ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

father

F AA1 DH ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -father-, *father*
English-Thai: Longdo Dictionary
father(n) บาทหลวง
Holy Father(jargon) สมเด็จคุณพ่อ เป็นคำทางเลือกที่ใช้กล่าวถึงหรือใช้เรียกพระสันตะปาปา

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
father(n) บิดา, See also: พ่อ, คุณพ่อ, พ่อเลี้ยง, พ่อบุญธรรม, Syn. dad, daddy
father(n) พระในศาสนาคริสต์, See also: บาทหลวง, หลวงพ่อ, Syn. cleargyman, chaplain, pastor, Ant. layperson
father(n) ผู้ก่อตั้ง, See also: ผู้ให้กำเนิด, ผู้ริเริ่ม, Syn. founder, author, creator
father(vt) เป็นพ่อ, See also: ยอมรับเป็นพ่อ
father(vt) ก่อตั้ง, See also: ริเริ่ม
fatherhood(n) ความเป็นพ่อ, Syn. fathership, parenthood
fatherland(n) บ้านเกิดเมืองนอน, See also: เมืองเกิด, Syn. mother country, homeland

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
father(ฟา'เธอะ) {fathered,fathering,fathers} n. บิดา,พ่อ,ผู้ปกครอง,พระ,พ่อบุญธรรม,คำเรียกชื่อผู้อาวุโสเพื่อแสดงความเคารพ,ผู้อาวุโสที่สุดของกลุ่ม,ผู้นำของเมือง,ผู้ก่อตั้ง,ผู้มาก่อน,แบบเริ่มแรก -Phr. (the Father พระผู้เป็นเจ้า) . vt. ให้กำเนิด,ริเริ่ม,เป็นพ่อ,ยอมร
father-in-lawn. พ่อตา,พ่อผัว
fatherlandn. ประเทศบ้านเกิดเมืองนอน,ปิตุภูมิ
fatherlessadj. ไม่มีพ่อ,ไม่มีพ่อตามกฎหมาย
fatherlyadj. ในลักษณะของพ่อ, See also: fatherliness n.
forefather(ฟอร์'ฟาเธอะ) n. บรรพบุรุษ, See also: forefatherly adj., Syn. forbear
godfathern. พ่ออุปถัมภ์ (โดยเฉพาะในพิธีศีลล้างบาปทางศาสนาคริสต์)
grandfathern. ปู่,บรรพบุรุษ, See also: grandfatherly adj.
grandfather's clockนาฬิกาลูกตุ้มขนาดใหญ่
paternal grandfathern. ปู่

English-Thai: Nontri Dictionary
father(n) พ่อ,บิดา,ผู้ก่อตั้ง,ผู้ปกครอง,หลวงพ่อ,บาทหลวง
FATHER-IN-father-in-law(n) พ่อตา,พ่อผัว
fatherhood(n) ความเป็นพ่อ,ฐานะเป็นพ่อ,บรรพบุรุษ
fatherland(n) ปิตุภูมิ,แผ่นดินเกิด,บ้านเกิดเมืองนอน
fatherless(adj) กำพร้าพ่อ,ไม่มีพ่อ
fatherly(adj) คล้ายพ่อ,ฉันบิดา,เหมือนบิดา
forefather(n) บรรพบุรุษ,โคตรเหง้า,บรรพชน
godfather(n) พ่อทูนหัว,พ่ออุปถัมภ์
grandfather(n) ปู่,ตา
stepfather(n) พ่อเลี้ยง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
father surrogateผู้ทดแทนพ่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Father and childบิดาและบุตร [TU Subject Heading]
Father and infantบิดากับทารก [TU Subject Heading]
Father Classให้การศึกษาและแนะแนวสำหรับผู้เป็นบิดา [การแพทย์]
Father Substitutesพ่อทดแทน [การแพทย์]
Fatherhoodความเป็นบิดา [TU Subject Heading]
Fatherless familiesครอบครัวที่ขาดบิดา [TU Subject Heading]
Fathersบิดา [TU Subject Heading]
Fathers and sonsบิดาและบุตรชาย [TU Subject Heading]
Fathers, Absence ofเด็กที่ขาดพ่อ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Father's Day[ฟาเธอร์ส เดย์] (n) วันพ่อ, See also: A. Mother's Day, HM the Queen Sirikit's Birthday, Syn. HM the King Bhumipol's Birthday
father's day[ฟาเธอร์ส เดย์] (n) วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลมหาราช รัชกาลที่ 9 ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ถือเป็นวันพ่อแห่งชาติด้วย, See also: A. Mother's Day, HM the Queen Sirikit's Birthday, Syn. HM the King Bhumipol's Birthday

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fatherA boy needs a father he can look up to.
