ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eyestrain

AY1 S T R EY2 N   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eyestrain-, *eyestrain*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eyestrainn. อาการเพลียตา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
eyestrain; asthenopia; ophthalmocopiaตาล้า, ตาเพลีย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eyestrainปวดตามาก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eyestrainI have eyestrain.

CMU English Pronouncing Dictionary
EYESTRAIN    AY1 S T R EY2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eyestrain    (n) ˈaɪstrɛɪn (ai1 s t r ei n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
眼精疲労[がんせいひろう, ganseihirou] (n,adj-no) eyestrain [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eyestrain
   n 1: a tiredness of the eyes caused by prolonged close work by a
      person with an uncorrected vision problem [syn:
      {eyestrain}, {asthenopia}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top