ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

favorable

F EY1 V ER0 AH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -favorable-, *favorable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
favorable(adj) ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบ, See also: ซึ่งเป็นที่ปรารถนา, ซึ่งเป็นที่นิยม, Syn. favourable, desirable, pleasing, welcome, Ant. ill-disposed, uninclined

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
favorable(เฟ'เวอะระเบิล) adj. เห็นด้วย,ซึ่งเป็นที่นิยมชมชอบ,เป็นที่โปรดปราน,ซึ่งอำนวยประโยชน์., See also: favorableness, favourableness n. favorably, favourably adv., Syn. benefit

English-Thai: Nontri Dictionary
unfavorable(adj) เป็นภัย,ไม่เอื้อ,เสียเปรียบ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Favorable varianceผลต่างที่น่าพอใจ [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
favorableA favorable review of your play will appear in the next issue.
favorableAlmost all of the reviews of the play were favorable.
favorableAttendance should be good provided the weather is favorable.
favorableCircumstances are entirely favorable to us.
favorableHe intended to enter the political world at a favorable opportunity.
favorableHe made a favorable impression on his bank manager.
favorableHis answer was not favorable.
favorableHis comments about the book were favorable.
favorableHis new book met with a favorable reception.
favorableI am looking for to receiving your favorable answer.
favorableI am looking forward to receiving your favorable answer.
favorableI availed myself of this favorable opportunity.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มงคล(adj) auspicious, See also: favorable, propitious, Syn. สิริมงคล, Example: แม่เชิญท่านเจ้าคุณอาจารย์ให้อยู่ร่วมงานมงคลของข้าพเจ้า, Thai Definition: เกี่ยวกับเหตุที่นำมาซึ่งความเจริญ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มงคล(n) favorable thing, See also: auspicious/propitious thing, Syn. สิริมงคล, Example: พระเจิมแป้งกระแจะให้ที่หน้าผากเพื่อเป็นมงคลแก่เด็ก, Thai Definition: เหตุที่นำมาซึ่งความเจริญ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดี[dī] (adj) EN: good ; nice ; pleasant ; favorable ; fine  FR: bon ; agréable ; bienfaisant
คอยจังหวะ[khøi jangwa] (v, exp) EN: wait for the right moment ; wait for a chance ; bide one's time ; await a favorable opportunity  FR: attendre le bon moment ; attendre le moment opportun
คอยจังหวะ[khøi jangwa] (v, exp) EN: wait for the right moment ; wait for a chance ; bide one's time ; await a favorable opportunity ; beat time  FR: attendre le moment opportun
มงคล[mongkhon] (adj) EN: favorable ; auspicious ; propitious ; lucky  FR: favorable ; propice ; propitiatoire
น่าเสียดาย[nāsīadāi] (adj) EN: unfortunate ; unlucky ; unfavorable ; regrettable  FR: regrettable ; déplorable
นิยม[niyom] (x) EN: in favour of ; pro- (pref.)  FR: favorable à ; pro- (préf.)
ปลอดโปร่ง[pløtprōng] (adj) EN: clear ; favorable
เสียเปรียบ[sīaprīep] (v) EN: be adverse ; be disadvantageous ; be unfavorable  FR: désavantager ; défavoriser
สิทธิโชค[sitthichōk] (n, exp) EN: good auspices ; good luck  FR: auspices favorables [mpl]
วันดี[wan dī] (n, exp) EN: auspicious day ; lucky day ; good day  FR: jour favorable [m] ; jour de chance [m] ; jour de bon augure [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FAVORABLE F EY1 V ER0 AH0 B AH0 L
FAVORABLE F EY1 V R AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
favorable (k) fˈɛɪvrəbəl (f ei1 v r @ b @ l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
地利[dì lì, ㄉㄧˋ ㄌㄧˋ, ] favorable location; in the right place; productivity of land, #26,868 [Add to Longdo]
顺境[shùn jìng, ㄕㄨㄣˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] favorable circumstances, #37,114 [Add to Longdo]
风调雨顺[fēng diào yǔ shùn, ㄈㄥ ㄉㄧㄠˋ ㄩˇ ㄕㄨㄣˋ, / 調] favorable weather (成语 saw); good weather for crops, #46,161 [Add to Longdo]
嘉许[jiā xǔ, ㄐㄧㄚ ㄒㄩˇ, / ] favorable; praise, #66,691 [Add to Longdo]
地利人和[dì lì rén hé, ㄉㄧˋ ㄌㄧˋ ㄖㄣˊ ㄏㄜˊ, ] favorable geographical and social conditions (成语 saw); good location and the people satisfied, #132,525 [Add to Longdo]
艳遇[yàn yù, ㄧㄢˋ ㄩˋ, / ] favorable opportunity for an encounter with a beautiful woman [Add to Longdo]
顺潮[shùn cháo, ㄕㄨㄣˋ ㄔㄠˊ, / ] favorable tide [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
günstig (für) {adj} | günstiger | am günstigstenfavorable [Am.]; favourable [Br.] (to) | more favourable | most favourable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪し様[あしざま, ashizama] (n,adj-no) unfavourable; unfavorable [Add to Longdo]
悪条件[あくじょうけん, akujouken] (n) unfavorable conditions; unfavourable conditions [Add to Longdo]
悪評[あくひょう, akuhyou] (n) bad reputation; infamy; ill repute; unfavorable criticism; unfavourable criticism [Add to Longdo]
一進一退[いっしんいったい, isshin'ittai] (n,vs,adj-no) now advancing and now retreating; ebb and flow; seesawing; taking alternately favorable and unfavorable turns [Add to Longdo]
一陽来復;一陽来腹[いちようらいふく, ichiyouraifuku] (n) return of spring; long-awaited, favorable turn of fortune (favourable) [Add to Longdo]
佳良[かりょう, karyou] (adj-na,n) good; favourable; favorable; successful [Add to Longdo]
環境づくり;環境作り;環境造り[かんきょうづくり, kankyoudukuri] (n) creating a (usually favorable) environment [Add to Longdo]
形勢不利[けいせいふり, keiseifuri] (n,adj-na) situation (turn of events) being unfavorable (disadvantageous) [Add to Longdo]
形勢有利[けいせいゆうり, keiseiyuuri] (n,adj-na) situation (turn of events) being favorable (advantageous) [Add to Longdo]
恵方[えほう, ehou] (n) favourable or lucky direction (favorable) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 favorable
   adj 1: encouraging or approving or pleasing; "a favorable
       reply"; "he received a favorable rating"; "listened with
       a favorable ear"; "made a favorable impression" [syn:
       {favorable}, {favourable}] [ant: {unfavorable},
       {unfavourable}]
   2: (of winds or weather) tending to promote or facilitate; "the
     days were fair and the winds were favorable" [syn:
     {favorable}, {favourable}] [ant: {unfavorable},
     {unfavourable}]
   3: presaging or likely to bring good luck; "a favorable time to
     ask for a raise"; "lucky stars"; "a prosperous moment to make
     a decision" [syn: {golden}, {favorable}, {favourable},
     {lucky}, {prosperous}]
   4: inclined to help or support; not antagonistic or hostile; "a
     government friendly to our interests"; "an amicable
     agreement" [syn: {friendly}, {favorable}, {well-disposed}]
   5: occurring at a convenient or suitable time; "an opportune
     time to receive guests" [syn: {favorable}, {favourable}]

Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top