ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fair

F EH1 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fair-, *fair*
Longdo Dictionary ฝรั่งเศส (FR) - อังกฤษ (EN)
faire cuire(vt) bake

Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
fair game(phrase) something easy to conquer

Longdo Dictionary ภาษา ฝรั่งเศส (FR) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
faire croûte(vt) cake

English-Thai: Longdo Dictionary
internal affair(n) กิจการภายใน, เรื่องภายใน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fair(adj) เท่าเทียม, See also: ไม่มีอคติ, Syn. reasonable, unbiased, equal
fair(adj) ยุติธรรม, See also: เป็นธรรม, เที่ยงตรง, ถูกต้อง, ซื่อสัตย์, สมเหตุสมผล, Syn. reasonable, equal
fair(adj) เกี่ยวกับทัศนวิสัยที่ดี, See also: กระจ่าง, ไม่มีพายุ, Syn. fine, dry
fair(adj) สีอ่อน, Syn. light-colored
fair(adj) ปานกลาง, See also: ค่อนข้างดี, Syn. average
fair(adj) มากพอประมาณ, See also: มากพอสมควร, Syn. quite large
fair(adj) ของสีผิวหรือสีผม, See also: สีขาวซีด, ซีด, Syn. pale
fair(adj) สวยงาม, See also: งาม, อ่อนหวาน
fair(adj) สุภาพ, See also: อ่อนโยน, มีมารยาท
fair(adj) ไม่มีตำหนิ, See also: ไม่มีจุดด่างพร้อย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fair(แฟรฺ) adj. ยุติธรรม,ถูกต้อง,ซื่อสัตย์,ใหญ่พอสมควร,มาก,ปานกลาง,ดีพอใช้,สภาพ,สวยงาม,ไม่มีจุดด่างพร้อย,สะอาด,ชัดเจน,มีผิวพรรณดี,มีเสน่ห์., See also: fairness n. -adv. สุภาพ, ยุติธรรม. -Phr. fair and square ซื่อสัตย์, ตรงไปตรงมา . -Phr. see fair ตัด
fair and squaren. ตรงไปตรงมา,ยุติธรรม,ซื่อสัตย์
fair balln. ลูกเบสบอลล์ที่ถูกตีและไม่เสีย
fair housingn. การเคหะที่ไม่เลือกผิว,ของขวัญ
fair playn. การตัดสินอย่างยุติธรรม,การเล่นอย่างยุติธรรม,พฤติกรรมที่เที่ยงธรรม
fair sexn. เพศหญิง
fair-haired(แฟร'แฮร์ดฺ) adj. ซึ่งมีผมสีทอง,คนโปรดของนาย, Syn. favourite
fair-minded(แฟรฺ'ไม ดิด) adj. ซึ่งมีใจยุติธรรม,เที่ยงธรรม., See also: fair-mindedness n.
fair-spokenadj. มีวาจาไพเราะ,ปากหวาน,พูดดี., See also: fair-spokenness n.
fairgroundn. บริเวณตลาดนัก,บริเวณแข่งขัน,บริเวณจัดงาน

