ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fak

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fak-, *fak*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fake(n) ของปลอม, See also: ของเทียม, ของเก๊, ของไม่แท้, Syn. copy, phony, imitation, Ant. genuine article
fake(adj) ปลอม, See also: เทียม, เก๊, ไม่แท้, Syn. fraudulent, Ant. genuine, real
fake(vt) ปลอมแปลง, See also: ทำเทียม, Syn. feign, copy, clone, simulate
fake(vi) สร้างเรื่องขึ้น, See also: แสร้งทำ, แกล้งทำ, Syn. assume, pretend
fake(vt) สร้างเรื่องขึ้น, See also: แสร้งทำ, แกล้งทำ
fake up(phrv) แสร้งทำ, See also: หลอกว่า
fake out(phrv) หลอกลวง, See also: ทำให้หลงกล, ลวงให้เชื่อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fake(เฟคฺ) {faked,faking,fakes} v.,adj.,n. (สิ่งที่,ผู้ที่) ปลอมแปลง,ทำเทียม,กุขึ้น,เสแสร้ง,แกล้ง.
faker(เฟ'เคอะ) n. ผู้ปลอมแปลง,ผู้เสแสร้ง,ผู้ทำเทียม.
fakery(เฟ'เคอรี) n. การปลอมแปลง,การเสแสร้ง,การทำเทียม, Syn. fraud

English-Thai: Nontri Dictionary
fake(n) การกุเรื่องขึ้น,การอุปโลกน์,การปลอมแปลง,การหลอกหลวง
fake(vt) กุเรื่องขึ้น,อุปโลกน์ขึ้น,ปลอมแปลง,ทำเทียม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fakeงานปลอม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fake-bake(slang) การอาบแดดที่ไม่ต้องไปอาบแดดจริงๆ แต่ทำกันใน salon หรือ spa

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fakIchirou sounded somehow upset but my long years of hanging out with him told me that it was out and out fake.
fakI don't need fake friends.
fakShe was taken in by that fake gold certificate scandal and lost most of her money.
fak"You're OK without your glasses?" "Ah, these are fake you see, I thought it might make me brainier..."

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เก๊(adj) fake, See also: false, counterfeit, spurious, sham, bogus, Syn. ปลอม, เทียม, Ant. จริง, แท้, Example: ของเก๊ย่อมจะปรากฏว่าเป็นของเก๊ แม้จะเป็นเวลานานก็ตาม, Thai Definition: ปลอมหรือเลียนแบบเพื่อให้หลงผิดว่าเป็นของแท้, ไม่ใช่ของแท้, ไม่ใช่ของจริง, โดยปริยายหมายความว่า ไม่มีราคา, ใช้การไม่ได้, Notes: (จีน)
ปลอม(adj) fake, See also: counterfeit, artificial, Syn. ลอกเลียน, ปลอมแปลง, Example: กลุ่มคนร้ายเหล่านี้มีทั้งเอกสารปลอมและเครื่องใช้สำหรับการโจรกรรม, Thai Definition: ไม่แท้หรือไม่จริงตามสภาพของสิ่งนั้น
เสแสร้ง(v) pretend, See also: fake, simulate, Syn. แสร้ง, แกล้ง, หลอกลวง, หลอก, Ant. จริงใจ, Example: เขาเสแสร้งพูดถึงความทุกข์ยากของคนจน โดยไม่ได้สอดใส่ความรู้สึกอะไรลงไป, Thai Definition: แกล้งทำให้เข้าใจเป็นอื่น
ประดิษฐ์(adj) artificial, See also: fake, counterfeit, false, spurious, Syn. ปลอม, เทียม, เก๊, Example: ดอกไม้ประดิษฐ์ช่อนี้เหมือนจริงมาก, Thai Definition: ที่จัดทำขึ้นให้เหมือนของจริง ที่คิดทำขึ้นไม่เหมือนธรรมชาติ
เท็จเทียม(adj) fake, See also: counterfeit, spurious, Syn. ปลอม, Example: ของชิ้นนี้ไม่ใช่ของจริงแต่เป็นของเท็จเทียมที่เขาสร้างขึ้นมา, Thai Definition: ไม่ใช่ของจริง, ไม่ใช่ของแท้
