ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eyeful

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eyeful-, *eyeful*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eyefuln. ปริมาณเต็มตา,ปริมาณผงที่เข้าตา-pl. eyefuls

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eyefulI got quite an eyeful at the Van Dorgen Exhibition.

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eyeful    (n) ˈaɪful (ai1 f u l)
eyefuls    (n) ˈaɪfulz (ai1 f u l z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eyeful
   n 1: a strikingly beautiful woman; "she was a statuesque
      redheaded eyeful"
   2: a full view; a good look; "they wanted to see violence and
     they got an eyeful"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top