ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

facility

F AH0 S IH1 L IH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -facility-, *facility*
English-Thai: Longdo Dictionary
facility(n) โรงงาน, สิ่งก่อสร้าง (อเมริกัน), See also: installation, premise, Syn. factory

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
facility(n) สิ่งอำนวยความสะดวก
facility(n) คุณสมบัติพิเศษของเครื่องจักรหรือการบริการต่างๆ, Syn. extra feature

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
facility(ฟะซิล'ลิที) n. ความสะดวก,ความง่าย,ความคล่องแคล่ว,สิ่งอำนวยความสะดวก,กิริยาที่ละมุนละไม, Syn. dexterity, skill

English-Thai: Nontri Dictionary
facility(n) ความสะดวก,ความง่าย,ความแคล่วคล่อง,สิ่งอำนวยความสะดวก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
facilityสิ่งอำนวยความสะดวก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
facility of paymentความสะดวกในการจ่ายเงิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
facility of payment clauseข้อกำหนดแต่งตั้งบุคคลให้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยแทนตน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
facility agreementความตกลงเกี่ยวกับสถานที่ (รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ) [การทูต]
Facility managementการบริหารทรัพยากรกายภาพ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
facilityAccess to a suspected underground nuclear facility.
facility"By the way, do you know what a Shinto shrine is?" "I've a little bit of knowledge on the subject. It's a religious facility where that which is the object of worship, called the genius loci, is enshrined."
facilityHe can speak both Japanese and English with facility.
facilityHer facility with English is wonderful.
facilityHe wrote a letter with great facility.
facilityLittering in this facility is subject to a maximum fine of $500.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสะดวก(n) convenience, See also: facility, easiness, smoothness, expedience, Syn. ความสบาย, ความคล่อง, ความง่ายดาย, Ant. ความยากลำบาก, Example: ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการจัดรถเพื่อความสะดวกสำหรับผู้ที่จะเข้าไปเยี่ยมชมงาน
การอำนวยความสะดวก(n) facility, See also: facilitation, accommodation, Syn. การบริการความสะดวก, การให้ความสะดวก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การบริการความสะดวก[kān børikān khwām sadūak] (n, exp) EN: facility
การให้สินเชื่อ[kān hai sincheūa] (n, exp) EN: granting credit facility
ความสะดวก[khwām sadūak] (n) EN: convenience ; facility ; accommodation  FR: commodité [f] ; convenance [f] ; facilité [f]
สถานบริการ[sathān børikān] (n, exp) EN: entertainment spot ; service facility
วงเงินที่ได้รับ[wong-ngoen thī dāirap] (n, exp) EN: overdraft facility

CMU English Pronouncing Dictionary
FACILITY F AH0 S IH1 L IH0 T IY0
FACILITY'S F AH0 S IH1 L IH0 T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
facility (n) fˈəsˈɪlɪtiː (f @1 s i1 l i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gebäudeintegration {f}facility integration [Add to Longdo]
Gebäudemanagement {n}facility management [Add to Longdo]
Leichtigkeit {f}; Gewandtheit {f} | Leichtigkeiten {pl}facility | facilities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
EFF[イーエフエフ, i-efuefu] (n) (1) Extended Fund Facility; EFF; (2) Electronic Frontier Foundation; EFF [Add to Longdo]
オイルファシリティー[oirufashiritei-] (n) oil facility [Add to Longdo]
オンライン検査機能[オンラインけんさきのう, onrain kensakinou] (n) {comp} online test facility [Add to Longdo]
キャラバンカー[kyarabanka-] (n) van or truck with a display, retail, etc. facility (wasei [Add to Longdo]
クアハウス[kuahausu] (n) multi-purpose health facility (ger [Add to Longdo]
クレジットファシリティ[kurejittofashiritei] (n) credit facility [Add to Longdo]
セレモニーホール[seremoni-ho-ru] (n) facility providing funeral services [Add to Longdo]
ダイレクトコール機能[ダイレクトコールきのう, dairekutoko-ru kinou] (n) {comp} direct call facility [Add to Longdo]
パークセンター[pa-kusenta-] (n) business, conference, etc. facility in a park (wasei [Add to Longdo]
ピッキング[pikkingu] (n) (1) picking (esp. distributor picking up merchandise from a storage facility); (2) lock picking; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ダイレクトコール機能[ダイレクトコールきのう, dairekutoko-ru kinou] direct call facility [Add to Longdo]
ロックアウト機能[ろっくあうときのう, rokkuautokinou] lock-out facility [Add to Longdo]
機能[きのう, kinou] facility, function, feature [Add to Longdo]
施設[しせつ, shisetsu] facility [Add to Longdo]
製造施設[せいぞうしせつ, seizoushisetsu] manufacturing facility [Add to Longdo]
設備[せつび, setsubi] facility (vs), equipment, device, installation [Add to Longdo]
節電機能[せつでんきのう, setsudenkinou] power conservation (facility) [Add to Longdo]
相手選択接続機能[あいてせんたくせつぞくきのう, aitesentakusetsuzokukinou] virtual call facility [Add to Longdo]
直接呼出し機能[ちょくせつよびだしきのう, chokusetsuyobidashikinou] direct call facility [Add to Longdo]
排他ディスパッチ機構[ひたディスパッチきこう, hita deisupacchi kikou] EDG, Exclusive Dispatching Group Facility [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 facility
   n 1: a building or place that provides a particular service or
      is used for a particular industry; "the assembly plant is
      an enormous facility" [syn: {facility}, {installation}]
   2: skillful performance or ability without difficulty; "his
     quick adeptness was a product of good design"; "he was famous
     for his facility as an archer" [syn: {adeptness},
     {adroitness}, {deftness}, {facility}, {quickness}]
   3: a natural effortlessness; "they conversed with great
     facility"; "a happy readiness of conversation"--Jane Austen
     [syn: {facility}, {readiness}]
   4: something designed and created to serve a particular function
     and to afford a particular convenience or service; "catering
     facilities"; "toilet facilities"; "educational facilities"
   5: a service that an organization or a piece of equipment offers
     you; "a cell phone with internet facility"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top