English-Thai: Nontri Dictionary
fairly(adv) อย่างเป็นธรรม,พอใช้ได้,อย่างเป็นจริง,อย่างเป็นกลาง
fairness(n) ความเป็นธรรม,ความเที่ยงธรรม,ความงาม,ความสะอาด
fairy(adj) เกี่ยวกับเทพยดา,เกี่ยวกับนางฟ้า,เกี่ยวกับเทพธิดา
fairy(n) เทพยดา,เทวดา,นางฟ้า,เทพธิดา
FAIRY fairy tale(n) เทพนิยาย,เรื่องมหัศจรรย์,เรื่องโกหก,เรื่องประหลาด
fairyland(n) สวรรค์,ชั้นฟ้า,เมืองสวรรค์,แดนสวรรค์,แดนสุขาวดี
affair(n) กิจ,ธุระ,ธุรกิจ,การงาน,ราชการ,เรื่องรักๆใคร่ๆ
LOVE love affair(n) เรื่องรักๆใคร่ๆ
unfair(adj) ไม่ยุติธรรม,ไม่ถูกต้อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fair๑. งานแสดง (สินค้า)๒. โดยชอบธรรม, ด้วยความเป็นธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fair commentการติชมด้วยความเป็นธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fair competitionการแข่งขันโดยชอบธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fair dismissalการให้ออกโดยชอบ (จากงาน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fair equivalentค่าทดแทนที่สมควร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fair hearing; fair trialการพิจารณาคดีด้วยความเป็นธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fair market-valueราคาตลาดที่เป็นธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fair rentค่าเช่าที่เป็นธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fair trial; fair hearingการพิจารณาคดีด้วยความเป็นธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fair useการใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fairพอใช้,งานเทศกาล [การแพทย์]
Fair market valueราคาตลาดยุติธรรม [การบัญชี]
Fair priceราคายุติธรรม [การบัญชี]
fair testการทดสอบที่เที่ยงตรง, การทดสอบหรือการทดลองที่มีคุณภาพจะต้องมีการควบคุมตัวแปรต่าง ๆ ที่มีผลต่อสิ่งที่กำลังศึกษาให้คงที่ เหลือเพียงตัวแปรที่เราต้องการศึกษา (ตัวแปรต้น) เพียงตัวแปรเดียว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Fair trialการพิจารณาคดีด้วยความเป็นธรรม [TU Subject Heading]
Fair useการใช้โดยเป็นธรรม, การใช้โดยชอบธรรม, การใช้โดยเป็นธรรม, การใช้โดยชอบธรรม
[เทคโนโลยีการศึกษา]
Fair use (Copyright)การใช้โดยเป็นธรรม, การใช้โดยชอบธรรม, Example:

การใช้โดยเป็นธรรม หรือ การใช้โดยชอบธรรม (Fair use) เป็นข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ที่สำคัญประการหนึ่ง ที่กฎหมายกำหนดให้บุคคลทั่วไปมีสิทธิพิเศษที่จะใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของลิขสิทธิ์ หากการใช้นั้นเป็นการใช้ที่เป็นธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการปกป้องผลประโยชน์อันชอบธรรมของเจ้าของลิขสิทธิ์ และการรักษาประโยชน์ของสาธารณชนในอันที่จะใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ ซึ่งหลักการว่าด้วยดุลยภาพนี้เป็นหลักการพื้นฐานของกฎหมายลิขสิทิ์ของทุกประเทศ โดยมีความมุ่งหมายที่จะส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อสังคม และให้สังคมสามารถใช้งานนั้นได้โดยไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของผู้สร้างสรรค์งาน

การจะเข้าข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ และเข้าข่ายการใช้โดยเป็นธรรม (Fair use) จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 3 ประการ คือ

1. เป็นการกระทำเพื่อการวิจัยหรือศึกษางานนั้น

2. การกระทำนั้นมิได้เป็นการกระทำเพื่อหากำไร

3. การกระทำนั้นไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์ และไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Fair use (Copyright)การใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบ [TU Subject Heading]
Fair valueมูลค่ายุติธรรม [การบัญชี]
Fairly taleเทพนิยาย [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fair[แฟร์] (n) งานแฟร์, งานออกร้านแสดงสินค้า, งานวัด

