ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

famine

F AE1 M AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -famine-, *famine*
Possible hiragana form: ふぁみね
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
famine(n) ภาวะข้าวยากหมากแพง, See also: ความขาดแคลนอาหาร, ความอดอยาก, Syn. scarcity, starvation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
famine(แฟม'มิน) n. ภาวะข้าวยากหมากแพง,ทุพภิกขภัย,ความอดอยาก,วาตภัย,ความอดตาย, Syn. starvation

English-Thai: Nontri Dictionary
famine(n) ฉาตกภัย,ทุพภิกขภัย,ความอดอยาก,ภาวะข้าวยากหมากแพง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
famine dropsy; dropsy, nutritional; edema, alimentary; edema, famine; edema, hunger; edema, nutritional; oedema, alimentary; oedema, famine; oedema, hunger; oedema, nutritionalบวมน้ำเหตุขาดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
famine oedema; dropsy, famine; dropsy, nutritional; oedema, alimentary; oedema, hunger; oedema, nutritionalบวมน้ำเหตุขาดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Faminesทุพภิกขภัย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Taking part in the famine or something?กำลังอดอยากเหรอไง? A Millionaire's First Love (2006)
And went into famine ...และกำลังจะอดตาย Meet the Spartans (2008)
! You think I'd bring drought and famine upon my own people?เจ้าคิดว่าข้านำความแห้งเเล้งและความขาดเเคลนอาหารมาสู่ประชาชนของข้ารึ The Labyrinth of Gedref (2008)
Bad harvests and famine became a distant memory.ความอดอยากและการเพาะปลูกที่ล้มเหลว กลายเป็นความทรงจำอันห่างไกล Home (2009)
This is essentially why you have famine in India.มากินโดยไม่ได้รับอนุญาต The Gorilla Experiment (2009)
I thought famine meant starvation,ฉันนึกว่าความอดอยาก หมายถึงหิวซะอีก My Bloody Valentine (2010)
And then famine came, and made them rabid for it.แล้วความอดอยากก็มา ทำให้คลั่งมัน My Bloody Valentine (2010)
So, famine just rolls into townงั้นความอดอยากแค่เข้ามาในเมือง My Bloody Valentine (2010)
"and then will come famine riding on a black steed.""และความอดอยากจะขี่ม้าสีดำมา" My Bloody Valentine (2010)
Quite right! Though we stare famine in the face, we will not yield!เรามองในสายตาของหิว แต่ไม่ยอมแพ้ Happy Feet Two (2011)
We must imagine a region free from unrest and famine and war.เราต้องจินตนาการประเทศที่ปราศจากความไม่สงบ ความอดอยากและเคราะห์ร้าย Girl's Best Friend (2011)
In 1985, musician Bob Geldof organized a benefit concert to fight famine in...ในปี 1985 นักดนตรีบ๊อบ เกลดอฟ เพื่อนำกำไรไปช่วยภาวะข้าวยากหมากแพงใน... . School of Hard Knocks (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
famineBecause of the famine the cattle starved to death.
famineBecause of the famine, the cattle starved to death.
famineCan you share food with others in the face of famine?
famineDisease in an accompaniment of famine.
famineFamine caused great distress among the people.
famineFamine followed upon the eruption of the volcano.
famineFamine stared us in the face.
famineHe says firefighting is a feast or famine job.
famineMore often than not, famine is accompanied by plague.
famineMy work is always feast or famine.
faminePoor crops may cause famine.
famineThat is why so many people are suffering from famine.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอดอยาก(n) starvation, See also: famine, destitution, Example: การผลิตอาหารของโลกมีปัญหาจนถึงขั้นทำให้เกิดความอดอยาก, Thai Definition: การไม่มีจะกิน, การขาดแคลนอาหาร, การไม่มีพอกิน
ทุพภิกขภัย(n) famine, See also: shortage of food, starvation, scarcity, Syn. ภาวะข้าวยาหมากแพง, ความอดอยาก, ความขาดแคลน, Example: ภาคอีสานกำลังประสบทุพภิกขภัยอย่างหนัก, Thai Definition: ภัยอันเกิดจากข้าวยากหมากแพง หรือการขาดแคลนอาหาร, Notes: (บาลี)
ทุพภิกขันดรกัป(n) famine period, See also: period of food shortage, Syn. ทุพภิกขันดรกัปป์, Thai Definition: ระยะเวลาที่กำหนดไว้ว่าเป็นตอนที่ขาดแคลนอาหาร, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความหิวโหย[khwām hiū hōi] (n) EN: starvation ; hungriness ; famine
ความอดอยาก[khwām ot yāk] (n) EN: famine  FR: famine [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FAMINE F AE1 M AH0 N
FAMINES F AE1 M AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
famine (n) fˈæmɪn (f a1 m i n)
famines (n) fˈæmɪnz (f a1 m i n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
饥荒[jī huang, ㄐㄧ ㄏㄨㄤ˙, / ] famine, #34,624 [Add to Longdo]
饥荒[jī huāng, ㄐㄧ ㄏㄨㄤ, / ] famine, #34,624 [Add to Longdo]
凶荒[xiōng huāng, ㄒㄩㄥ ㄏㄨㄤ, / ] famine ? drought [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hungersnot {f} | Hungersnöte {pl}famine | famines [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スルファミン[surufamin] (n) sulfamine [Add to Longdo]
飢餓(P);饑餓[きが, kiga] (n) starvation; famine; hunger; (P) [Add to Longdo]
飢饉(P);饑饉;飢きん[ききん, kikin] (n) famine; drought; shortage; crop failure; (P) [Add to Longdo]
救荒[きゅうこう, kyuukou] (n,vs) famine relief [Add to Longdo]
凶荒[きょうこう, kyoukou] (n) poor crops; famine [Add to Longdo]
欠乏[けつぼう, ketsubou] (n,vs) want; shortage; famine; (P) [Add to Longdo]
大飢饉[だいききん, daikikin] (n) severe famine [Add to Longdo]
天保の大飢饉[てんぽうのだいききん, tenpounodaikikin] (n) Great Tempo Famine [Add to Longdo]
備荒[びこう, bikou] (n) provision for famine [Add to Longdo]
備荒貯蓄[びこうちょちく, bikouchochiku] (n) famine-relief fund [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 famine
   n 1: an acute insufficiency [syn: {dearth}, {famine},
      {shortage}]
   2: a severe shortage of food (as through crop failure) resulting
     in violent hunger and starvation and death

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top