ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

favor

F EY1 V ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -favor-, *favor*
English-Thai: Longdo Dictionary
in favor of(phrase) เห็นด้วยกับ เช่น Scriptural and Statistical Views in Favor of Slavery., Supreme Court rules in favor of eBay., Syn. in favour of

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
favor(n) ความช่วยเหลือ, See also: ความปรารถนาดี, ความเอื้อเฟื้อ, Syn. support
favor(n) การยกย่อง, See also: การชื่นชม, การเชิดชู, Syn. admiration, esteem
favor(n) ของขวัญ, See also: ของสมนาคุณ, ของที่ระลึก, Syn. souvenir
favor(vt) ชื่นชอบ, See also: เชิดชู, ยกย่อง, Syn. honor, value, Ant. dislike, disesteem
favor(vt) สนับสนุน, See also: ช่วยเหลือ, อุปถัมภ์, Syn. advocate
favored(adj) ซึ่งได้รับสิทธิพิเศษ, Syn. beloved, honorary
favorite(n) คนโปรด, See also: หัวโปรด, หัวแก้วหัวแหวน, Syn. darling, favored one
favorite(n) คนโปรด, See also: หัวโปรด, หัวแก้วหัวแหวน, Syn. darling, favored one
favorite(n) ความนิยมชมชอบ
favorite(n) ความนิยมชมชอบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
favor(ฟะ'เวอะ) n. ความกรุณา,การกระทำที่กรุณา,ความสงเคราะห์,ความประทับใจ,ความนิยม,ความเข้าข้าง,ไมตรีจิต,บุญคุณ,การสนับสนุน,ความเห็นพ้อง,ของขวัญ,ของระลึก,เครื่องหมาย,โบ,สิทธิพิเศษ. -Phr. (in favo (u) r of สนับสนุน,เข้าข้าง) . -Phr. (in one's favo (u) r เพื่อผลประโยชน
favorable(เฟ'เวอะระเบิล) adj. เห็นด้วย,ซึ่งเป็นที่นิยมชมชอบ,เป็นที่โปรดปราน,ซึ่งอำนวยประโยชน์., See also: favorableness, favourableness n. favorably, favourably adv., Syn. benefit
favored(เฟ'เวอด) adj. ซึ่งเป็นที่โปรดปราน,ซึ่งได้รับสิทธิพิเศษ,ซึ่งได้รับการสนับสนุน
favorite(เฟ'เวอริท) n. คนโปรด,ของโปรด,ผู้แข่งขันที่มีหวังชนะมากที่สุด. adj. ซึ่งเป็นที่โปรดปราน,ซึ่งได้รับการสนับสนุน
disfavor(ดิสเฟ'เวอะ) n. ความไม่ชอบ,ความไม่เห็นด้วย,การกระทำที่เป็นภัย. vt. ไม่ชอบ,ไม่โปรด, Syn. disgrace
ill-favored(อิล เฟ'เวอดฺ) adj. น่าเกลียด,ไม่น่าดู,เคราะห์ร้าย, Syn. ugly
well-favored(เวล'เฟ'เวอร์ด) adj. สวยงาม,หน้าตาดี,หล่อ,งดงาม, See also: well-favoredness n. well-favouredness n., Syn. attractive

English-Thai: Nontri Dictionary
favor(n) ความชอบ,ความโปรดปราน,ความกรุณา,การสนับสนุน,การเข้าข้าง
unfavorable(adj) เป็นภัย,ไม่เอื้อ,เสียเปรียบ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Favorable varianceผลต่างที่น่าพอใจ [การบัญชี]
Favorite Playingอภิบาลพวกพ้อง [การแพทย์]
Favorite Substrateอาหารอันโอชะ [การแพทย์]
Favoritismระบบความชอบพอส่วนตัว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
favorAccording to this magazine, my favorite actress will marry a jazz musician next spring.
favorActually, I have a favor to ask of you.
favorA favorable review of your play will appear in the next issue.
favorA favorite resort of artists.
favorAlgebra is my favorite subject.
favorAll in favor of this proposition will please say Aye.
favorAll the people are in favor of your idea.
favorAll those in favor held up their hands.
favorAlmost all of the reviews of the play were favorable.
favorAlmost everyone in the class voted in favor of having a thank-you party for the teachers.
favorA nice roast chicken is one of my favorite dishes.