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fairA fair weather friend.
fairAfter rain comes fair weather.
fairAll is fair in love and war.
fairAll is fair in love and war. [Proverb]
fairAll's fair in love and war. [Proverb]
fairAll things considered, she is a fairly good wife.
fairAs expectation increases that the dollar will weaken, the foreign exchange market's reaction to US economic indicators has been fairly muted.
fairA teacher must be fair with his students.
fairCinderella is far fairer than her sisters.
fairDid you write this fairy tale by yourself?
fairDo you believe in fairies?
fairEnglish fairy tales retold in Japanese.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความยุติธรรม(n) justice, See also: fairness, Syn. ความเที่ยงธรรม, ความชอบธรรม, ความชอบด้วยเหตุผล, ความถูกต้อง, Ant. ความอยุติธรรม, Example: สัจจะและความยุติธรรมเป็นสิ่งมีค่าสูงสุดที่ชาวอเมริกันทุกคนแสวงหา
เทพนิยาย(n) fairy tale, See also: myth, mythology, Example: หากย้อนไปเมื่อหลายปีก่อน ชีวิตของเธอเหมือนนางเอกในเทพนิยาย, Count Unit: เรื่อง, Thai Definition: เรื่องราวหรือตำนานเกี่ยวกับเทวดา
ผิวขาว(adj) white, See also: fair (complexion), Example: เขาเป็นนายทหารผิวขาว ร่างกายสะโอดสะอง, Thai Definition: ที่มีผิวกายสีขาว
อย่างยุติธรรม(adv) fairly, See also: justly, reasonably, Syn. โดยยุติธรรม, Example: รัฐบาลสร้างตลาดของสินค้าเกษตรเพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ลงไปสู่เกษตรกรอย่างยุติธรรม
พอควร(adv) moderately, See also: fairly, Syn. พอสมควร, พอเหมาะ, เหมาะสม, Example: เครื่องปรุงเย็นตาโฟก็จะมีเส้นก๋วยเตี๋ยว ลูกชิ้นปลาพอควร ปลาหมึกแช่น้ำด่างพอควร
พอใช้(adv) fairly, See also: reasonably, moderately, Syn. พอควร, พอประมาณ, ปานกลาง, Example: การตัดสินใจเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องลำบากใจและเสี่ยงพอใช้
พอใช้ได้(adv) fairly, See also: reasonably, moderately, Syn. พอใช้, พอสมควร, พอควร, พอประมาณ, Example: เมนบอร์ดที่มีทุกอย่างในตัวจึงมีออกมาขายหลายรุ่น ทั้งประเภทรุ่นราคาเยาว์ที่มีคุณภาพและคุณสมบัติทางเทคนิคพอใช้ได้และรุ่นที่มีราคาแพงและใช้เทคโนโลยีชั้นสูง
พอดีพอร้าย(adv) fair, See also: moderately, Example: ขันธ์ 5 ไม่ใช่เป็นภาระอันหนัก เพียงแค่พอดีพอร้าย, Thai Definition: ปานกลาง, ไม่ดีนัก, ไม่เลวนัก
พอตัว(adv) considerably, See also: fairly, suitably, Syn. พอใช้, พอสมควร, Example: พ่อของเขาเป็นคนในพื้นที่ที่กว้างขวางพอตัว
พอทำเนา(adv) fairly, See also: moderately, Syn. พอสมควร, พอควร, พอสถานประมาณ, Example: เขาไม่เจริญก้าวหน้าเพราะหย่อนความสามารถก็พอทำเนา แต่เขาก็ยังเกียจคร้านอีกด้วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่ว[aēo] (v) EN: court ; woo ; serenade ; sing to  FR: faire la cour ; courtiser
อาการเคล็ด[ākān khlet] (v) EN: be sprained  FR: se faire une entorse
อกตัญญู[akatanyū] (v) EN: be ungrateful  FR: être ingrat ; faire preuve d'ingratitude
อนุโลม[anulōm] (v) EN: adapt (to) ; comply (with) ; accomodate ; be adaptable ; modify  FR: accéder ; satisfaire ; adapter
เอาใจ[aojai] (v) EN: please ; pamper ; make happy ; try to please ; behave well  FR: faire plaisir ; dorloter ; flatter ; amadouer ; contenter
เอากัน[ao kan] (v, exp) FR: faire l'amour
เอาขอเกี่ยว[ao khøkīo] (v, exp) FR: gaffer ; faire une bêtise
อับปาง[appāng] (v) EN: capsize ; sink ; wreck ; founder  FR: faire nauvrage ; chavirer ; sombrer
อารี[ārī] (v) EN: be helpful ; be generous  FR: faire montre de bienveillance
อธรรม[atham] (adj) EN: unjust ; unfair ; unprincipled ; unscrupulous ; unrighteous ; bad ; evil  FR: injuste ; inéquitable

