ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

falsify

F AO1 L S AH0 F AY2   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -falsify-, *falsify*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
falsify(vt) แสดงให้เห็นว่าไม่จริง, See also: ทำให้ผิดพลาด, ทำให้ไม่ถูกต้อง, บิดเบือน, Syn. distort, counterfeit, misrepresent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
falsify(ฟอล'ซิไฟ) {falsified,falsifying,falsifies} vt. ทำให้ไม่ถูกต้อง,ปลอมแปลง,พิสูจน์ให้เห็นว่าผิดหรือปลอม,เป็นตัวแทนเก๊. vi. กล่าวคำเท็จ, See also: falsifiable adv. falsification n. falsifier n., Syn. misrepresent

English-Thai: Nontri Dictionary
falsify(vt) ปลอมแปลง,ทำผิด,แสดงให้เห็นว่าผิด,ไม่ถูกต้อง,พูดเท็จ,ทุจริต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
falsify๑. ปลอม๒. พิสูจน์ว่าเป็นเท็จ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มุสา[musā] (v) EN: lie ; fib ; tell a lie ; tell untruths ; falsify ; prevaricate ; utter a falsehood

CMU English Pronouncing Dictionary
FALSIFY F AO1 L S AH0 F AY2
FALSIFYING F AO1 L S AH0 F AY2 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
falsify (v) fˈɔːlsɪfaɪ (f oo1 l s i f ai)
falsifying (v) fˈɔːlsɪfaɪɪŋ (f oo1 l s i f ai i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
偽る(P);詐る;譃わる(iK)[いつわる, itsuwaru] (v5r,vi) to lie; to cheat; to falsify; to deceive; to pretend; (P) [Add to Longdo]
矯める[ためる, tameru] (v1,vt) (1) to straighten; to correct; to cure; (2) to falsify [Add to Longdo]
誤魔化す(ateji)(P);誤摩化す(ateji);胡麻化す(ateji);誤魔かす(ateji);胡魔化す(ateji)[ごまかす, gomakasu] (v5s,vt) (1) (uk) to deceive; to falsify; to misrepresent; to cheat; to swindle; to tamper; to juggle; to manipulate; (2) (uk) to dodge; to beg the question (issue, difficulties); (3) (uk) to varnish over; to gloss over; (P) [Add to Longdo]
事実を曲げる[じじつをまげる, jijitsuwomageru] (exp,v1) to falsify a fact [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 falsify
   v 1: make false by mutilation or addition; as of a message or
      story [syn: {falsify}, {distort}, {garble}, {warp}]
   2: tamper, with the purpose of deception; "Fudge the figures";
     "cook the books"; "falsify the data" [syn: {fudge},
     {manipulate}, {fake}, {falsify}, {cook}, {wangle},
     {misrepresent}]
   3: prove false; "Falsify a claim"
   4: falsify knowingly; "She falsified the records" [ant:
     {correct}, {rectify}, {right}]
   5: insert words into texts, often falsifying it thereby [syn:
     {interpolate}, {alter}, {falsify}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top