ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

falsehood

F AE1 L S HH UH2 D   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -falsehood-, *falsehood*, falsehoo
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
falsehood(n) ความเชื่อที่ไม่จริง, See also: ความคิดผิดๆ, Syn. error, misconception, untruth, Ant. fact, certainty
falsehood(n) การพูดเท็จ, See also: การหลอกลวง, การโกหก, การทำมารยา, Syn. dishonesty, mistatement, prevarication, Ant. fact, truth

English-Thai: Nontri Dictionary
falsehood(n) การปลอม,ความไม่มีวาจาสัตย์,ความทุจริต,การโกหก,การหลอกลวง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It is the case in every period of history where injustice based on falsehoods based on taking away the right and freedoms of people to live and survive with dignity that eventually when you call a bluff the tables turn.ในทุกช่วงเวลาของประวัติศาสตร์ที่มีความไม่ยุติธรรม ที่ตั้งอยู่บนความเท็จ ตั้งอยู่บนการพรากสิทธิและเสรีภาพไปจากประชาชน The Corporation (2003)
The"pusher"se get into your head and do any falsehood is truth.จอมบงการจะควบคุมจิตเรา ให้เชื่อตามความคิดที่เค้าเอามาใส่หัวเรา Push (2009)
Speaking falsehoods before the gods is a great crime.พูดมุสาต่อหน้าทวยเทพถือเป็นบาปหนา Mother's Mercy (2015)
She has committed the acts of falsehood and fornication.นางได้กระทำผิดข้อหา กล่าวเท็จต่อทวยเทพ และก่อประเวณี Mother's Mercy (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
falsehoodHe hates falsehood more than anything else.
falsehoodI contended against falsehood.
falsehoodThere has a ring of falsehood in his story.
falsehoodTime reveals truth as well as falsehood.
falsehoodTruth mingled with falsehood.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มุสาวาท(n) lie, See also: falsehood, fib, untrue words, untruth, Syn. คำเท็จ, คำโกหก, Example: ถ้ากษัตริย์ทำปาณาติบาตลักขโมยประพฤติผิดในกามและกล่าวคำมุสาวาทก็เลวร้ายดังเช่นพราหมณ์แพศย์ศูทรที่ทำเช่นนั้นเหมือนกัน, Notes: (บาลี)
มุสาวาท(n) lie, See also: falsehood, falsification, prevarication, Syn. การพูดเท็จ, การพูดปด, การโกหก, Example: การเทศน์เชียร์นักการเมือง เทศน์ยกย่องคนตายที่เลวร้ายนั้น ถือว่าเป็นมุสาวาทไหม, Notes: (บาลี)
มารษา(n) lie, See also: falsehood, Syn. คำปด, คำเท็จ, คำพูดไม่จริง, คำโกหก, Notes: (สันสกฤต)
มารษา(n) lie, See also: falsehood, Syn. คำปด, คำเท็จ, คำพูดไม่จริง, คำโกหก, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำมุสา[kham musā] (n) EN: lie ; falsehood  FR: mensonge [m]
มุสา[musā] (v) EN: lie ; fib ; tell a lie ; tell untruths ; falsify ; prevaricate ; utter a falsehood
มุสาวาท[musāwāt] (n) EN: lie ; falsehood ; fib ; untrue words ; untruth  FR: mensonge [m] ; contre-vérité [f] ; menterie [f] (fam. - vx)
พูดเท็จ[phūt thet] (v) EN: lie ; tell a lie ; tell a falsehood  FR: mentir ; dire des mensonges

CMU English Pronouncing Dictionary
FALSEHOOD F AE1 L S HH UH2 D
FALSEHOODS F AE1 L S HH UH2 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
falsehood (n) fˈɔːlshud (f oo1 l s h u d)
falsehoods (n) fˈɔːlshudz (f oo1 l s h u d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
因明[いんみょう, inmyou] (n) (See 五明) hetuvidya (ancient Indian logic for determining right from wrong, truth from falsehood, etc.) [Add to Longdo]
[うそ, uso] (n) (1) lie; falsehood; incorrect fact; (2) (col) Really!; Unbelievable!; No way!; (P) [Add to Longdo]
嘘から出た誠[うそからでたまこと, usokaradetamakoto] (exp) (id) Truth comes out of falsehood [Add to Longdo]
嘘偽り[うそいつわり, usoitsuwari] (n) (See 嘘) great lie; lie; falsehood [Add to Longdo]
偽り;詐り[いつわり, itsuwari] (n,adj-no) lie; falsehood; fiction; fabrication [Add to Longdo]
偽言[ぎげん, gigen] (n) falsehood [Add to Longdo]
[きょ, kyo] (n) (1) unpreparedness; (2) falsehood; (3) (See 二十八宿) Chinese "Emptiness" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
虚偽[きょぎ, kyogi] (n,adj-no,vs) untrue; falsehood; fiction; deception; vanity; (P) [Add to Longdo]
虚言[きょげん, kyogen] (n) falsehood [Add to Longdo]
虚辞[きょじ, kyoji] (n) falsehood [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 falsehood
   n 1: a false statement [syn: {falsehood}, {falsity}, {untruth}]
      [ant: {true statement}, {truth}]
   2: the act of rendering something false as by fraudulent changes
     (of documents or measures etc.) or counterfeiting [syn:
     {falsification}, {falsehood}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top