1: an emotion experienced in anticipation of some specific
      pain or danger (usually accompanied by a desire to flee or
      fight) [syn: {fear}, {fearfulness}, {fright}] [ant:
      {bravery}, {fearlessness}]
   2: an anxious feeling; "care had aged him"; "they hushed it up
     out of fear of public reaction" [syn: {concern}, {care},
     {fear}]
   3: a feeling of profound respect for someone or something; "the
     fear of God"; "the Chinese reverence for the dead"; "the
     French treat food with gentle reverence"; "his respect for
     the law bordered on veneration" [syn: {fear}, {reverence},
     {awe}, {veneration}]
   v 1: be afraid or feel anxious or apprehensive about a possible
      or probable situation or event; "I fear she might get
      aggressive"
   2: be afraid or scared of; be frightened of; "I fear the winters
     in Moscow"; "We should not fear the Communists!" [syn:
     {fear}, {dread}]
   3: be sorry; used to introduce an unpleasant statement; "I fear
     I won't make it to your wedding party"
   4: be uneasy or apprehensive about; "I fear the results of the
     final exams"
   5: regard with feelings of respect and reverence; consider
     hallowed or exalted or be in awe of; "Fear God as your
     father"; "We venerate genius" [syn: {reverence}, {fear},
     {revere}, {venerate}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top