ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fastidious

F AE0 S T IH1 D IY0 AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fastidious-, *fastidious*, fastidiou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fastidious(adj) พิถีพิถัน, See also: เอาใจยาก, จุกจิกจู้จี้, Syn. meticulous, squeamish, Ant. unfastidious, unmeticulous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fastidious(ฟัสทิด'เดียส) adj. เอาใจยาก,จู้จี้พิถีพิถัน., See also: fastidiousness n., Syn. fussy

English-Thai: Nontri Dictionary
fastidious(adj) จู้จี้,จุกจิก,เอาใจยาก,พิถีพิถัน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Would our orchestra be able to cope with such a fastidious person?แล้ววงออร์เคสตร้าของเราจะรับมือกับ คนที่จู้จี้จุกจิกอย่างนั้นได้ยังงัย? Beethoven Virus (2008)
Because, Markham, you're exactly the kind of fastidious packrat who keeps a handwritten log of every book he's ever sold.ก็เพราะว่า มาร์คแฮม คุณน่ะเป็นประเภท ทำงานถ้วนถี่ จดไว้หมดเลยว่า ว่าขายให้ใครบ้าง The Bishop Revival (2010)
Fastidious in his appearance, poor social skills-- this list is by no means comprehensive.แน่นอนว่าไม่ แต่ถ้าฉันไม่ถามคำถามพวกนี้ The Dark... Whatever (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จู้จี้จุกจิก(adj) fussy, See also: fastidious, choosy, nit-picking, picky, finicky, pernickety, Syn. จู้จี้ขี้บ่น, จุกจิกจู้จี้, Example: ฉันรำคาญที่เขาเป็นคนจู้จี้จุกจิกอยู่ตลลอดเวลา, Thai Definition: ที่พิถีพิถันกับเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ทำให้กวนใจ
คนพิถีพิถัน(n) fastidious person, See also: meticulous person, punctilious person, delicate person, Syn. คนละเอียด, คนเนี๊ยบ, Example: เขามักจะแต่งตัวแบบง่ายๆ ไม่เป็นคนพิถีพิถันเท่าใดนัก, Count Unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จู้จี้[jūjī] (v) EN: grumble ; complain ; be fussy ; be fastidious about ; fuss ; fret
จู้จี้[jūjī] (adj) EN: fussy ; fastidious ; garrulous ; wordy ; verbose  FR: tracassier ; tatillon ; vétilleux ; pointilleux
จู้จี้จุกจิก[jūjī-jukjik] (v) EN: be fussy ; be choosy ; be picky ; be fastidious
จู้จี้จุกจิก[jūjī-jukjik] (adj) EN: fussy ; fastidious ; choosy ; nit-picking ; picky ; finicky ; pernickety
จุกจิก[jukjik] (v) EN: fuss ; worry about ; be fussy ; be fastidious ; pay excessive attention to ; fidget

CMU English Pronouncing Dictionary
FASTIDIOUS F AE0 S T IH1 D IY0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fastidious (j) fˈəstˈɪdɪəʳs (f @1 s t i1 d i@ s)
fastidiously (a) fˈəstˈɪdɪəʳsliː (f @1 s t i1 d i@ s l ii)
fastidiousness (n) fˈəstˈɪdɪəʳsnəs (f @1 s t i1 d i@ s n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
こだわり[kodawari] (n) (1) obsession; fixation; hangup; (2) determination; fastidiousness; pickiness about (trait, style, etc.) [Add to Longdo]
気難しい[きむずかしい(P);きむづかしい, kimuzukashii (P); kimudukashii] (adj-i) hard to please; moody; crusty; fastidious; (P) [Add to Longdo]
凝り性[こりしょう, korishou] (adj-na,adj-no,n) (1) fastidiousness; enthusiasm for one thing; meticulousness; monomania; obsession; (2) susceptibility for a stiffening of the shoulders; (P) [Add to Longdo]
潔癖[けっぺき, keppeki] (adj-na,n) fastidiousness; love of cleanliness; (P) [Add to Longdo]
潔癖症[けっぺきしょう, keppekishou] (n,adj-no) (1) (See 潔癖) fastidiousness; fussiness about cleanliness, etc.; (n) (2) clean-freak [Add to Longdo]
潔癖性[けっぺきしょう, keppekishou] (n,adj-no) obsession with cleanliness; fastidiousness [Add to Longdo]
自由闊達;自由豁達;自由濶達[じゆうかったつ, jiyuukattatsu] (n,adj-na) free and easy; open and natural; not fastidious [Add to Longdo]
小難しい[こむずかしい, komuzukashii] (adj-i) troublesome; fastidious; tortuous [Add to Longdo]
選り好み;えり好み[よりごのみ(選り好み);えりごのみ, yorigonomi ( erigonomi ); erigonomi] (n,vs) being particular about; fastidious [Add to Longdo]
難しい[むずかしい(P);むつかしい, muzukashii (P); mutsukashii] (adj-i) (1) difficult; hard; troublesome; complicated; serious (disease, problem, etc.); (2) fussy; particular; fastidious; hard to please; displeased; (3) gloomy; glum; sullen; serious (look); (4) (arch) dirty; unclean; filthy; detestable; (5) (arch) unpleasant; uncomfortable; creepy; spooky; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fastidious
   adj 1: giving careful attention to detail; hard to please;
       excessively concerned with cleanliness; "a fastidious and
       incisive intellect"; "fastidious about personal
       cleanliness" [ant: {unfastidious}]
   2: having complicated nutritional requirements; especially
     growing only in special artificial cultures; "fastidious
     microorganisms"; "certain highly specialized xerophytes are
     extremely exacting in their requirements" [syn: {fastidious},
     {exacting}] [ant: {unfastidious}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top