ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fahrenheit

F EH1 R AH0 N HH AY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fahrenheit-, *fahrenheit*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Fahrenheit(n) การวัดอุณหภูมิแบบฟาห์เรนไฮต์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fahrenheit(ฟาร์'เรนไฮทฺ) adj. เกี่ยวกับอุณหภูมิฟาห์เรนไฮท์

English-Thai: Nontri Dictionary
fahrenheit(n) อุณหภูมิฟาเรนไฮท์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fahrenheitองศาฟาเรนไฮต์ [การแพทย์]
Fahrenheitฟาเรนไฮต์, หน่วยของอุณหภูมิสเกลหนึ่ง เป็นหน่วยที่ใช้กันทางประเทศสหรัฐอเมริกา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fahrenheitWater freezes at 32 degrees Fahrenheit.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟ.(n) Fahrenheit, See also: F., Fahr., Syn. ฟาเรนไฮต์
องศา(clas) Fahrenheit, Syn. องศาฟาเรนไฮต์, Thai Definition: หน่วยในการวัดอุณหภูมิตามชนิดของเครื่องวัด, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
องศาฟาเรนไฮต์[ongsā Fārenhāi] (n, exp) EN: degree Fahrenheit  FR: degré Fahrenheit [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FAHRENHEIT F EH1 R AH0 N HH AY2 T
FAHRENHEIT'S F EH1 R AH0 N HH AY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Fahrenheit (nil) fˈærənhaɪt (f a1 r @ n h ai t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
华氏[Huá shì, ㄏㄨㄚˊ ㄕˋ, / ] Fahrenheit, #54,410 [Add to Longdo]
飞轮海[Fēi lún hǎi, ㄈㄟ ㄌㄨㄣˊ ㄏㄞˇ, / ] Fahrenheit, 1990s Taiwan pop group [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カ氏;華氏[カし(カ氏);かし(華氏), ka shi ( ka shi ); kashi ( kashi )] (n,adj-no) (See カ氏温度) degrees Fahrenheit [Add to Longdo]
華氏温度;カ氏温度[かしおんど(華氏温度);カしおんど(カ氏温度), kashiondo ( kashi ondo ); ka shiondo ( ka shi ondo )] (n) (See カ氏) Fahrenheit temperature; degrees Fahrenheit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Fahrenheit
   adj 1: of or relating to a temperature scale proposed by the
       inventor of the mercury thermometer; "water freezes at 32
       degrees Fahrenheit under normal conditions"
   n 1: German physicist who invented the mercury thermometer and
      developed the scale of temperature that bears his name
      (1686-1736) [syn: {Fahrenheit}, {Gabriel Daniel
      Fahrenheit}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top