ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eyesore

AY1 S AO2 R   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eyesore-, *eyesore*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eyesore[N] สิ่งที่ไม่สวยงาม (ตึก, สถานที่)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eyesoren. สิ่งที่อุจาดนัยน์ตา,สิ่งที่บดบังความสวยงามของสิ่งอื่น

English-Thai: Nontri Dictionary
eyesore(n) สิ่งที่อุจาดตา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But if he cannot, he must never set foot in this academy again, he must tear down that abhorrent eyesore he calls a laboratory, and he must swear never to invent again.แต่ถ้าเขาทำไม่ได้ ห้ามเขาเหยียบเข้ามาในราชวิทยาลัยอีก เขาต้องทำลายห้องทดลองสุดอัปลักษณ์ Around the World in 80 Days (2004)
You're an eyesore.เธอสงสัยเพื่อนเธอได้อย่างไร? The Worst First Kiss! (2005)
It's an eyesore.ทำให้ปวดเคืองตา Art Isn't Easy (2007)
And paid $24,000 to commission an eyesore.แล้วจ่ายถึง 24,000 เหรียญให้กับสิ่งที่ทำให้เคืองตา Art Isn't Easy (2007)
This eyesore.ไอ้หนามทิ่มอกนี่ Episode #1.9 (2008)
It's such an eyesore to see bunch of you wearing whatever you please to school.มันน่าเบื่อมาก ที่ต้องเห็นพวกนายแต่งตามใจชอบมาโรงเรียน Episode #1.2 (2009)
From the first glance, he's been an eyesore.ตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอ เขาเป็นคนไม่น่ามองซักกะนิด Finding Mr. Destiny (2010)
It's an eyesore.ก็มันรำคาญตา Fright Night (2011)
Jesus, what an eyesore.พระเจ้า เสียสายตาจริงๆ Halloween: Part 1 (2011)
I put that and your other stuff in the back, 'cause it was an eyesore.ผมเก็บมันกับของอื่นของแม่ไว้ข้างหลัง เพราะเห็นแล้วมันรำคาญตา Christmas Help (2012)
I wouldn't fire that eyesore at my worst enemy.ฉันคงไม่ใช้จรวดอุบาทก์นั่น แม้กับศัตรูที่เลวร้ายที่สุด Frederick Barnes (No. 47) (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eyesoreI have an eyesore.
eyesoreIt's an eyesore.
eyesoreMy own house was an eyesore, but it was a small eyesore, and it had been overlooked.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกะกะ[v.] (keka) EN: be unplesant to look at ; offend the eye ; be an eyesore   
ขัดตา[v.] (khattā) EN: be unpleasant to look at ; be offensive to the eye ; be an eyesore   FR: être déplaisant à la vue

CMU English Pronouncing Dictionary
EYESORE    AY1 S AO2 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eyesore    (n) ˈaɪsɔːr (ai1 s oo r)
eyesores    (n) ˈaɪsɔːz (ai1 s oo z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
目障り;目ざわり[めざわり, mezawari] (adj-na,n) eyesore; unpleasant sight; obstructing a view [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  eyesore
      n 1: something very ugly and offensive

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top