fatherA boy of seventeen is often as tall as his father.
fatherAbraham Lincoln's father was a carpenter by trade.
fatherA computer game was given me by my father.
fatherA conflict between my father and me.
fatherA father provides for his family.
fatherA friend of your father.
fatherA friend of your father's is not always a friend of your father.
fatherAfter high school, he went to college and studied to be a minister, like his father.
fatherAfter his father died, he had to study by himself.
fatherAfter his father's death, John took to spending his time in bars.
fatherAfter my mother died suddenly, my father looked after me all by himself.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คุณพ่อ(n) father, See also: papa, daddy, Syn. พ่อ, เตี่ย, ป๋า, ป๊ะป๋า, Ant. คุณแม่, Example: คุณพ่อมีเรื่องตื่นเต้นมาเล่าให้ฟังเสมอ, Count Unit: คน
ปิตุภูมิ(n) motherland, See also: fatherland, birthplace, Syn. บ้านเกิดเมืองนอน, บ้านเกิด, เมืองเกิด, มาตุภูมิ, Example: ขออวยพรทหารทุกคนให้เดินทางกลับสู่ปิตุภูมิโดยสวัดดิภาพ
ป๋า(n) father, See also: daddy, Syn. พ่อ, บิดา, Example: คุณเปรมก็เป็นเยี่ยงป๋าที่ดีทั่วๆ ไปในยุคนั้นคือพยายามกำหนดชะตาอนาคตของลูก, Count Unit: คน
ผู้บังเกิดเกล้า(n) parents, See also: father, mother, progenitor, Syn. บุพการี, บิดามารดา, Example: เราทุกคนควรมีความกตัญญูต่อผู้บังเกิดเกล้า, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ให้กำเนิด
พ่อ(n) father, See also: dad, daddy, papa, Syn. บิดา, บิตุเรศ, บิดร, บิตุรงค์, Ant. แม่, Example: ผลการวิจัยพอสรุปได้ว่าชายได้รับอิทธิพลจากพ่อมากกว่าหญิง, Count Unit: คน, Thai Definition: ชายผู้ให้กำเนิดแก่ลูก
พ่อตา(n) the father of one's wife, See also: father-in-law, Ant. แม่ยาย, Example: เขาต้องดูแลกิจการด้านเครื่องหนังส่งออกของพ่อตา พร้อมๆ กับดูแลกิจการส่วนตัว, Count Unit: คน, Thai Definition: พ่อของภรรยา
พ่อผัว(n) the father of one's wife, See also: father-in-law, Ant. แม่ผัว, Example: ฝ่ายหญิงไม่ค่อยชอบไปอยู่รวมกับพ่อผัวแม่ผัว เพราะเกรงว่าจะปฏิบัติตนไม่ถูกใจ, Count Unit: คน, Thai Definition: พ่อของสามี
บิดา(n) father, Syn. บิดร, พ่อ, ชนก, คุณพ่อ, Example: ลูกที่ดีควรเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดา มารดา ครู อาจารย์, Thai Definition: ผู้ให้กำเนิด, Notes: (สุภาพ)
บุพการี(n) parent, See also: father and mother, Syn. บูรพการี, พ่อแม่, บิดามารดา, Example: ุลัทธิบูชาบรรพบุรุษ จะต้องมีความเคารพเชื่อฟังบุพการีซึ่งเป็นไปเองตามธรรมชาติ, Thai Definition: ผู้ที่ทำอุปการะมาก่อน, ผู้ให้กำเนิด
ชนก(n) father, See also: dad, Syn. พ่อ, บิดา, Ant. ชนนี, Example: พระชนกของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้านเกิด[bānkoēt] (n) EN: homeland ; hometown ; native village ; birthplace ; fatherland ; motherland  FR: village natal [m] ; lieu de naissance [m] ; pays natal [m]