CMU English Pronouncing Dictionary
FAIR F EH1 R
FAIRS F EH1 R Z
FAIRE F EH1 R
FAIRY F EH1 R IY0
FAIRES F EH1 R Z
FAIR'S F EH1 R Z
FAIRER F EH1 R ER0
FAIREY F EH1 R IY0
FAIRLY F EH1 R L IY0
FAIRIES F EH1 R IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fair (n) fˈɛəʳr (f e@1 r)
fairs (n) fˈɛəʳz (f e@1 z)
fairy (n) fˈɛəʳriː (f e@1 r ii)
fairer (j) fˈɛəʳrər (f e@1 r @ r)
fairly (a) fˈɛəʳliː (f e@1 l ii)
fairest (j) fˈɛəʳrɪst (f e@1 r i s t)
fairies (n) fˈɛəʳrɪz (f e@1 r i z)
fairish (j) fˈɛəʳrɪʃ (f e@1 r i sh)
fairway (n) fˈɛəʳwɛɪ (f e@1 w ei)
fairness (n) fˈɛəʳnɪs (f e@1 n i s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
公平[gōng píng, ㄍㄨㄥ ㄆㄧㄥˊ, ] fair; impartial, #3,202 [Add to Longdo]
神话[shén huà, ㄕㄣˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] fairy tale; mythology; myth, #6,574 [Add to Longdo]
公道[gōng dao, ㄍㄨㄥ ㄉㄠ˙, ] fair; equitable, #13,828 [Add to Longdo]
仙女[xiān nǚ, ㄒㄧㄢ ㄋㄩˇ, ] fairy, #15,836 [Add to Longdo]
仙境[xiān jìng, ㄒㄧㄢ ㄐㄧㄥˋ, ] fairyland, #19,068 [Add to Longdo]
白皙[bái xī, ㄅㄞˊ ㄒㄧ, ] fair; white; blonde, #20,862 [Add to Longdo]
公平合理[gōng píng hé lǐ, ㄍㄨㄥ ㄆㄧㄥˊ ㄏㄜˊ ㄌㄧˇ, ] fair; equitable, #34,817 [Add to Longdo]
公平交易[gōng píng jiāo yì, ㄍㄨㄥ ㄆㄧㄥˊ ㄐㄧㄠ ㄧˋ, ] fair dealing, #39,270 [Add to Longdo]
市集[shì jí, ㄕˋ ㄐㄧˊ, ] fair; small town, #46,099 [Add to Longdo]
清议[qīng yì, ㄑㄧㄥ ㄧˋ, / ] fair criticism; just comment, #78,019 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
ファイル[ふぁいる, fairu] TH: แฟ้ม  EN: file

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Durchschnittsware {f}fair average quality (f.a.q.) [Add to Longdo]
Fairness {f}fairness [Add to Longdo]
Fairness {f}equity [Add to Longdo]
Freiwild {n}fair game [Add to Longdo]
Jahrmarkt {m} | Jahrmarkt der Eitelkeitfair | Vanity Fair [Add to Longdo]
Messe {f} | eine Messe besuchen | eine Messe eröffnen | eine Messe organisierenfair | to visit a fair | to open a fair | to organize a fair [Add to Longdo]
Messeausweis {m}fair pass [Add to Longdo]
Messeleitung {f}fair management [Add to Longdo]
Reinschrift {f} | Reinschriften {pl}fair copy | fair copies [Add to Longdo]
ehrliches Spielfair play [Add to Longdo]
fairequatable [Add to Longdo]
fair {adj}fair [Add to Longdo]
fairnondiscriminatory [Add to Longdo]
mitten ins Gesichtfair in the face [Add to Longdo]
schön {adj} | schöner | am schönstenfair | fairer | fairest [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
faire de l'auto-stopโบกรถให้หยุด
faire de l'escrime(vt) เล่นฟันดาบสากล
faire de l'oeil à qqn(phrase) ขยิบตาให้
faire de la danse(vt) เต้นรำ
faire de la monnaie(phrase) แลกเหรียญ, แลกเงิน
faire de la musique(vt) เล่นดนตรี
faire de la natation(vt) ว่ายน้ำ หรือ ไปว่ายน้ำ, Syn. nager à la piscine
faire de la randonnée(vt) เดินเที่ยวตามป่าเขา
faire des grillades(vt) ปิ้งหรือย่างอาหารบนเตา (ส่วนใหญ่คนยุโรปนิยมจัดงานปิ้งเนื้อในฤดูร้อน ระหว่างเพื่อนฝูงและภายในครอบครัว)
faire du foot(vt) เล่นฟุตบอล