ของปลอม(n) fake, See also: counterfeit, artificial goods, Syn. ของเทียม, ของเก๊, Ant. ของจริง, ของแท้, Example: น้ำหอมเหล่านี้เป็นของปลอมเพราะกลิ่นผิดไปจากของจริงมาก
ของเทียม(n) fake, See also: counterfeit, artificial goods, Syn. ของปลอม, ของเก๊, Ant. ของแท้, ของจริง, Example: ดอกไม้พวกนี้เป็นของเทียมที่ทำเลียนแบบของจริง, Thai Definition: ของที่ทำขึ้นเพื่อเลียนแบบของจริง
จอมปลอม(adj) phony, See also: fake, counterfeit, unreal, artificial, Syn. ปลอม, เทียม, เก๊, Ant. จริง, แท้, Example: เศรษฐีจอมปลอมถูกตำรวจจับได้ในข้อหาหลอกลวงประชาชน, Thai Definition: ที่หลอกลวงให้คนเชื่อว่าเป็นเช่นนั้นจริง
เทียม(adj) fake, See also: spurious, deceptive, Syn. ปลอม, Ant. แท้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เก๊[kē] (adj) EN: fake ; false ; counterfeit ; spurious ; sham ; bogus ; forged  FR: faux ; factice ; contrefait
ของปลอม[khøng pløm] (n) EN: countefeiting ; fake  FR: imitation [f] ; faux [m] ; contrefaçon [f]
แกล้งทำ[klaēng tham] (adj) EN: fake  FR: feindre ; dissimuler
หมอเก๊[mø kē] (n, exp) EN: fake doctor  FR: faux médecin [m]
นกต่อ[nok tø] (n) EN: lure ; decoy ; imitation ; bait ; fake  FR: leurre [m]
พลอยหุง[phløi hung] (n, exp) EN: imitation gem ; fake jewels  FR: pierre d'imitation
พลอยเก๊[phløi kē] (n, exp) EN: imitation gem ; fake jewels  FR: pierre d'imitation
ปลอม[pløm] (adj) EN: fake ; counterfeit ; false ; forged ; bogus ;not genuine ; artificial  FR: faux ; contrefait ; artificiel
เสแสร้ง[sēsaēng] (v) EN: pretend ; fake ; simulate  FR: simuler ; affecter ; feinter ; déguiser
สินค้าเก๊[sinkhā kē] (n, exp) EN: imitation ; fake  FR: faux [m] ; imitation [f] ; contrefaçon [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FAKE F EY1 K
FAKED F EY1 K T
FAKER F EY1 K ER0
FAKES F EY1 K S
FAKERS F EY1 K ER0 Z
FAKING F EY1 K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fake (v) fˈɛɪk (f ei1 k)
faked (v) fˈɛɪkt (f ei1 k t)
fakes (v) fˈɛɪks (f ei1 k s)
fakir (n) fˈɛɪkɪəʳr (f ei1 k i@ r)
faking (v) fˈɛɪkɪŋ (f ei1 k i ng)
fakirs (n) fˈɛɪkɪəʳz (f ei1 k i@ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiǎ, ㄐㄧㄚˇ, ] fake; false; artificial; to borrow; if; suppose, #1,170 [Add to Longdo]
冒牌[mào pái, ㄇㄠˋ ㄆㄞˊ, ] fake; impostor; quack (doctor); imitation brand, #34,225 [Add to Longdo]
赝品[yàn pǐn, ㄧㄢˋ ㄆㄧㄣˇ, / ] fake; counterfeit article, #38,295 [Add to Longdo]
冒牌货[mào pái huò, ㄇㄠˋ ㄆㄞˊ ㄏㄨㄛˋ, / ] fake goods; imitation; forgery, #58,758 [Add to Longdo]
法库县[Fǎ kù xiàn, ㄈㄚˇ ㄎㄨˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Faku county in Shenyang 沈陽|沈阳, Liaoning, #93,947 [Add to Longdo]
法库[Fǎ kù, ㄈㄚˇ ㄎㄨˋ, / ] Faku county in Shenyang 沈陽|沈阳, Liaoning, #96,054 [Add to Longdo]
伪饰[wěi shì, ㄨㄟˇ ㄕˋ, / ] faked decoration, #137,351 [Add to Longdo]
伪托[wěi tuō, ㄨㄟˇ ㄊㄨㄛ, / ] faking a modern object as an ancient one, #164,866 [Add to Longdo]