บรรพบุรุษ[banphaburut] (n) EN: ancestor ; primogenitor ; forefather  FR: ancêtre [m, f] ; ancêtres [mpl]
บาทหลวง[bātlūang] (n) EN: priest ; father  FR: prêtre [m] ; père [m] ; prêtre catholique [m]
บิดา[bidā] (n) EN: father  FR: père [m]
บิดาชื่อ[bidā cheū] (n, exp) EN: father's name  FR: nom du père [m]
ชวด[chūat] (n) EN: great-grandparent ; great-grandfather ; great-grandmother
เจ้าพ่อ[jaophø] (n) EN: mogul ; godfather  FR: nabab [m] ; parrain [m]
กำพร้าพ่อ[kamphrā phø] (adj) EN: fatherless  FR: orphelin du père
คุณป้า[khun pā] (n) EN: aunt (elder sister of one's father or mother)  FR: tante (soeur aînée du père ou de la mère) [f]
คุณพ่อ[khun phø] (n, exp) EN: father  FR: père [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FATHER F AA1 DH ER0
FATHERS F AA1 DH ER0 Z
FATHERS' F AE1 TH ER0 Z
FATHERED F AA1 DH ER0 D
FATHEREE F AE0 TH ER0 IY1
FATHER'S F AA1 DH ER0 Z
FATHERLY F AA1 DH ER0 L IY0
FATHERING F AA1 DH ER0 IH0 NG
FATHERLAND F AA1 DH ER0 L AE2 N D
FATHERLESS F AA1 DH ER0 L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
father (v) fˈaːðər (f aa1 dh @ r)
fathers (v) fˈaːðəz (f aa1 dh @ z)
fathered (v) fˈaːðəd (f aa1 dh @ d)
fatherly (j) fˈaːðəliː (f aa1 dh @ l ii)
fathering (v) fˈaːðərɪŋ (f aa1 dh @ r i ng)
fatherhood (n) fˈaːðəhud (f aa1 dh @ h u d)
fatherland (n) fˈaːðəlænd (f aa1 dh @ l a n d)
fatherless (j) fˈaːðələs (f aa1 dh @ l @ s)
fatherlands (n) fˈaːðəlændz (f aa1 dh @ l a n d z)
father-in-law (n) fˈaːðər-ɪn-lɔː (f aa1 dh @ r - i n - l oo)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
父母[fù mǔ, ㄈㄨˋ ㄇㄨˇ, ] father and mother; parents, #1,145 [Add to Longdo]
父亲[fù qīn, ㄈㄨˋ ㄑㄧㄣ, / ] father, #1,348 [Add to Longdo]
[bà, ㄅㄚˋ, ] father; dad; pa; papa, #1,908 [Add to Longdo]
老子[lǎo zi, ㄌㄠˇ ㄗ˙, ] father; daddy; "I, your father" (in anger, or out of contempt); I (used arrogantly or jocularly), #3,812 [Add to Longdo]
[fù, ㄈㄨˋ, ] father, #4,299 [Add to Longdo]
[bó, ㄅㄛˊ, ] father's elder brother; senior; paternal elder uncle; eldest of brothers; respectful form of address, #4,619 [Add to Longdo]
大妈[dà mā, ㄉㄚˋ ㄇㄚ, / ] father's elder brother's wife; aunt (affectionate term for an elderly woman), #11,517 [Add to Longdo]
圣诞老人[Shèng dàn Lǎo rén, ㄕㄥˋ ㄉㄢˋ ㄌㄠˇ ㄖㄣˊ, / ] Father Christmas; Santa Claus, #12,647 [Add to Longdo]
祖父[zǔ fù, ㄗㄨˇ ㄈㄨˋ, ] father's father; paternal grandfather, #18,171 [Add to Longdo]
祖母[zǔ mǔ, ㄗㄨˇ ㄇㄨˇ, ] father's mother; paternal grandmother, #21,236 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vater {m} | Väter {pl} | Vater von zwei Kindern sein | Väter der Stadtfather | fathers | to be the father of two (children) | city fathers [Add to Longdo]
Vaterband {n} (Sicherungstechnik bei Magnetbändern)father tape [Add to Longdo]