favorA poll shows that an overwhelming majority is favor of the legislation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เต็ง(n) favorite, Syn. ตัวเต็ง, ตัวเก็ง, Example: บราซิลได้รับการคาดหมายให้เป็น 1 ในทีมเต็งแชมป์โลก, Thai Definition: ผู้ที่หวังจะได้ชัยชนะ
โปรด(adj) favorite, Syn. ชอบ, ชื่นชอบ, Ant. เกลียด, Example: เพลงนี้เป็นเพลงโปรดของฉัน, Thai Definition: ที่ถูกใจหรือพอใจมาก
ตัวเก็ง(n) favorite, See also: favored to win, one who be expected to win, Syn. ตัวเต็ง, Example: ผู้เข้าประกวดหมายเลข 23 เป็นตัวเก็งว่าจะได้เป็นนางสาวไทยในปีนี้, Thai Definition: ผู้ ตัว หรือสิ่งที่คาดหมายไว้อย่างมั่นใจ
บุญคุณ(n) favor, See also: kindness, Syn. พระคุณ, Example: ท่านมีบุญคุณกับผมมาก ชาตินี้คงจะชดใช้ไม่หมด, Thai Definition: ความดีที่ได้กระทำต่อผู้อื่น
ปรวด(v) please, See also: favor, like, be pleased, be kind enough to, Syn. โปรด, โปรดปราน
มงคล(adj) auspicious, See also: favorable, propitious, Syn. สิริมงคล, Example: แม่เชิญท่านเจ้าคุณอาจารย์ให้อยู่ร่วมงานมงคลของข้าพเจ้า, Thai Definition: เกี่ยวกับเหตุที่นำมาซึ่งความเจริญ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มงคล(n) favorable thing, See also: auspicious/propitious thing, Syn. สิริมงคล, Example: พระเจิมแป้งกระแจะให้ที่หน้าผากเพื่อเป็นมงคลแก่เด็ก, Thai Definition: เหตุที่นำมาซึ่งความเจริญ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
การเล่นพรรคเล่นพวก(n) favoritism, Syn. การเล่นพวกเล่นพ้อง, Example: การเล่นพรรคเล่นพวกในการทำงานทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่คนในสังคม
ติดปาก(adj) popular, See also: favorite, hit, Example: เพลงนี้มีประโยคติดปาก ที่คนร้องกันทั่วบ้านทั่วเมือง, Thai Definition: ที่ใช้พูดบ่อยๆ จนเป็นนิสัย
ความนิยม(n) favor, See also: appreciation, popularity, liking, approval, Syn. ความชอบ, ความชื่นชอบ, ความชื่นชม, Ant. ความเกลียด, ความรังเกียจ, Example: ความนิยมที่ผู้ชมมีต่อนักร้องคนนี้ช่างมากมายเหลือเกิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุเคราะห์[anukhrǿ] (v) EN: help ; aid ; favor ; do a good turn ; support ; back ; stand by ; subsidize  FR: favoriser ; aider
อนุกูล[anukūn] (v) EN: help ; support ; aid ; back up ; assist ; succor ; relieve ; befriend  FR: aider ; supporter ; soutenir ; assister ; favoriser
อัปลักษณ์[appalak] (adj) EN: ugly ; hideous ; ill-favored ; unsightly  FR: affreux ; hideux
บุญคุณ[bunkhun] (x) EN: doing favors ; good acts ; favour performed ; service performes  FR: bienfait [m] ; faveur [f]
ดี[dī] (adj) EN: good ; nice ; pleasant ; favorable ; fine  FR: bon ; agréable ; bienfaisant
เอื้อ[eūa] (v) EN: aid ; be charitable to ; be kind to ; help ; support (with kindness) ; do a favour ; take an interest (in) ; care (about)  FR: offrir ; proposer ; favoriser
ฝนตกไม่ทั่วฟ้า[fontok mai thūa fā] (xp) EN: It does not rain everywhere at once ; There is bound to be some discrimination and favoritism
เห็นพ้องต้องกัน[hen phøng tǿng kan] (v, exp) EN: all agree ; express approval ; give consent ; view favorably
จอน[jøn] (n) EN: sideburns [pl] ; sideburn  FR: favoris [mpl] ; pattes [fpl] ; pattes de lapin [fpl]
การเล่นพรรคเล่นพวก[kān len phak lenphūak] (n, exp) EN: favoritism  FR: favoritisme [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FAVOR F EY1 V ER0
FAVORS F EY1 V ER0 Z
FAVORED F EY1 V ER0 D
FAVORITE F EY1 V R AH0 T
FAVORITE F EY1 V ER0 IH0 T
FAVORING F EY1 V ER0 IH0 NG
FAVORABLY F EY1 V R AH0 B L IY0
FAVORABLY F EY1 V ER0 AH0 B L IY0
FAVORABLE F EY1 V R AH0 B AH0 L
FAVORABLE F EY1 V ER0 AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
favorable (k) fˈɛɪvrəbəl (f ei1 v r @ b @ l)
favorably (n) fˈɛɪvrəbliː (f ei1 v r @ b l ii)
