ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eyewash

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eyewash-, *eyewash*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eyewash[SL] เหล้า, See also: สุรา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eyewashn. ยาล้างตา ความไร้สาระ, Syn. collyrium

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้ำยาล้างตา[n.] (nāmyā lāng tā) EN: eyewash   FR: collyre [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eyewash    (n) ˈaɪwɒʃ (ai1 w o sh)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
目薬[めぐすり, megusuri] Thai: นำ้ยาล้างตา English: eyewash

Japanese-English: EDICT Dictionary
洗眼薬[せんがんやく, senganyaku] (n) eyewash [Add to Longdo]
目薬[めぐすり, megusuri] (n) eye drops; eyewash; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  eyewash
      n 1: lotion consisting of a solution used as a cleanser for the
           eyes [syn: {eye-lotion}, {eyewash}, {collyrium}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top