ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eyesight

AY1 S AY2 T   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eyesight-, *eyesight*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eyesight[N] ความสามารถในการมองเห็น, See also: สายตา, Syn. sight, vision

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eyesightn. สายตา,อำนาจการมองเห็น

English-Thai: Nontri Dictionary
eyesight(n) สายตา,ความสามารถในการมองเห็น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I only know the woman's eyesight is in question now.I only know the woman's eyesight is in question now. 12 Angry Men (1957)
I believe this creature would be benign even if it had its eyesight and its other senses.ผมเชื่อว่าไอ้พวกนี้ เป็นแค่ก้อนเนื้อที่มีตาและมีความรู้สึก Day of the Dead (1985)
Glorious... radiant, spectacular... and perfect because I am not limited by my eyesight.งดงาม เปล่งปลั่ง เฉิดโฉม และสมบูรณ์แบบ เพราะสายตาผมไม่มีข้อจำกัด Don Juan DeMarco (1994)
And as they were leaving away from the eyesight of the spies they started to put their hands underneath the table.ตอนที่พวกเธอจะออกไป หนีไปให้พ้นสายตาของพวกสายสืบ พวกเธอยื่นมือมาใต้โต๊ะ The Corporation (2003)
-Is his eyesight better today?-สายตาเค้าดีขึ้นมั้ย The Day After Tomorrow (2004)
You must have excellent eyesight.คุณต้องตาดีมากแน่ๆเลย Super Rookie (2005)
My eyesight's as good as ever, just so you know.สายตาผมยังดีเหมือนเดิมนะ คุณก็รู้.. Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
I also have the perfect cure for your eyesight, my blind friend.ฉันมีการรักษาที่สมบูรณ์แบบ สำหรับสายตาของคุณ เพื่อนที่ตาบอดของฉัน Ice Age: The Meltdown (2006)
It's good for your eyesight.ดีกับตานะ Shoot 'Em Up (2007)
By the time Carlos gets his eyesight back, you are gonna be looking hot...แล้วเมื่อคาร์ลอสกลับมามองเห็น คุณก็จะดูดี.. Me and My Town (2008)
Call me back and tell me you're embarrassed because my eyesight is better 500 miles away.แล้วก็โทรกลับมายืนยันผลด้วย.. \ เพราะตาผมอยู่ห่างไป 500 ไมล์ Birthmarks (2008)
My eyesight and taste buds are not like they used to be.สายตาและต่อมรับรสของฉันไม่เหมือนเดิม Heartbreak Library (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eyesightCarrots are good for the eyesight.
eyesightHe has good eyesight.
eyesightHe has poor eyesight.
eyesightHe lost his eyesight when he was still a child.
eyesightHis eyesight is bad.
eyesightHis eyesight is failing.
eyesightHis old age is beginning to affect his eyesight.
eyesightI have good eyesight.
eyesightI have normal eyesight.
eyesightI have poor eyesight.
eyesightI lost the eyesight in my right eye two years ago.
eyesightIn interviewing John for the job, we must take into account that he has very bad eyesight.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สายตา[N] eyesight, See also: sight, Example: พออายุมากขึ้นก็จะเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับสายตาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้, Thai definition: ระยะที่ตาจะมองเห็นได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สายตา[n.] (saītā) EN: eyesight ; sight   FR: vue [f]
ตาฟาง[v.] (tā fāng) EN: have a blurred vision ; have a poor eyesight ; be partially blind   

CMU English Pronouncing Dictionary
EYESIGHT    AY1 S AY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eyesight    (n) ˈaɪsaɪt (ai1 s ai t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
眼力[yǎn lì, ㄧㄢˇ ㄌㄧˋ, ] eyesight; strength of vision; the ability to make discerning judgments, #21,899 [Add to Longdo]
目力[mù lì, ㄇㄨˋ ㄌㄧˋ, ] eyesight (i.e. quality of vision), #58,402 [Add to Longdo]
[méng, ㄇㄥˊ, ] eyesight obscured; to feel ashamed, #169,659 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイサイト[, aisaito] (n) eyesight [Add to Longdo]
矯正視力[きょうせいしりょく, kyouseishiryoku] (n) corrected eyesight [Add to Longdo]
視力[しりょく, shiryoku] (n,adj-no) eyesight; (P) [Add to Longdo]
視力検査[しりょくけんさ, shiryokukensa] (n) eye test; eyesight test [Add to Longdo]
視力検査表[しりょくけんさひょう, shiryokukensahyou] (n) eye chart; eyesight test chart [Add to Longdo]
失明[しつめい, shitsumei] (n,vs) loss of eyesight; (P) [Add to Longdo]
明を失う[めいをうしなう, meiwoushinau] (exp,v5u) to lose one's eyesight [Add to Longdo]
目(P);眼(P)[め, me] (n) (1) eye; eyeball; (2) (See 目が見える) eyesight; sight; vision; (3) look; stare; glance; (4) an experience; (5) viewpoint; (6) (See 編み目) stitch; texture; weave; (suf) (7) ordinal number suffix; (8) (See 大きめ) somewhat; -ish; (P) [Add to Longdo]
目が悪い;眼が悪い[めがわるい, megawarui] (exp,adj-i) (See 目の悪い) have bad eyesight [Add to Longdo]
目交い;眼間[まなかい, manakai] (n) between one's eyes; before one's eyes; space where one's left and right eyesight meet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  eyesight
      n 1: normal use of the faculty of vision [syn: {eyesight},
           {seeing}, {sightedness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top