ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fasten

F AE1 S AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fasten-, *fasten*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fasten(vi) ติด, See also: ยึด, ผูก, Syn. fix, freeze, peg, pin, Ant. unfasten
fasten(vt) ผูก, See also: มัด, รัด, พัน, Syn. fix, freeze, peg, pin, Ant. unfasten
fastener(n) ที่ยึด, See also: เครื่องยึด, ตัวเกี่ยว, กระดุม, Syn. hook, lock, clamp, grip
fasten on(phrv) ติดแน่น, See also: ยึดแน่น
fasten on(phrv) จ้อง, See also: จ้องมองไปที่, Syn. lay on, pin on, place on, put on, throw on
fasten on(phrv) เลือก, Syn. drop on, pick on, pitch on
fasten on(phrv) เลือกตำหนิ, See also: เจาะจงว่ากล่าว, Syn. drop on, land on, pick on, pitch on
fasten on(phrv) ยึดติดกับ, See also: ยึดมั่นใน, Syn. fasten onto, hook onto, latch onto, seize on
fasten on(phrv) ใกล้ชิดกับ, Syn. fasten onto
fasten on(phrv) ปิดไว้ด้านบนของ, Syn. fasten onto

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fasten(ฟาส'เซิน) vt. ผูก,แน่น,รัดแน่น,มัดแน่น,ยึด,ตรึง,ติด,รวมที่,ให้ความสนใจ,เพ่ง., See also: fastener n., Syn. affix
fastenern. กระดุม,ขอเกี่ยว,สิ่งยึด,ที่ยึด,ที่กลัด,ที่เหน็บ
fasteningn. สิ่งที่ยึด,ที่ยึด,การยึด,การติด,ที่กลัด
unfasten(อันฟาส'เซิน) vt. ปลดออก,ปล่อย,ถอด, Syn. release, undo
zip fastenern. ซิป

English-Thai: Nontri Dictionary
fasten(vt) ผูก,ตรึง,ทำให้แน่น,รัด,มัด,ยึด,กลัด,ให้ความสนใจ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fastenersเครื่องยึด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fastenCheck all the loose knots and fasten them tight.
fastenDon't forget to fasten your safety belts.
fastenFasten the gate.
fastenFasten the rope to the tree.
fastenFasten your seat belt.
fastenFasten your seat belt at all times.
fastenFasten your seat belt, please.
fastenFasten your seat belts when you drive a car.
fastenFasten your seat belts while you are driving.
fastenFasten your seat belt when you drive.
fastenHe fastened his eyes on me.
fastenHe tried to fasten his attention on the letter.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คาดเข็มขัด(v) belt, See also: fasten one's seat belt, Ant. ถอดเข็มขัด, Example: ผมตื่นแต่เช้า แต่งตัวเรียบร้อย คาดเข็มขัด ทั้งที่ปกติไม่เคยคาด, Thai Definition: ใช้เข็มขัดผูกไว้ที่เอว
รัดรึง(v) caress tightly, See also: fasten tightly, clasp tightly, Example: เขาถูกปัญหารัดรึงแน่นยิ่งขึ้นจนต้องแย้มเป็นนัยๆ ว่าจะต้องลาออกจากตำแหน่ง, Thai Definition: กอดไว้แน่น, ผูกไว้แน่น
มอบ(v) fasten, See also: smoothen, Example: ฉันกับน้องช่วยกันมอบปากกระทงให้ดูเรียบร้อยสวยงาม, Thai Definition: ทำให้แน่นหรือให้เรียบด้วยการหุ้มหรือขลิบตามริม เช่น มอบปากกระทง
รัด(v) bind, See also: fasten, tighten, tie, squeeze, Syn. มัด, Ant. คลาย, Example: การห้ามเลือดอีกวิธีหนึ่งคือ ใช้ผ้าเชือกหรือสายยางรัดไม่ให้เลือดจากเส้นเลือดแดงไหลลงสู่อวัยวะส่วนนั้น, Thai Definition: ทำให้แน่นหรือให้รวมกันด้วยการมัด
ติดกระดุม(v) button up, See also: fasten with buttons, fasten the buttons, Syn. กลัดกระดุม, Ant. ปลดลูกกระดุม, Example: ช่างติดกระดุมเสื้อเป็นขั้นตอนสุดท้าย ก่อนส่งเสื้อให้ลูกค้า, Thai Definition: เย็บลูกกระดุมติดกับเสื้อผ้า, กลัดลูกกระดุม
ติดผม(v) stick to the hair, See also: fastened with the hair, Example: ช่างทำผมเอาดอกลิลลี่ดอกใหญ่มาติดผมเจ้าสาว, Thai Definition: เอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากลัดหรือเสียบไว้ที่เส้นผม
ร้อยรัด(v) bind, See also: fasten, Example: ไวยาวัจกรเดินเข้าไปหาเชือกหนังควาย เพื่อนำมาร้อยรัดทแยงฟันปลาระหว่างขอบชายหนังหน้ากลองกับปุ่มรั้งที่คอกลอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แกะ[kae] (v) EN: remove ; tear off ; tear away ; strip ; slip out ; lever out ; take out ; unwrap ; unpack ; unbind ; untie ; undo ; unfasten  FR: retirer ; défaire
แก้[kaē] (v) EN: untie ; loosen ; undo ; take off ; undo ; unpack ; unwrap ; unfasten ; unbind  FR: défaire ; détacher
ขัด[khat] (v) EN: fasten ; attach ; bind  FR: attacher
เกี่ยว[kīo] (v) EN: hook ; link ; hitch ; couple ; pull with a hook ; hitch ; seize ; catch ; fasten ; clasp  FR: accrocher ; attacher
กลัด[klat] (v) EN: clasp ; clip ; pin ; fasten ; tag  FR: agrafer ; épingler
เกาะติด[kǿtit] (v) EN: adhere ; attach ; fasten ; fix ; stick  FR: s'agripper ; se cramponner
ล่าม[lām] (v) EN: tie ; bind ; tether ; chain ; fasten ; attach ; link  FR: attacher ; enchaîner
มัด[mat] (v) EN: bind ; tie; fasten ; wrap  FR: ficeler ; nouer ; attacher ; lier ; ligoter
มือลิง[meūling] (n) EN: planks fastened between the ribs of a boat ; rib of a boat
พันธะ[phantha] (v) EN: bind ; tie ; fasten ; unite  FR: attacher

