ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eyen

   
61 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eyen-, *eyen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา eyen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *eyen*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eyen(อาย'เอิน) n. พหูพจน์ของ eye

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm in Cheyenne, Wyoming.ผมอยู่ที่เชเยิน ไวโอมิ่ง Rushmore (1998)
We get to Cheyenne. He changes his mind again.เราไปถึงชายเยน เขาเปลี่ยนใจอีกครั้ง Alpha Dog (2006)
Oh. Um, you know, when I was in Cheyenne,โอ้ว ตอนที่ผมอยู่ใน ไชแอน Map 1213 (2006)
There's no Sherry in Cheyenne.ไม่มีคนชื่อเชอร์รี่ในไชแอน Map 1213 (2006)
Hi, Cheyenne, I'm sorry I'm late. I had a 5:00 with Richard.ไฮ เชเยน โทษทีที่มาสาย ฉันมีนัดตอนห้าโมงกับริชาร์ด The Final Destination (2009)
Ruby will meet us outside Cheyenne.On the Head of a Pin รูบี้จะมาพบเราที่เชแยน (ในรัฐไวโอมิง) On the Head of a Pin (2009)
Hitch back to Cheyenne, thank you very much.คุณจะไปไหน กลับไปชาเยนทร์น่ะสิ ขอบคุณมากนะ On the Head of a Pin (2009)
Well, I got a brother over in Cheyenne who's a taxidermist, so...so... Did You Hear About the Morgans? (2009)
trinity sent these to christine from cheyenne, topeka, and bloomington, illinois.การฆ่าของทรินิตี้ ในเมืองพวกนี้ The Getaway (2009)
Dr. Cheyenne meganopolis makes a shocking return...หมอไชแอนน์ เมกาโนโพลิส สร้างความประหลาดใจด้วยการกลับมา Hello, Cruel World (2011)
I worked with torrance in Cheyenne.ผมเคยทำงานกับทอร์เรนซ์ ที่ไชแอนน์ You're Way Too Pretty to Go to Jail (2012)
Feyenoord yes, Feyenoordฟาเยินนู๊ด (1908 ทีมสโมสรฟุตบอลของรอทเทอแดม) ใช่เลย ฟาเยินนู๊ด De Marathon (2012)
The U.S. military waited until the friendly Cheyenne Braves had all gone huntingทหารสหรัฐสุ่มรอให้นักรบเผ่าเซเยนผู้เป็นมิตรออกไปล่าสัตว์จนหมด Iron Man 3 (2013)
- Cheyenne.-ชายแอนน์ค่ะ August: Osage County (2013)
Jameson, transfer satellite control to n2c2 at Cheyenne Mountain.เจมสัน ย้ายการควบคุมดาวเทียม ไปที่เอ็นทูซีทู บนเขาไชแอนน์ Athens (2014)
Cheyenne Mountain is not responding to our transfer request.เขาไชแอนน์ ไม่ตอบรับ คำร้องโอนการควบคุม อะไรนะ Athens (2014)
We met about six years ago up in Cheyenne.เราได้พบประมาณหกปีที่ผ่านมา ขึ้นมาในไซแอนน์ The Magnificent Seven (2016)
I am Seyene, son of Cushan, also of the tribe of Reuben.Ich bin Seyene, der Sohn des Cushan, aus dem Stamm der Ruben. The Story of Ruth (1960)
Melzar and Seyene, you swear a holy oath to speak in truth ?Melzar und Seyene, ihr schwört einen heiligen Eid, die Wahrheit zu sagen? The Story of Ruth (1960)
Cheyennes.Cheyennes. How the West Was Won (1962)
But if you'd seen the mutilated victims of the Cheyennes, you wouldn't feel so sorry for those poor redskins.Wenn Ihr wie ich die Opfer der Cheyennes in Neu-Ulm gesehen hättet, würdet Ihr wohl anders reden! Winnetou: The Red Gentleman (1964)
No more than I put on our white settlers, whom the Cheyennes destroyed at Newcomb.Genauso viel wie das Leben der Siedler, die von den Cheyennes ermordet wurden! Winnetou: The Red Gentleman (1964)
Cheyenne, Deadwood, all gone. All dead and gone.Cheyenne, Deadwood, alle tot, alle fort. Cat Ballou (1965)
Just south of Cheyenne stood Fort Russell, famous throughout the West as a bastion of military strength and the home of the rugged, disciplined, frontier soldier.Südlich von Cheyenne stand das Fort Russell, berühmt im ganzen Westen als Bastion militärischer Stärke und als das Zuhause des harten, disziplinierten Frontsoldaten. The Hallelujah Trail (1965)
I hate to say it, Colonel, but it sounds like Sioux or Cheyenne war cries to me, sir.Es hört sich nach dem Kriegsgeschrei der Sioux oder der Cheyenne an, Sir. The Hallelujah Trail (1965)
