ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eyeshade

AY1 SH EY2 D   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eyeshade-, *eyeshade*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eyeshade[N] ที่บังตา (ที่สวมไว้บนศีรษะ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eyeshaden. ที่บังตาของหมวก,ที่บังตา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มู่ลี่[n.] (mūlī) EN: bamboo blind ; bamboo curtain ; chick ; venetian blind ; sun-blind ; view breaker ; eyeshade ; blinder   FR: store [m] ; persienne [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
EYESHADE    AY1 SH EY2 D

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイシェード[, aishie-do] (n) eyeshade [Add to Longdo]
目庇[まびさし, mabisashi] (n) visor; eyeshade [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eyeshade
   n 1: a brim that projects to the front to shade the eyes; "he
      pulled down the bill of his cap and trudged ahead" [syn:
      {bill}, {peak}, {eyeshade}, {visor}, {vizor}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top