ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eyehole

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eyehole-, *eyehole*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eyeholen. เบ้าตา,ช่องสำหรับมอง,รูสำหรับสอดเข็ม ด้าย เชือกหรืออื่น ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
eyehole(n) กระบอกตา,เบ้าตา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The genius forgot to cut the eyeholes in the mask.เพราะลืมเจาะรูตาบนหน้ากาก Number Crunch (2011)
Aw, hold on, I'm fuckin' with my eyeholes. Oh...ฉันมีปัญหากับรูเจาะตานี่ Django Unchained (2012)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eyehole
   n 1: a hole (in a door or an oven etc) through which you can
      peep [syn: {peephole}, {spyhole}, {eyehole}]
   2: a small hole (usually round and finished around the edges) in
     cloth or leather for the passage of a cord or hook or bar
     [syn: {eyelet}, {eyehole}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top