I'll furnish you transportation to the Cheyenne telegraph office, where your messages are sure to get out twice as quickly.Ich lasse Sie nach Cheyenne eskortieren. Dort wird Ihr Telegramm schneller geschickt. The Hallelujah Trail (1965)
You mean you want to go back to Cheyenne now?Sie wollen zurück nach Cheyenne fahren? The Hallelujah Trail (1965)
Well, first... you take two cloves of garlic, a half a pound of Italian sausage, two tablespoons oregano and a pinch more garlic...Zunächst schält man zwei Knoblauchzehen. Ein halbes Pfund italienischer Soße, dann zwei Esslöffelchen Oregano und eine Prise Cheyenne. The Pizza Parlor (1966)
I think he'll be better off with me in Cheyenne and the court will agree.Er wird bei mir in Cheyenne wohnen. Ich erhalte die Vormundschaft. The Ballad of Josie (1967)
- You may like it in Cheyenne.Vielleicht ist es in Cheyenne sehr schön. The Ballad of Josie (1967)
I got a political meeting in Cheyenne this afternoon.Ich muss... heute zufällig nach Cheyenne fahren. The Ballad of Josie (1967)
How are things down in Cheyenne?Oh, hallo Josie. Na, wie war es denn in Cheyenne? The Ballad of Josie (1967)
I was taking her blood pressure at the time, and her heart did flip-flops when she realised she let the cat out of the bag.Josie hat in Cheyenne Vieh gekauft. Und was kann man in Mengen kaufen, ohne finanziell zu Boden zu gehen? The Ballad of Josie (1967)
Long dry run up from the south.Es ist nämlich ein ziemlicher Marsch von Cheyenne hierher. The Ballad of Josie (1967)
At sunrise, at the foot of the Cheyenne hill.Bei Sonnenaufgang. Unterhalb des Cheyenne - Hügels. Day of Anger (1967)
It's Cheyenne!Das ist Cheyenne! Once Upon a Time in the West (1968)
Cheyenne.Cheyenne. Once Upon a Time in the West (1968)
One, nobody around these parts got the guts to wear those dusters except Cheyenne's, man.Erstens hat niemand hier den Schneid, diese Mäntel zu tragen, außer Cheyennes Männern. Once Upon a Time in the West (1968)
Two, Cheyenne's, man, don't get killed.Zweitens, Cheyennes Männer lassen sich nicht abknallen. Once Upon a Time in the West (1968)
Cheyenne's hand.Cheyennes Unterschrift. Once Upon a Time in the West (1968)
Cheyenne did that job.Das war Cheyenne. Once Upon a Time in the West (1968)
Yeah, the world is full of people who hate Cheyenne.Ja, die Welt ist voller Menschen, die Cheyenne hassen. Once Upon a Time in the West (1968)
And a fired-up Cheyenne ain't a nice thing to see.Und ein rasender Cheyenne ist kein schöner Anblick. Once Upon a Time in the West (1968)
Cheyenne's right.Cheyenne hat Recht. Once Upon a Time in the West (1968)
Cheyenne!Cheyenne! Once Upon a Time in the West (1968)
I'm sending you to Yuma, Cheyenne.Du kommst nach Yuma, Cheyenne. Once Upon a Time in the West (1968)
Cheyenne.Cheyenne. Once Upon a Time in the West (1968)
He was a Cheyenne brave.Es war ein Krieger der Cheyenne. Little Big Man (1970)
But the Cheyenne, who call themselves the Human Beings, had no idea to hurt me.Die Cheyenne, die sich selbst "Erdensöhne" nennen, führten nichts Böses im Schilde. Little Big Man (1970)
He taught me to read a trail, Cheyenne language and lots of other things.Er lehrte mich das Spurenlesen, die Sprache der Cheyenne und mehr. Little Big Man (1970)

CMU English Pronouncing Dictionary
FEYEN    F AY1 N
HEYEN    HH AY1 N
NEYENS    N AY1 N Z
CHEYENNE    SH AY0 EH1 N
CHEYENNES    SH AY0 EH1 N Z
WEYENBERG    W AY1 N B ER0 G
CHEYENNE'S    SH AY0 EH1 N Z
LEYENDECKER    L AY1 N D IH0 K ER0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Streifendelfin {m}; Blauweisser Delfin {m} [zool.]striped dolphin; whitebelly dolphin; Euphrosyne dolphin; blue-white dolphin; Meyen's dolphin; Gray's dolphin; streaker porpoise (Stenella coeruleoalba) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top