ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

farmland

F AA1 R M L AE2 N D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -farmland-, *farmland*, farmlan
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
farmland(n) ที่ดินเพาะปลูก, See also: ที่นา, ไร่นา, ที่เพาะปลูก, Syn. countryside

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
farmlandn. ที่ดินเพาะปลูก,ที่ดินที่เหมาะสำหรับเพาะปลูก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Looks like some kind of farmland or grazing plain.ดูเหมือนกับที่นี่จะเป็นฟาร์มเพาะปลูกอะไรซักอย่าง ไม่ก็ทุ่งเลี้ยงสัตว์ 65 Million Years Off (2007)
In Australia, half of farmland is already affected.ในออสเตรเลีย ครึ่งหนึ่งของพื้นที่เพาะปลูกได้รับผลกระทบ Home (2009)
I remember when this was farmland over here.ผมจำได้ตรงนี้เคยเป็นฟาร์มมาก่อน C.O.D. (2012)
How's the farmland here?ที่ดินฟาร์มที่นี่เป็นยังไงบ้าง? Tiny (2013)
The ingenious irrigation system that was the basis for the great civilizations of Mesopotamia had an unintended consequence-- the water channeled into their farmlands every year evaporated and left its salt behind.ระบบชลประทาน แยบยลที่เป็นพื้นฐาน สำหรับอารยธรรมที่ ยิ่งใหญ่ของโสโปเตเมีย มี ผลพวง ที่ไม่ได้ตั้งใจ The Immortals (2014)
Look, well, there is good farmland in the Gift.มีไร่นาที่กิฟต์ Kill the Boy (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
farmlandThe basin of a river usually has rich farmland.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกษตร(n) farmland, See also: land, field, Syn. ที่ดิน, ทุ่ง, นา, ไร่, Example: ประเทศจีนที่มีการปฏิรูปชนบททำให้การทำงานด้านเกษตรมีลักษณะยืดหยุ่นมากขึ้น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ที่นา(n) farmland, See also: farm, land, field, Syn. นา, Example: เขาเก็บเงินอยู่หลายปี จนสามารถรวบรวมเงินซื้อที่นาผืนเล็กๆ ได้, Count Unit: ผืน, แปลง, Thai Definition: พื้นที่ราบทำเป็นคันกั้นน้ำเป็นแปลงๆ สำหรับปลูกข้าว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกษตร[kasēt] (n) EN: land ; cultivated land ; farmland ; field ; soil  FR: terre (agricole) [f] ; champ [m] ; terrain [m]
ไร่นา[rainā] (n) EN: farmland ; farm
ศักดินา[sakdinā] (n) EN: dignity expressed in area of land entitlement ; status in terms of land ; right to the possession of farmland
ที่นา[thīnā] (n) EN: farmland
ที่ไร่ที่นา[thīrai thīnā] (n, exp) EN: farmland

CMU English Pronouncing Dictionary
FARMLAND F AA1 R M L AE2 N D
FARMLANDS F AA1 R M L AE2 N D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
farmland (n) fˈaːmlænd (f aa1 m l a n d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
农田[nóng tián, ㄋㄨㄥˊ ㄊㄧㄢˊ, / ] farmland; cultivated land, #9,243 [Add to Longdo]
农地[nóng dì, ㄋㄨㄥˊ ㄉㄧˋ, / ] farmland [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
山畑[やまはた, yamahata] (n) mountain field; mountain farmland [Add to Longdo]
田荘;田所[たどころ, tadokoro] (n) (1) (arch) (See 田地) farmland; (2) (arch) private farm estates from before the Taika reform [Add to Longdo]
田地[でんち;でんじ, denchi ; denji] (n) farmland; rice field or paddy [Add to Longdo]
畑地[はたち, hatachi] (n) farmland [Add to Longdo]
班田[はんでん, handen] (n) (arch) ancient farmland allotment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 farmland
   n 1: a rural area where farming is practiced [syn: {farmland},
      {farming area}]
   2: arable land that is worked by plowing and sowing and raising
     crops [syn: {cultivated land}, {farmland}, {plowland},
     {ploughland}, {tilled land}, {tillage}, {tilth}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top