ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fabulous

F AE1 B Y AH0 L AH0 S   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fabulous-, *fabulous*, fabulou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fabulous(adj) เหลือเชื่อ, See also: ไม่น่าเป็นไปได้, Syn. incredible, amazing
fabulous(adj) เยี่ยม, See also: ดีเลิศ, ประเสริฐ, Syn. wonderful, marvellous
fabulously(adv) อย่างที่สุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fabulous(แฟบ'บิวลัส) adj. ไม่น่าเชื่อถือที่สุด,โกหก,เป็นเรื่องนิทาน., See also: fabulously adv. fabulousness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
fabulous(adj) เกี่ยวกับนิยาย,ซึ่งคิดขึ้น,ไม่น่าเชื่อถือ,ไม่น่าเป็นไปได้

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fabulousA snow-clad Mt. Fuji is fabulously beautiful.
fabulousHe has a fabulous reputation for his high integrity.
fabulousHis latest works are on display at the city hall. They are fabulous beyond description.
fabulousThat was fabulous.
fabulousThe laboratory acquired a fabulous reputation for its historic discovery.
fabulousWe were charmed by the fabulous suite.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นาค(n) Naga, See also: fabulous serpent, snake, Syn. งูใหญ่, นาคา, พญานาค, Ant. งูเล็ก, Example: พญานาคแปลงเป็นมนุษย์มาบวช แต่เวลาหลับจะกลายเป็นนาค, Count Unit: ตัว, Thai Definition: สัตว์เลื้อยคลานที่ตัวใหญ่กว่างูมีหงอน เป็นสัตว์ในนิยาย
มงคลหัตถี(n) fabulous elephant, Count Unit: เชือก, Thai Definition: ชื่อช้างตระกูล 1 ใน 10 ตระกูล กายสีนิลอัญชัน มีกิริยาท่าทางเดินงดงาม
อรหัน(n) fabulous winged animal with two feet and a man-like head, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อสัตว์ในนิยาย มี 2 เท้า มีปีก หัวเหมือนคน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เมรุ[mēn] (x) EN: sacred mountain in the middle of the universe ; mythical fabulous Indian mountain in the middle of the world  FR: montagne d'Indra [f]
นาค[nāk] (n) EN: Naga ; fabulous serpent ; great snake ; mythical serpent-like being with magical powers  FR: naga [m] ; serpent fabuleux [m]
สาง[sāng] (n) EN: tiger-like fabulous animal  FR: animal mythique (qui ressemble au tigre) [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FABULOUS F AE1 B Y AH0 L AH0 S
FABULOUSLY F AE1 B Y UW0 L AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fabulous (j) fˈæbjuləs (f a1 b y u l @ s)
fabulously (a) fˈæbjuləsliː (f a1 b y u l @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
极好[jí hǎo, ㄐㄧˊ ㄏㄠˇ, / ] fabulous; superb, #15,229 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
märchenhaft; sagenhaft {adj} | märchenhafter | am märchenhaftestenfabulous | more fabulous | most fabulous [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
嘘のよう[うそのよう, usonoyou] (adj-na) (See 様・よう・4) hard to believe; fabulous; unbelievable; incredible [Add to Longdo]
伝説上[でんせつじょう, densetsujou] (adj-no) legendary; fabled; fabulous [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fabulous
   adj 1: extremely pleasing; "a fabulous vacation" [syn:
       {fabulous}, {fab}]
   2: based on or told of in traditional stories; lacking factual
     basis or historical validity; "mythical centaurs"; "the
     fabulous unicorn" [syn: {fabulous}, {mythic}, {mythical},
     {mythologic}, {mythological}]
   3: barely credible; "the fabulous endurance of a marathon
     runner"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top