ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eyeshot

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eyeshot-, *eyeshot*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา eyeshot มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *eyeshot*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eyeshotn. รัศมีสายตา,การมอง,การชำเลืองมอง,ภาพ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eyeshot    (n) ˈaɪʃɒt (ai1 sh o t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sichtweite {f}eyeshot [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  eyeshot
      n 1: the range of the eye; "they were soon out of view" [syn:
           {view}, {eyeshot}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top