ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fashion

F AE1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fashion-, *fashion*
Possible hiragana form: ふぁしおん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fashion(n) แฟชั่น, See also: รูปแบบที่กำลังนิยม, สิ่งที่กำลังเป็นที่นิยม, วิธีการที่กำลังนิยม, Syn. manner, method, style
fashion(vt) ทำให้เป็นรูปร่าง, See also: ทำให้เป็นลวดลาย, Syn. create, make, shape
fashioner(n) ช่างออกแบบเสื้อผ้า, See also: นักออกแบบ, ดีไซเนอร์, Syn. designer
fashion on(phrv) ทำตาม, See also: ทำตามแบบ, ทำให้เหมือนกับ, Syn. model after, pattern after
fashion on(phrv) เลียนแบบ (คนที่ชื่นชอบ), See also: ลอกเลียน, ทำตัวเหมือน
fashion to(phrv) ทำให้สอดคล้องกับ (เช่น รูปร่าง, รสนิยม), See also: ทำให้เข้ากับ
fashionable(adj) ทันสมัย, See also: เป็นที่นิยม, นำสมัย, Syn. popular, up-to-date, stylish, Ant. old-fashioned, outdated
fashionably(adv) ตามสมัย, See also: ตามความนิยม, อย่างนำสมัย
fashion from(phrv) ทำมาจาก, Syn. form from, make from, make of, make out of
fashion upon(phrv) ทำตาม, See also: ทำตามแบบ, ทำให้เหมือนกับ, Syn. model after, pattern after

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fashion(แฟช'เชิน) n. แฟชั่น,รูปแบบ,วิธีการ,สิ่งที่กำลังนิยมกัน,แบบสมัยนิยม,คนที่มีชื่อเสียงเป็นที่นิยม,ความนิยมกัน. -Phr. (in fashion ตามสมัย) . -Phr. (out fashion ล้าสมัย), Syn. make, style, mode, shape, form
fashionableadj. ทันสมัย,ตามสมัยนิยม. -n. บุคคลที่ทันสมัย., See also: fashionableness n., Syn. stylish, -A. outdated
bristol fashionn. กิริยาเรียบร้อยเป็นระเบียบ

