ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fanatic

F AH0 N AE1 T IH0 K   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fanatic-, *fanatic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fanatic(n) ผู้คลั่งไคล้, See also: ผู้เลื่อมใส, แฟนเพลง, แฟนละคร, Syn. devotee, enthusiast, extremist
fanatical(adj) คลั่งไคล้ที่สุด, See also: คลั่ง, ซึ่งเลื่อมใสอย่างมาก, Syn. extreme, fanatic, zealous, Ant. apathetic
fanaticism(n) ความคลั่งไคล้, See also: ความหลงใหลอย่างมาก, Syn. zeal, extremism, Ant. moderation, indifference
fanaticize(vi) ทำให้คลั่ง, See also: ทำให้คลั่งไคล้
fanaticize(vt) คลั่ง, See also: ้คลั่งไคล้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fanatic(ฟะแนท'ทิค) n. ผู้มีความกระตือรือร้นอย่างคลั่งไคล้,คนคลั่ง. adj. ดูfanatical
fanatical(ฟะแนท'ทิคิล) adj. คลั่งไคล้,, See also: fanatically adv. fanaticalness n., Syn. irrational

English-Thai: Nontri Dictionary
fanatic(adj) บ้า,คลั่ง
fanatic(n) คนบ้า,คนคลั่ง,คนบ้าคลั่ง
fanaticism(n) ความบ้า,ความคลั่ง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fanaticA fanatic threw a bomb at the king's coach.
fanaticThey are fanatical in their beliefs.

CMU English Pronouncing Dictionary
FANATIC F AH0 N AE1 T IH0 K
FANATICS F AH0 N AE1 T IH0 K S
FANATICAL F AH0 N AE1 T IH0 K AH0 L
FANATICISM F AH0 N AE1 T AH0 S IH2 Z AH0 M
FANATICALLY F AH0 N AE1 T IH0 K AH0 L IY0
FANATICALLY F AH0 N AE1 T IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fanatic (n) fˈənˈætɪk (f @1 n a1 t i k)
fanatics (n) fˈənˈætɪks (f @1 n a1 t i k s)
fanatical (j) fˈənˈætɪkl (f @1 n a1 t i k l)
fanaticism (n) fˈənˈætɪsɪzəm (f @1 n a1 t i s i z @ m)
fanatically (a) fˈənˈætɪkliː (f @1 n a1 t i k l ii)
fanaticisms (n) fˈənˈætɪsɪzəmz (f @1 n a1 t i s i z @ m z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fanatiker {m} | Fanatiker {pl}fanatic | fanatics [Add to Longdo]
Hundenarr {m}fanatic dog lover [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ファナティシズム[fanateishizumu] (n) fanaticism [Add to Longdo]
ファナティック[fanateikku] (adj-na,n) fanatic [Add to Longdo]
狂者[きょうしゃ, kyousha] (n) insane person; a fanatic [Add to Longdo]
狂信[きょうしん, kyoushin] (n,vs) (religious) fanaticism [Add to Longdo]
狂信者[きょうしんしゃ, kyoushinsha] (n) religious fanatic [Add to Longdo]
狂信的[きょうしんてき, kyoushinteki] (adj-na) fanatic [Add to Longdo]
狂的[きょうてき, kyouteki] (adj-na,n) insane; fanatic [Add to Longdo]
凝り固まる[こりかたまる, korikatamaru] (v5r,vi) to coagulate; to curdle; to clot; to be fanatical [Add to Longdo]
凝る[こる, koru] (v5r,vi) (1) to grow stiff; (2) to be absorbed in; to be devoted to; to be a fanatic; to elaborate; (P) [Add to Longdo]
凝固まり[こりかたまり, korikatamari] (n) coagulation; clot; enthusiast; fanatic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fanatic
   adj 1: marked by excessive enthusiasm for and intense devotion
       to a cause or idea; "rabid isolationist" [syn: {fanatic},
       {fanatical}, {overzealous}, {rabid}]
   n 1: a person motivated by irrational enthusiasm (as for a
      cause); "A fanatic is one who can't change his mind and
      won't change the subject"--Winston Churchill [syn:
      {fanatic}, {fiend}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top