ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eyelet

AY1 L AH0 T   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eyelet-, *eyelet*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eyelet[N] รูสำหรับร้อยเชือก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Eyelet's face it.ยอมรับเถอะว่า Bulletproof (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตาไก่[N] eyelet, See also: metallic eyelets, Ant. ตางัว, Example: ปู่กำลังสาธิตการทำตาไก่ที่หนังวัวให้หลานๆ ดู, Count unit: รู, Thai definition: โลหะที่ทำเป็นรูใช้เลี่ยมรูผ้าหรือรูหนัง เพื่อกันช่องสึก, ขนาดเล็ก เรียกว่า ตาไก่, ขนาดใหญ่ เรียกว่า ตางัว
ตาไก่[N] eyelet, See also: metallic eyelets, Ant. ตางัว, Example: ปู่กำลังสาธิตการทำตาไก่ที่หนังวัวให้หลานๆ ดู, Count unit: รู, Thai definition: โลหะที่ทำเป็นรูใช้เลี่ยมรูผ้าหรือรูหนัง เพื่อกันช่องสึก, ขนาดเล็ก เรียกว่า ตาไก่, ขนาดใหญ่ เรียกว่า ตางัว

CMU English Pronouncing Dictionary
EYELET    AY1 L AH0 T
EYELETS    AY1 L AH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eyelet    (n) ˈaɪlɪt (ai1 l i t)
eyelets    (n) ˈaɪlɪts (ai1 l i t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Öse {f} | mit Ösen verseheneyelet | eyed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイレット[, airetto] (n) eyelet [Add to Longdo]
アイレットワーク[, airettowa-ku] (n) eyelet work [Add to Longdo]
狭間[はざま, hazama] (n) (1) interval; threshold; interstice; (2) valley; gorge; ravine; (3) loophole; eyelet [Add to Longdo]
銃眼[じゅうがん, juugan] (n) loophole; eyelet [Add to Longdo]
千枚通し[せんまいどおし, senmaidooshi] (n) awl; eyeleteer [Add to Longdo]
鳩目;はと目[はとめ, hatome] (n) eyelet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eyelet
   n 1: a small hole (usually round and finished around the edges)
      in cloth or leather for the passage of a cord or hook or
      bar [syn: {eyelet}, {eyehole}]
   2: fastener consisting of a metal ring for lining a small hole
     to permit the attachment of cords or lines [syn: {cringle},
     {eyelet}, {loop}, {grommet}, {grummet}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top