English-Thai: Nontri Dictionary
fashion(n) รูปแบบ,แบบ,สมัย,แฟชั่น,สมัยนิยม
fashion(vt) ทำแบบ,ปั้น,สลักเสลา
fashionable(adj) ตามแฟชั่น,ทันสมัย,ตามสมัยนิยม
OLD-old-fashioned(adj) ล้าสมัย,หัวโบราณ,หัวเก่า,คร่ำครึ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fashionสมัยนิยม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fashionเครื่องแต่งกายสมัยนิยม [TU Subject Heading]
Fashion merchandisingธุรกิจแฟชั่น [TU Subject Heading]
Fashion photographyการถ่ายภาพแฟชั่น [TU Subject Heading]
Fashion showsการแสดงแบบเครื่องแต่งกายสมัยนิยม [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fashion artistช่างฝีมือทางแฟชั่นเสื้อผ้า
fashion victim(slang) คนที่พยายามแต่งตัวตามแฟชั่นแต่ไม่ประสบความสำเร็จ
fashionist(n) ผู้นำแฟชัน, See also: ดารา, นางแบบ, Syn. นักแฟชัน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fashionA black coat is in fashion this winter.
fashionAerobics is all the fashion.
fashionA fashion model must have a good carriage.
fashionAfter a year's practice, she plays the piano after a fashion.
fashionDon't follow the fashion.
fashionFaded jeans are still in fashion.
fashionFashion designers are breaking with tradition.
fashionFashion in the eighteenth century emphasized the bosom.
fashionFashions change quickly.
fashionFashions grow old and die.
fashionFashions of thirty years ago have come back in style.
fashionGirls think much of fashion.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร้านขายเสื้อผ้า(n) clothes shop, See also: fashion house
ตามแฟชั่น(adv) fashionably, See also: in fashion, Syn. ตามสมัยนิยม, Ant. ล้าหลัง, Example: วัยรุ่นสมัยนี้มักใช้คำพูดตามแฟชั่น, Thai Definition: ตามแบบหรือวิธีการที่นิยมกันทั่วไปในชั่วระยะเวลาหนึ่ง
สมัยนิยม(n) fashion, See also: vogue (word), mode, Syn. แบบอย่าง, แฟชั่น, ความนิยม, Example: แม่เขาเป็นคนหัวโบราณ ไม่ยอมให้เขาไว้ผมทรงแปลกๆ หรือแต่งกายตามสมัยนิยม
ตามสมัยนิยม(adv) fashionably, Syn. ตามแฟชั่น, Example: เด็กวัยรุ่นพากันแต่งตัวตามสมัยนิยม จนขาดความเป็นตัวของตัวเองไป, Thai Definition: ตามแบบหรือวิธีการที่นิยมกันทั่วไปในชั่วระยะเวลาหนึ่ง
ตามสมัย(adv) fashionably, See also: stylishly, in vogue, up to date, Syn. ตามสมัยนิยม, Example: แฟชั่นเสื้อผ้ามักเปลี่ยนแปลงไปตามสมัยอย่างรวดเร็ว, Thai Definition: ตามช่วงเวลานั้น, คราวนั้น
แบบเสื้อ(n) pattern, See also: fashion, Example: หล่อนให้ความสำคัญกับแบบเสื้อและแบบผมที่ต้องทันสมัยอยู่เสมอ, Thai Definition: รูปลักษณะของเสื้อผ้า
รองทรง(n) a hair style short in back but long on top, See also: fashion of wearing the hair in a long tuft or bunch, Thai Definition: ทรงผมผู้ชายที่ตัดข้างล่างสั้นข้างบนยาว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบเสื้อ[baēp seūa] (n) EN: pattern ; fashion
โบราณ[bōrān] (adj) EN: ancient ; antique ; archaic ; old-fashioned ; outdated ; outmoded ; dated ; out of date ; unfashionable ; ancient ; antiquated ; antique ; archaic ; primeval ; old ; traditional  FR: ancien ; antique ; archaïque ; primitif ; vieux ; démodé
ช่างถ่ายภาพแฟชั่น[chang thāiphāp faēchan] (n, exp) EN: fashion photographer  FR: photographe de mode [m]
แฟชั่น[faēchan] (n) EN: fashion ; vogue  FR: mode [f]
แฟชั่นโชว์[faēchan chō] (n, exp) EN: fashion show  FR: défilé de mode [m]
หัวเก่า[hūakao] (adj) EN: conservative ; old-fashioned ; of the old school of thought  FR: conservateur
เก๋ไก๋[kēkai] (v) EN: be chic ; be smart-looking ; be good-looking ; be stylish ; be fashionable ; be trendy
ครึ[khreu] (adj) EN: old-fashioned ; obsolete ; outmoded ; obsolescent  FR: démodé ; désuet ; obsolète ; ringard (fam.) ; dépassé
ล้าสมัย[lāsamai] (adj) EN: out-of-date ; obsolete ; old-fashioned ; out-moded ; outdated ; behind the times ; antiquated  FR: obsolète ; démodé ; désuet ; vétuste ; périmé
นักออกแบบแฟชั่น[nak økbaēp faēchan] (n, exp) EN: fashion designer  FR: créateur de mode [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FASHION F AE1 SH AH0 N
FASHIONS F AE1 SH AH0 N Z
FASHION'S F AE1 SH AH0 N Z
FASHIONED F AE1 SH AH0 N D
FASHIONING F AE1 SH AH0 N IH0 NG
FASHIONABLE F AE1 SH AH0 N AH0 B AH0 L
FASHIONABLE F AE1 SH N AH0 B AH0 L
FASHIONABLY F AE1 SH AH0 N AH0 B L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fashion (v) fˈæʃən (f a1 sh @ n)
fashions (v) fˈæʃənz (f a1 sh @ n z)
fashioned (v) fˈæʃənd (f a1 sh @ n d)
fashioning (v) fˈæʃənɪŋ (f a1 sh @ n i ng)
fashionable (j) fˈæʃənəbl (f a1 sh @ n @ b l)
fashionably (a) fˈæʃənəbliː (f a1 sh @ n @ b l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
时尚[shí shàng, ㄕˊ ㄕㄤˋ, / ] fashion, #1,264 [Add to Longdo]
风靡[fēng mǐ, ㄈㄥ ㄇㄧˇ, / ] fashionable, #14,630 [Add to Longdo]
时兴[shí xīng, ㄕˊ ㄒㄧㄥ, / ] fashionable; popular, #48,104 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mode {f} | Moden {pl} | Mode werdenfashion | fashions | to come into fashion [Add to Longdo]
Modenschau {f} | Modenschauen {pl}fashion show | fashion shows [Add to Longdo]
Modeschöpfer {m}fashion designer; couturier [Add to Longdo]
Modeschöpferin {f}fashion designer; couturiere [Add to Longdo]
Modezeitschrift {f}; Modemagazin {n}fashion magazine [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あごで使う;顎で使う[あごでつかう, agodetsukau] (exp,v5u) (1) (See 頤で人を使う・あごでひとをつかう) to set somebody to work in an arrogant fashion; to push somebody around; to indicate by pointing one's chin; (2) (sl) to chatter; to jaw; to jabber [Add to Longdo]
お引き摺り;お引摺り[おひきずり, ohikizuri] (n) (1) (See 引き摺り・1) train of dress; trailing skirt; (2) (See 引き摺り・2) woman who doesn't work and only thinks about fashion [Add to Longdo]
お兄系;おにい系;オニイ系[おにいけい(お兄系;おにい系);オニイけい(オニイ系), oniikei ( o ani kei ; onii kei ); onii kei ( onii kei )] (n) men's fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お姉ギャル[おねえギャル, onee gyaru] (n) (abbr) (See お姉系ギャル) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お姉系[おねえけい, oneekei] (n) (abbr) (See お姉系ギャル) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お姉系ギャル[おねえけいギャル, oneekei gyaru] (n) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
ださい[dasai] (adj-i) primitive; unsophisticated; out of fashion [Add to Longdo]
ちょい悪オヤジ;ちょい悪おやじ[ちょいわるオヤジ(ちょい悪オヤジ);ちょいわるおやじ(ちょい悪おやじ), choiwaru oyaji ( choi aku oyaji ); choiwaruoyaji ( choi waruo yaji )] (n) (col) older and fashionable man (wild-looking, burly, etc.) [Add to Longdo]
もっさい[mossai] (adj-i) (sl) unfashionable [Add to Longdo]
もっさり[mossari] (adv,vs) (1) unfashionable; lacking style; (2) dim-witted; slow [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
懐古的[かいこてき, kaikoteki] old fashioned [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fashion
   n 1: how something is done or how it happens; "her dignified
      manner"; "his rapid manner of talking"; "their nomadic mode
      of existence"; "in the characteristic New York style"; "a
      lonely way of life"; "in an abrasive fashion" [syn:
      {manner}, {mode}, {style}, {way}, {fashion}]
   2: characteristic or habitual practice
   3: the latest and most admired style in clothes and cosmetics
     and behavior
   4: consumer goods (especially clothing) in the current mode
   v 1: make out of components (often in an improvising manner);
      "She fashioned a tent out of a sheet and a few sticks"
      [syn: {fashion}, {forge}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top