Weihnachtsmann {m}Father Christmas; Santa Claus [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お祖父さん(P);御祖父さん;お爺さん;御爺さん[おじいさん, ojiisan] (n) (1) (usu. お祖父さん) (See 祖父さん) grandfather; (2) (usu. お爺さん) male senior-citizen; (P) [Add to Longdo]
お父さま;お父様;御父様[おとうさま, otousama] (n) (hon) (See お父さん) father [Add to Longdo]
お父さん(P);御父さん[おとうさん(P);おとっさん(ok), otousan (P); otossan (ok)] (n) (hon) (See 父さん) father; dad; papa; pa; pop; daddy; dada; (P) [Add to Longdo]
アボジ[aboji] (n) father (kor [Add to Longdo]
ウイークエンドファーザー[ui-kuendofa-za-] (n) weekend father [Add to Longdo]
ゴッドファーザー[goddofa-za-] (n) godfather; (P) [Add to Longdo]
パーテル[pa-teru] (n) father (lat [Add to Longdo]
ピルグリムファーザーズ[pirugurimufa-za-zu] (n) Pilgrim Fathers [Add to Longdo]
ファーザー[fa-za-] (n) father [Add to Longdo]
ファザコン[fazakon] (n) (abbr) father complex [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 father
   n 1: a male parent (also used as a term of address to your
      father); "his father was born in Atlanta" [syn: {father},
      {male parent}, {begetter}] [ant: {female parent}, {mother}]
   2: the founder of a family; "keep the faith of our forefathers"
     [syn: {forefather}, {father}, {sire}]
   3: `Father' is a term of address for priests in some churches
     (especially the Roman Catholic Church or the Orthodox
     Catholic Church); `Padre' is frequently used in the military
     [syn: {Father}, {Padre}]
   4: (Christianity) any of about 70 theologians in the period from
     the 2nd to the 7th century whose writing established and
     confirmed official church doctrine; in the Roman Catholic
     Church some were later declared saints and became Doctor of
     the Church; the best known Latin Church Fathers are Ambrose,
     Augustine, Gregory the Great, and Jerome; those who wrote in
     Greek include Athanasius, Basil, Gregory Nazianzen, and John
     Chrysostom [syn: {Church Father}, {Father of the Church},
     {Father}]
   5: a person who holds an important or distinguished position in
     some organization; "the tennis fathers ruled in her favor";
     "the city fathers endorsed the proposal"
   6: God when considered as the first person in the Trinity; "hear
     our prayers, Heavenly Father" [syn: {Father}, {Father-God},
     {Fatherhood}]
   7: a person who founds or establishes some institution; "George
     Washington is the father of his country" [syn: {founder},
     {beginner}, {founding father}, {father}]
   8: the head of an organized crime family [syn: {don}, {father}]
   v 1: make children; "Abraham begot Isaac"; "Men often father
      children but don't recognize them" [syn: {beget}, {get},
      {engender}, {father}, {mother}, {sire}, {generate}, {bring
      forth}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top