Japanese-English: EDICT Dictionary
お伽草子;御伽草子[おとぎぞうし, otogizoushi] (n) (See 伽草子) fairy-tale book [Add to Longdo]
お伽話;御伽話;おとぎ話;御伽噺[おとぎばなし, otogibanashi] (n) (See 伽話) fairy-tale; nursery-tale [Add to Longdo]
この分では[このぶんでは, konobundeha] (exp) as affairs stand; judging from the present situation; as things are now [Add to Longdo]
そこそこ[sokosoko] (adv) (1) (on-mim) reasonably; fairly well; (suf) (2) or so; about [Add to Longdo]
どさくさ紛れに[どさくさまぎれに, dosakusamagireni] (exp,adv) in the confusion of the moment; taking advantage of the confused state of affairs [Add to Longdo]
まあ(P);ま[maa (P); ma] (adv) (1) (when urging or consoling) just (e.g. "just wait here"); come now; now, now; (2) tolerably; passably; moderately; reasonably; fairly; rather; somewhat; (3) (when hesitating to express an opinion) well...; I think...; it would seem...; you might say...; Hmmm, I guess so...; (int) (4) (fem) oh!; oh dear!; oh, my!; wow!; goodness gracious!; good heavens!; (P) [Add to Longdo]
まんまと[manmato] (adv) (on-mim) successfully; fairly; artfully; nicely; thoroughly [Add to Longdo]
アーカイバルファイル[a-kaibarufairu] (n) {comp} archival file [Add to Longdo]
アーカイブファイル[a-kaibufairu] (n) {comp} archive file [Add to Longdo]
アーカイブ対象ファイル[アーカイブたいしょうファイル, a-kaibu taishou fairu] (n) {comp} archived file [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
はん用階層ファイルモデル[はんようかいそうファイルモデル, hanyoukaisou fairumoderu] general hierarchical model [Add to Longdo]
アーカイブファイル[あーかいぶふぁいる, a-kaibufairu] archive file [Add to Longdo]
アーカイブ対象ファイル[アーカイブたいしょうファイル, a-kaibu taishou fairu] archived file [Add to Longdo]
アスキファイル[あすきふぁいる, asukifairu] ASCII file [Add to Longdo]
アラームプロファイル[あらーむぷろふぁいる, ara-mupurofairu] alarm profile [Add to Longdo]
オープンファイル[おーぷんふぁいる, o-punfairu] open file [Add to Longdo]
オープンファイル記述[オープンファイルきじゅつ, o-punfairu kijutsu] open file description [Add to Longdo]
コンピュータグラフィクスのメタファイル[こんぴゅーたぐらふぃくす の めたふぁいる, konpyu-tagurafikusu no metafairu] Computer Graphics Metafile [Add to Longdo]
システムファイル[しすてむふぁいる, shisutemufairu] system file [Add to Longdo]
システムファイル記述子[システムファイルきじゅつし, shisutemufairu kijutsushi] system file descriptor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fair
   adv 1: in conformity with the rules or laws and without fraud or
       cheating; "they played fairly" [syn: {fairly}, {fair},
       {clean}] [ant: {below the belt}, {unfairly}]
   2: without favoring one party, in a fair evenhanded manner;
     "deal fairly with one another" [syn: {fairly}, {fair},
     {evenhandedly}]
   adj 1: free from favoritism or self-interest or bias or
       deception; conforming with established standards or
       rules; "a fair referee"; "fair deal"; "on a fair
       footing"; "a fair fight"; "by fair means or foul" [syn:
       {fair}, {just}] [ant: {unfair}, {unjust}]
   2: not excessive or extreme; "a fairish income"; "reasonable
     prices" [syn: {fair}, {fairish}, {reasonable}]
   3: very pleasing to the eye; "my bonny lass"; "there's a bonny
     bay beyond"; "a comely face"; "young fair maidens" [syn:
     {bonny}, {bonnie}, {comely}, {fair}, {sightly}]
   4: (of a baseball) hit between the foul lines; "he hit a fair
     ball over the third base bag" [ant: {foul}]
   5: lacking exceptional quality or ability; "a novel of average
     merit"; "only a fair performance of the sonata"; "in fair
     health"; "the caliber of the students has gone from mediocre
     to above average"; "the performance was middling at best"
     [syn: {average}, {fair}, {mediocre}, {middling}]
   6: attractively feminine; "the fair sex"
   7: (of a manuscript) having few alterations or corrections;
     "fair copy"; "a clean manuscript" [syn: {clean}, {fair}]
   8: gained or earned without cheating or stealing; "an honest
     wage"; "an fair penny" [syn: {honest}, {fair}]
   9: free of clouds or rain; "today will be fair and warm"
   10: (used of hair or skin) pale or light-colored; "a fair
     complexion"; [syn: {fair}, {fairish}]
   n 1: a traveling show; having sideshows and rides and games of
      skill etc. [syn: {carnival}, {fair}, {funfair}]
   2: gathering of producers to promote business; "world fair";
     "trade fair"; "book fair"
   3: a competitive exhibition of farm products; "she won a blue
     ribbon for her baking at the county fair"
   4: a sale of miscellany; often for charity; "the church bazaar"
     [syn: {bazaar}, {fair}]
   v 1: join so that the external surfaces blend smoothly

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top