favorites (n) fˈɛɪvrɪts (f ei1 v r i t s)
favoritism (n) fˈɛɪvrətəzm (f ei1 v r @ t @ z m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huì, ㄏㄨㄟˋ, ] favor; blessing; surname Hui, #7,099 [Add to Longdo]
偏爱[piān ài, ㄆㄧㄢ ㄞˋ, / ] favor; preference, #14,509 [Add to Longdo]
地利[dì lì, ㄉㄧˋ ㄌㄧˋ, ] favorable location; in the right place; productivity of land, #26,868 [Add to Longdo]
恩惠[ēn huì, ㄣ ㄏㄨㄟˋ, ] favor; grace, #31,380 [Add to Longdo]
恩赐[ēn cì, ㄣ ㄘˋ, / ] favor; to give charity to sb out of pity, #32,037 [Add to Longdo]
顺境[shùn jìng, ㄕㄨㄣˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] favorable circumstances, #37,114 [Add to Longdo]
恩典[ēn diǎn, ㄣ ㄉㄧㄢˇ, ] favor; grace, #45,038 [Add to Longdo]
风调雨顺[fēng diào yǔ shùn, ㄈㄥ ㄉㄧㄠˋ ㄩˇ ㄕㄨㄣˋ, / 調] favorable weather (成语 saw); good weather for crops, #46,161 [Add to Longdo]
心头肉[xīn tóu ròu, ㄒㄧㄣ ㄊㄡˊ ㄖㄡˋ, / ] favorite, #62,021 [Add to Longdo]
嘉许[jiā xǔ, ㄐㄧㄚ ㄒㄩˇ, / ] favorable; praise, #66,691 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Begünstigung {f}favor [Am.]; favour [Br.] [Add to Longdo]
Favorit {m}favorite [Am.]; favourite [Br.] [Add to Longdo]
Gefälligkeit {f}; Gefallen {m} | um einen Gefallen bittenfavor [Am.]; favour [Br.] | to ask a favour [Add to Longdo]
Gunst {f}; Wohlwollen {n}favor [Am.]; favour [Br.] [Add to Longdo]
favorisieren | favorisiert werdento favor [Am.]; to favour [Br.] | to be favourite [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お気に入り(P);御気に入り[おきにいり, okiniiri] (exp) (1) (See 気に入り) favorite; favourite; pet (e.g. teacher's pet); (2) bookmark (in web browser); (P) [Add to Longdo]
お上手を言う[おじょうずをいう, ojouzuwoiu] (exp,v5u) to flatter; to boot-lick; to curry favour (favor) [Add to Longdo]
お世話になる;御世話になる[おせわになる, osewaninaru] (exp,v5r) (See 世話になる) to receive favor (favour); to be much obliged to someone; to be indebted; to be grateful [Add to Longdo]
お返し(P);御返し[おかえし, okaeshi] (n,vs) (1) return gift; return favour (favor); (2) revenge; (3) change (in a cash transaction); (P) [Add to Longdo]
ご恩;御恩[ごおん, goon] (n) (hon) (See 恩) (received) favor, kindness or blessing (favour) [Add to Longdo]
ホロ苦い;ほろ苦い[ホロにがい(ホロ苦い);ほろにがい(ほろ苦い), horo nigai ( horo nigai ); horonigai ( horo nigai )] (adv,adj-i) bittersweet; slightly bitter; something that has a strong taste that adults favor [Add to Longdo]
愛機[あいき, aiki] (n) favourite aeroplane, camera or other machine (favorite, airplane) [Add to Longdo]
愛吟[あいぎん, aigin] (n,vs) (1) favourite poem or song; favorite poem or song; (2) lover of poetry and song [Add to Longdo]
愛顧[あいこ, aiko] (n,vs) patronage; favour; favor [Add to Longdo]
愛書[あいしょ, aisho] (n) (1) great love of books; (2) favorite book (favourite) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 favor
   n 1: an act of gracious kindness [syn: {favor}, {favour}]
   2: an advantage to the benefit of someone or something; "the
     outcome was in his favor" [syn: {favor}, {favour}]
   3: an inclination to approve; "that style is in favor this
     season" [syn: {favor}, {favour}]
   4: a feeling of favorable regard [syn: {favor}, {favour}]
   5: souvenir consisting of a small gift given to a guest at a
     party [syn: {party favor}, {party favour}, {favor}, {favour}]
   v 1: promote over another; "he favors his second daughter" [syn:
      {prefer}, {favor}, {favour}]
   2: consider as the favorite; "The local team was favored" [syn:
     {favor}, {favour}]
   3: treat gently or carefully [syn: {favor}, {favour}]
   4: bestow a privilege upon [syn: {privilege}, {favor}, {favour}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top