หรือคุณหมายถึง eyeglaß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eyeglass

AY1 G L AE2 S   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eyeglass-, *eyeglass*, eyeglas
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eyeglass[N] แว่นตาข้างเดียว, Syn. monocle

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eyeglass(อาย'กลาส) n. แว่นตา,เลนส์,แว่นส่อง,ถ้วยล้างตา,ส่วนที่ใช้ส่องดูของกล้องจุลทรรศน์ -pl. eyeglasses

English-Thai: Nontri Dictionary
eyeglass(n) แว่นตา,เลนส์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eyeglass frame industryอุตสาหกรรมกรอบแว่นตา [TU Subject Heading]
Eyeglassesแว่นตา [TU Subject Heading]
Eyeglassesแว่นตา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Is it because of your eyeglasses?Is it because of your eyeglasses? 12 Angry Men (1957)
Your eyeglasses made those two deep impressions on the sides of your nose.Your eyeglasses made those two deep impressions on the sides of your nose. 12 Angry Men (1957)
I've never worn eyeglasses. 20/20.I've never worn eyeglasses. 20/20. 12 Angry Men (1957)
Could those marks be made by anything other than eyeglasses?Could those marks be made by anything other than eyeglasses? 12 Angry Men (1957)
No one wears eyeglasses to bed.No one wears eyeglasses to bed. 12 Angry Men (1957)
"And there were times when children could not afford ... eyeglasses or milk or clothing.""มีอยู่หลายครั้งที่เด็กๆ ไม่มีปัญญาซื้อ..." "แว่นตา นมสด หรือเสื้อผ้า" Field of Dreams (1989)
Before you do, remove your eyeglasses and your shoes....ก่อนหน้านี้ผมเคยอยู่แผนกกฏหมาย กองตรวจสอบ Grand Daily ผม ชาแมนซู ครับ อ่ะครับ Hero (1992)
Your eyeglasses?แว่นเหรอ? Heavenly Forest (2006)
Swing by the mall at 5 and pick up Aunt Ginny at the eyeglass place.โฉบไปศูนย์การค้าตอนห้าโมงเย็น รับป้าจินนี่ที่ร้านแว่นตา The Floating Anniversary (2009)
On long shoot days, that bandage on the bridge of his nose-- that would keep the nose pads on his eyeglasses from digging into his skin.เวลาต้องทำงานทั้งวัน แผ่นที่ปิดตรงจมูก จะช่วยให้แว่นของเค้า ไม่กดทับที่ผิวหนัง มากเกินไปจนเจ็บ Ring Around the Rosie (2011)
Eyeglass.แว่นตา In the Blood (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แว่นสายตา[N] eyeglasses, See also: spectacles, glasses, Syn. แว่นตา, Example: หลังจากผ่าตัดแล้วหมอให้ใส่แว่นสายตาร่วมด้วย, Count unit: อัน, Thai definition: แก้วหรือวัสดุใสทำเป็นเลนส์กลมๆ แบนๆ 2 แผ่น, เครื่องสวมตาเพื่อช่วยให้เห็นชัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซองแว่นตา[n. exp.] (søng waentā) EN: eyeglass case   FR: étui à lunettes [m]
แว่นสายตา[n. exp.] (waen saītā) EN: eyeglasses ; spectacles ; glasses   FR: lunettes [fpl]
แว่นตา[n.] (waentā) EN: glasses ; spectacles ; eyeglasses   FR: lunettes [fpl] ; paire de lunettes [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
EYEGLASS    AY1 G L AE2 S
EYEGLASSES    AY1 G L AE2 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eyeglass    (n) ˈaɪglaːs (ai1 g l aa s)
eyeglasses    (n) ˈaɪglaːsɪz (ai1 g l aa s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずっこける[, zukkokeru] (v1,vi) (1) to fall down (e.g. off a chair); to slip down (e.g. one's eyeglasses); to slide down; (2) to make a fool of oneself; (3) to whoop it up; to be on the spree; to cut loose; to mess around [Add to Longdo]
伊達メガネ;伊達眼鏡[だてメガネ(伊達メガネ);だてめがね(伊達眼鏡), date megane ( date megane ); datemegane ( date megane )] (n) glasses for show; fashionable eyeglasses worn for appearance's sake; glasses with no lenses or 'window glass' lenses [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  eyeglass
      n 1: lens for correcting defective vision in one eye; held in
           place by facial muscles [syn: {monocle}, {eyeglass}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top