假药[jiǎ yào, ㄐㄧㄚˇ ㄧㄠˋ, / ] fake drugs [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Risikofaktor(n) |der, pl. Risikofaktoren| ปัจจัยการเสี่ยง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fakir {m} | Fakire {pl}fakir | fakirs [Add to Longdo]
Faksimile {n}; genaue Kopie {f}; Reproduktion {f}facsimile [Add to Longdo]
Faksimile-Ausgabe {f}Facsimile reproduction [Add to Longdo]
Fakt {m}; Faktum {n}; Tatsache {f} | Fakten {pl}; Tatsachen {pl}fact | facts [Add to Longdo]
Fakten {pl}lowdown [Add to Longdo]
Faktor {m} | Faktoren {pl} | bestimmender Faktor | kritischer Faktorfactor | factors | determining factor | critical factor [Add to Longdo]
Faktor des Wohlbefindensfeelgood factor [Add to Longdo]
Faktorenanalyse {f}factor analysis [Add to Longdo]
Faktorisierung {f} [math.]factorisation [Br.]; factorization [Am.]; factoring [Add to Longdo]
Faktotum {n}factotum [Add to Longdo]
Fakturierautomat {m}automatic billing machine [Add to Longdo]
Fakturiermaschine {f}invoice machine [Add to Longdo]
Fakturierung {f}invoicing; invoice processing [Add to Longdo]
Fakultät {f} | Fakultäten {pl}faculty | faculties [Add to Longdo]
Fakultät {f} [math.]factorial [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いかさま裁判[いかさまさいばん, ikasamasaiban] (n) fake trial; kangaroo court [Add to Longdo]
がせ;ガセ[gase ; gase] (n,pref) fake; lie; nonsense [Add to Longdo]
なんちゃって[nanchatte] (int) (1) (col) just kidding!; (pref) (2) fake [Add to Longdo]
まやかし[mayakashi] (n,adj-no) deception; make-believe; fake; counterfeit; phony [Add to Longdo]
やせ我慢;痩せ我慢;痩我慢[やせがまん, yasegaman] (n,vs) (uk) fake stoicism; pretended endurance (for sake of pride); false courage [Add to Longdo]
やらせ[yarase] (n) (1) faked situation; (2) prearranged performances [Add to Longdo]
アーチファクト;アーティファクト[a-chifakuto ; a-teifakuto] (adj-na) artifact [Add to Longdo]
イーディーアイファクト[i-dei-aifakuto] (n) {comp} EDIFACT [Add to Longdo]
インタファクス通信[インタファクスつうしん, intafakusu tsuushin] (n) Interfax news agency [Add to Longdo]
インチキ(P);いんちき[inchiki (P); inchiki] (adj-na,n,vs) (1) cheating; fake; bogus; (2) travelling seller of trinkets, magic tricks, etc. (traveling); (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
デファクトスタンダード[でふぁくとすたんだーど, defakutosutanda-do] de facto standard [Add to Longdo]
ビューロファックスサービスによる配達[ビューロファックスサービスによるはいたつ, byu-rofakkususa-bisu niyoruhaitatsu] delivery via bureaufax service, PD PR [Add to Longdo]
ファクス[ふぁくす, fakusu] fax [Add to Longdo]
ファクス送信[ファクスそうしん, fakusu soushin] fax transmission [Add to Longdo]
ファコム[ふぁこむ, fakomu] FACOM [Add to Longdo]
ファックス[ふぁっくす, fakkusu] FAX, facsimile [Add to Longdo]
ファックス通信機能[ファックスつうしんきのう, fakkusu tsuushinkinou] facsimile communications function [Add to Longdo]
イーディーアイファクト[いーでいーあいふぁくと, i-dei-aifakuto] EDIFACT [Add to Longdo]
エディファクト[えでいふぁくと, edeifakuto] EDIFACT [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
学部[がくぶ, gakubu] Fakultaet, Fachbereich [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top