หรือคุณหมายถึง eyewitneß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eyewitness

AY1 W IH1 T N AH0 S   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eyewitness-, *eyewitness*, eyewitnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eyewitness[N] ผู้เห็นเหตุการณ์, See also: ประจักษ์พยาน, Syn. onlooker

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eyewitnessn. พยาน,ประจักษ์พยาน. -vt. มองด้วยกับตา

English-Thai: Nontri Dictionary
eyewitness(n) ประจักษ์พยาน,พยาน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Look, there was one alleged eyewitness to this killing.ดูมีเป็นหนึ่งในสักขีพยานถูกกล่าวหาในการฆ่านี้ 12 Angry Men (1957)
Mr, Ponce, as I said, is an expert at eyewitness sketches for the LA Police Department.คุณพอนเซเป็นผู้เชี่ยวชาญ ที่แผนกสเก๊ตช์ภาพพยาน จากกรมตร.แอลเอค่ะ Oh, God! (1977)
I got an eyewitness and the kid has no alibi.ฉันมีพยาน แล้วข้ออ้างหมอนั่นก็ฟังไม่ขึ้น Dirty Dancing (1987)
So good, in fact, that there appear to be no eyewitnesses to any of these crimes.ดังนั้นที่ดีในความเป็นจริงว่ามีปรากฏจะไม่มีพยาน ... ... ใด ๆ ของอาชญากรรมเหล่านี้ Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
In fact, police have yet to come up with a single eyewitness.ในความเป็นจริงตำรวจยังไม่ได้เกิดขึ้นกับพยานเดียว Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
April O'Neil, Channel 3 Eyewitness News.เมษายนโอนีล, ช่อง 3 ประจักษ์พยานข่าว Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
The prosecution interviewed an eyewitness and she told them the perpetrator had no tattoo on the chest.อัยการพูดคุยกับพยาน และพยานบอกทางนั้นว่า... Bringing Down the House (2003)
Loch Ness, lake Champlain there are literally hundreds of eyewitness accounts, but here, almost nothing.ล็อคเนส เจ้แห่งทะเลสาป ในบันทึกบอกว่าคนนับร้อยเคยเห็นมัน แต่ว่าที่นี่ไม่มีอะไรเลย Dead in the Water (2005)
Maybe we have an eyewitness after all.บางทีเขาอาจจะเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างก็ได้ Dead in the Water (2005)
It's like having multiple eyewitnesses, each with their own vantage point.It's the when that's aIways constant. It's aIways four days and six hours ago. Deja Vu (2006)
! - Yes, sir. There are eyewitness reports of two casualties and they've taken hostages.มีพยานเห็นว่ามีคนตาย2ศพ และพวกนั้นมีตัวประกัน Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
Now, we have an eyewitness,เรามีพยานบุคคล The Usual Suspects (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eyewitnessOne eyewitness is better than ten earwitnesses.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้เห็นเหตุการณ์[N] eyewitness, See also: witness, Syn. ผู้อยู่ในเหตุการณ์, Example: ผู้สื่อข่าวสอบถามเรื่องราวจากผู้เห็นเหตุการณ์ที่อยู่ในที่เกิดเหตุ, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ร่วมอยู่ในเหตุการณ์โดยเห็นว่า เรื่องราวดำเนินไปอย่างไร
สักขี[N] eyewitness, Syn. สักขีพยาน, ประจักษ์พยาน, พยาน, Example: เขาไปเป็นสักขีพยานให้กับคดีนี้, Count unit: คน, Thai definition: พยานผู้รู้เห็นเหตุการณ์ด้วยตาตนเอง
ประจักษ์พยาน[N] eyewitness, Syn. พยาน, พยานบุคคล, ผู้เห็นเหตุการณ์, ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์, Example: ้เจ้าหน้าที่ตำรวจนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาล และสอบปากคำประจักษ์พยานที่เห็นเหตุการณ์หลายคน, Thai definition: พยานบุคคลที่เป็นผู้ได้เห็น ได้ยิน หรือทราบข้อความเกี่ยวในเรื่องที่จะให้การเป็นพยานนั้นมาด้วยตนเองโดยตรง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประจักษ์พยาน[n. exp.] (prajak phayān) EN: eye witness = eyewitness   FR: témoin oculaire [m]
สักขี[n.] (sakkhī) EN: eyewitness   FR: témoin [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EYEWITNESS    AY1 W IH1 T N AH0 S
EYEWITNESSES    AY1 W IH2 T N AH0 S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eyewitness    (n) ˈaɪwɪtnəs (ai1 w i t n @ s)
eyewitnesses    (n) ˈaɪwɪtnəsɪz (ai1 w i t n @ s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
目击者[mù jī zhě, ㄇㄨˋ ㄐㄧ ㄓㄜˇ, / ] eyewitness, #9,592 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Augenzeuge {f} | Augenzeugen {pl}eyewitness | eyewitnesses [Add to Longdo]
Augenzeugenbericht {m}eyewitness report [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
現認[げんにん, gennin] (n,vs) on-the-spot (report); eyewitness (report) [Add to Longdo]
目撃証言[もくげきしょうげん, mokugekishougen] (n) eyewitness testimony [Add to Longdo]
目撃情報[もくげきじょうほう, mokugekijouhou] (n) eyewitness report; eyewitness information [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  eyewitness
      n 1: a spectator who can describe what happened
      v 1: be present at an event and see it with one's own eyes

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top