ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

favourable

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -favourable-, *favourable*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
favourable(เฟ'เวอะระเบิล) adj. เห็นด้วย,ซึ่งเป็นที่นิยมชมชอบ,เป็นที่โปรดปราน,ซึ่งอำนวยประโยชน์., See also: favorableness, favourableness n. favorably, favourably adv., Syn. benefit

English-Thai: Nontri Dictionary
favourable(adj) เหมาะ,โชคอำนวย,ซึ่งอำนวยประโยชน์,เป็นที่ชื่นชอบ,เป็นที่โปรดปราน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
favourableThe boy more than justified the favourable opinion they had formed of him.
favourableThe film received favourable criticism.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โอกาสดี(n) auspicious, See also: favourable (promising) opportunity, Syn. โอกาสทอง, Example: การที่มหาวิทยาลัยขยายวิทยาเขตไปยังจังหวัดนครปฐมนั้นเป็นโอกาสดีที่มหาวิทยาลัยจะได้เข้าไปมีบทบาทด้านศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดนครปฐม, Thai Definition: ช่วงจังหวะที่ดี, ช่องทางที่ดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัปมงคล = อปมงคล[appamongkhon] (adj) EN: inauspicious ; unfortunate ; unfavourable ; unpropitious  FR: sinistre ; lugubre
ชัยภูมิ[chaiyaphūm] (n) EN: strategically located place ; strategically favourable position  FR: position stratégique [f]
เอื้อ[eūa] (adj) EN: beneficial ; favourable ; advantageous
คำนิยม[khamniyom] (n) EN: appreciation ; eulogy ; praise ; good opinion ; favourable comment ; admiring words ; encomium
โอกาสดี[ōkāt dī] (n, exp) EN: good chance ; auspicious opportunity ; favourable opportunity

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
favourable (j) fˈɛɪvərəbl (f ei1 v @ r @ b l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
günstiger Preisfavourable price [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アピる[api ru] (v5r) (sl) (See アピール) to try to make a favourable impression; to appeal [Add to Longdo]
ゴロ新聞[ゴロしんぶん, goro shinbun] (n) racketeering newspaper; journal that demands money in return for favourable articles [Add to Longdo]
悪し様[あしざま, ashizama] (n,adj-no) unfavourable; unfavorable [Add to Longdo]
悪条件[あくじょうけん, akujouken] (n) unfavorable conditions; unfavourable conditions [Add to Longdo]
悪評[あくひょう, akuhyou] (n) bad reputation; infamy; ill repute; unfavorable criticism; unfavourable criticism [Add to Longdo]
一陽来復;一陽来腹[いちようらいふく, ichiyouraifuku] (n) return of spring; long-awaited, favorable turn of fortune (favourable) [Add to Longdo]
佳良[かりょう, karyou] (adj-na,n) good; favourable; favorable; successful [Add to Longdo]
起きる[おきる, okiru] (v1,vi) (1) to get up; to rise; (2) to wake up; (3) to occur (usu. of unfavourable incidents); to happen; to take place; (P) [Add to Longdo]
逆調[ぎゃくちょう, gyakuchou] (n) unfavourable condition; adverse position [Add to Longdo]
恵方[えほう, ehou] (n) favourable or lucky direction (favorable) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  favourable
      adj 1: encouraging or approving or pleasing; "a favorable
             reply"; "he received a favorable rating"; "listened with
             a favorable ear"; "made a favorable impression" [syn:
             {favorable}, {favourable}] [ant: {unfavorable},
             {unfavourable}]
      2: (of winds or weather) tending to promote or facilitate; "the
         days were fair and the winds were favorable" [syn:
         {favorable}, {favourable}] [ant: {unfavorable},
         {unfavourable}]
      3: occurring at a convenient or suitable time; "an opportune
         time to receive guests" [syn: {favorable}, {favourable}]
      4: presaging or likely to bring good luck; "a favorable time to
         ask for a raise"; "lucky stars"; "a prosperous moment to make
         a decision" [syn: {golden}, {favorable}, {favourable},
         {lucky}, {prosperous}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top