ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fascinated

F AE1 S AH0 N EY2 T AH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fascinated-, *fascinated*, fascinat, fascinate
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fascinated(adj) น่าดึงดูดใจ, See also: ซึ่งมีเสน่ห์, น่าหลงใหล, น่าลุ่มหลง, Syn. captivated, enchanted, dazzled, Ant. disgusted, bored

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fascinatedHe was fascinated with her beauty.
fascinatedI am fascinated not so much by the dance as by the way the human body moves.
fascinatedIt's impossible not to be fascinated by her beauty.
fascinatedI was fascinated by her beauty.
fascinatedI was fascinated by her opera singing.
fascinatedI was fascinated by her performance.
fascinatedI was fascinated by her sweet voice.
fascinatedI was fascinated with him.
fascinatedShe was fascinated by that Chinese dress.
fascinatedThe audience were fascinated by his speech.
fascinatedThe tourists were fascinated with the exquisite scenery.
fascinatedWe were fascinated by her voice.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใหลหลง(adv) fascinatedly, See also: passionately, infatuatedly, Syn. หลงใหล, Example: หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเก่าเล่มหนึ่ง ซึ่งเขาเคยอ่านอย่างใหลหลงเมื่อสิบกว่าปีมาแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชอบอกชอบใจ[chøp ok chøpjai] (v, exp) EN: be fascinated
ติด[tit] (v) EN: be addicted to ; become attached to ; form a habit ; be crazy about ; be mad about ; be fascinated by
ติดใจ[titjai] (v) EN: be impressed by/with ; be fascinated by/to ; be interested (in)
ติดเนื้อต้องใจ[tit neūa tǿngjai] (v, exp) EN: be attracted (by) ; take a fancy (to s.o.) ; have the affection for ; be fond of ; be fascinated with/by
ติดผู้หญิง[tit phūying] (v, exp) EN: be stuck on a girl ; be fascinated with a woman ; fall in love with a woman

CMU English Pronouncing Dictionary
FASCINATED F AE1 S AH0 N EY2 T AH0 D
FASCINATED F AE1 S AH0 N EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fascinated (v) fˈæsɪnɛɪtɪd (f a1 s i n ei t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
着迷[zháo mí, ㄓㄠˊ ㄇㄧˊ, / ] fascinated, #20,809 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うっとりする;うっとりとする[uttorisuru ; uttoritosuru] (exp,vs-i) (1) (See うっとりさせる) to be entranced; to be enraptured; to be transported; to be fascinated; (2) to be absentminded; to be miles away; to be in a world of one's own [Add to Longdo]
マイブーム[maibu-mu] (n) something that a person is currently obsessed with or fascinated by (wasei [Add to Longdo]
見惚れる(P);見とれる;見蕩れる;見ほれる[みとれる(見惚れる;見とれる;見蕩れる)(P);みほれる(見惚れる;見ほれる), mitoreru ( mitore ru ; mito reru ; mitore ru )(P); mihoreru ( mitore ru ; ken horer] (v1,vi) to be fascinated (by); to watch something in fascination; to be charmed; (P) [Add to Longdo]
心を奪う[こころをうばう, kokorowoubau] (exp,v5u,vi) to be thoroughly attracted by; to be completely fascinated by [Add to Longdo]
心を奪われる[こころをうばわれる, kokorowoubawareru] (exp,v1) to be captivated by ...; to be fascinated with ... [Add to Longdo]
心惹かれる[こころひかれる, kokorohikareru] (v1) to feel attracted by; to be fascinated by [Add to Longdo]
恍然[こうぜん, kouzen] (adj-t,adv-to) fascinated and distracted by something [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fascinated
   adj 1: having your attention fixated as though by a spell [syn:
       {fascinated}, {hypnotized}, {hypnotised}, {mesmerized},
       {mesmerised}, {spellbound}, {spell-bound}, {transfixed}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top