CMU English Pronouncing Dictionary
FASTEN F AE1 S AH0 N
FASTENED F AE1 S AH0 N D
FASTENER F AE1 S AH0 N ER0
FASTENER F AE1 S N ER0
FASTENING F AE1 S N IH0 NG
FASTENING F AE1 S AH0 N IH0 NG
FASTENERS F AE1 S N ER0 Z
FASTENERS F AE1 S AH0 N ER0 Z
FASTENINGS F AE1 S AH0 N IH0 NG Z
FASTENINGS F AE1 S N IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fasten (v) fˈaːsn (f aa1 s n)
fastens (v) fˈaːsnz (f aa1 s n z)
fastened (v) fˈaːsnd (f aa1 s n d)
fastener (n) fˈaːsnər (f aa1 s n @ r)
fasteners (n) fˈaːsnəz (f aa1 s n @ z)
fastening (v) fˈaːsnɪŋ (f aa1 s n i ng)
fastenings (n) fˈaːsnɪŋz (f aa1 s n i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
绑住[bǎng zhù, ㄅㄤˇ ㄓㄨˋ, / ] fasten; bind, #44,474 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fasten {n}; Hungern {n}fasting [Add to Longdo]
Fastenzeit {f}; Fasten {n}Lent [Add to Longdo]
fasten | fastend; hungerndto fast | fasting [Add to Longdo]
fastenmäßiglenten [Add to Longdo]
Schnallen Sie sich zu Ihrer eigenen Sicherheit an!Fasten your seat belt for your own safety! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
つなぎ止める;繋ぎ止める;繋ぎ留める[つなぎとめる, tsunagitomeru] (v1,vt) to tie; to fasten; to hitch; to secure (e.g. load, patronage of customers, etc.); to hold on to [Add to Longdo]
カシメ[kashime] (n) standoff (mechanical fastener); self-clinch hardware [Add to Longdo]
ジッパー[jippa-] (n) zip fastener; slide fastener; Zipper (tradename) [Add to Longdo]
スナップ[sunappu] (n) (1) snap (e.g. of the wrist in baseball); (2) (abbr) (See スナップショット,スナップ写真) snapshot (esp. of people); (3) (See ホック・2) snap fastener; press stud; (P) [Add to Longdo]
チャック[chakku] (n) (1) chuck (device for holding a workpiece in a lathe or a tool in a drill); (2) fastener; zipper; (P) [Add to Longdo]
ビンディング[bindeingu] (n) foot fastening (ski) (ger [Add to Longdo]
ファスナー[fasuna-] (n) fastener; zipper; (P) [Add to Longdo]
ホチキス;ホッチキス[hochikisu ; hocchikisu] (n) (named after the inventor, Hotchkiss) stapler; paper fastener [Add to Longdo]
ホック[hokku] (n) (1) hook; hook and eye; (2) (See スナップ・3) snap fastener; press stud; (3) hock (white wine); (P) [Add to Longdo]
ボタンを掛ける[ボタンをかける, botan wokakeru] (exp,v1) to fasten a button [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fasten
   v 1: cause to be firmly attached; "fasten the lock onto the
      door"; "she fixed her gaze on the man" [syn: {fasten},
      {fix}, {secure}] [ant: {unfasten}]
   2: become fixed or fastened; "This dress fastens in the back"
     [ant: {unfasten}]
   3: attach to; "They fastened various nicknames to each other"
   4: make tight or tighter; "Tighten the wire" [syn: {tighten},
     {fasten}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top