ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eyecup

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eyecup-, *eyecup*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eyecup(อาย'คัพ) n. ถ้วยล้างตา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
eyecup๑. ถ้วยล้างตา๒. รอยหวำจานประสาทตา, ก้นจานประสาทตา [มีความหมายเหมือนกับ cup, physiologic] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eyecup    (n) ˈaɪkʌp (ai1 k uh p)
eyecups    (n) ˈaɪkʌps (ai1 k uh p s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eyecup
   n 1: a small vessel with a rim curved to fit the orbit of the
      eye; use to apply medicated or cleansing solution to the
      eyeball; "an eyecup is called an eyebath in Britain" [syn:
      {eyecup}, {eyebath}, {eye cup}]
   2: (embryology) a two-walled cuplike depression that develops
     into the pigmented and sensory layers of the retina [syn:
     {optic cup}, {eyecup}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top