ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eyebrow

AY1 B R AW2   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eyebrow-, *eyebrow*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eyebrow[N] คิ้ว, See also: โขนง, ขนง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eyebrow(อาย'เบรา) n. คิ้ว

English-Thai: Nontri Dictionary
eyebrow(n) คิ้ว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
eyebrow; supercilia (พหู.); supercilium (เอก.)๑. คิ้ว [มีความหมายเหมือนกับ brow ๒]๒. ขนคิ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eyebrowsคิ้ว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Left to the nostril, right uppercut, right to the eyebrow, left to the gut.จากซ้ายไปรูจมูก, หมัดขวา สิทธิที่จะได้คิ้วซ้ายไปทางเดิน อาหาร Yellow Submarine (1968)
I've seen him lick his own eyebrow clean.ฉันเคยเห็นเขาเลียคิ้วของตัวเอง สะอาด Mad Max (1979)
By the way, the eyebrows are growing back nice.อ้ออีกอย่างนะ, ขนคิ้วของคุณเริ่มขึ้นแล้วนะ Mannequin (1987)
Five in each ear, one through the nipple of my left breast, two in my right nostril, one in my left eyebrow, one in my belly, one in my lip, one in my clit,ห้าในหูแต่ละข้างหนึ่งผ่านหัวนมของเต้านมซ้ายของฉัน สองในรูจมูกขวาของฉันซึ่งเป็นหนึ่งในคิ้วซ้ายของฉัน หนึ่งในท้องของฉันในปากของฉันหนึ่งใน clit ของฉัน Pulp Fiction (1994)
But the appointment to the committee of Michael Kitz who has resigned as National Security Advisor has raised eyebrows on Capitol Hill.แต่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น คณะกรรมการของไมเคิล คิทส ที่ได้ลาออกจากตำแหน่งเป็น ที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติ ได้ยกคิ้วเกี่ยวกับ แคพิทอลฮิล Contact (1997)
I forgave her because it wasn't in her eyebrow or tongue.ฉันไม่ว่าอะไรหรอก เพราะว่าเธอไม่ได้เจาะที่เปลือกตา หรือที่ลิ้น The Story of Us (1999)
... andwhatmoodyou 'rein by which eyebrow is higher.... และคุณรู้สึกยังไง เวลาตาคุณเบิกโพลง The Story of Us (1999)
-What's with your eyebrow?-ไงอิซ Rock Star (2001)
Now the eyebrows arch, ever so slightly.ตอนนี้คิ้วโค้ง, เคยดังนั้นเล็กน้อย Showtime (2002)
Watch the eyebrows.ดูคิ้ว Showtime (2002)
Show me the thing with your eyebrow.แสดงให้ฉันเห็นสิ่งที่มีคิ้วของคุณ Showtime (2002)
See the slinky one with the eyebrows?เห็นคนสวมกระโปรงริ้วๆนั่นมั้ย ขอผมนะ ถ้าพวกคุณไม่ว่ากะไร Shall We Dance (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eyebrowHe arched his eyebrows in surprise.
eyebrowHe's got the biggest eyebrows I've ever seen.
eyebrowHe showed his disapproval by raising an eyebrow.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คิ้ว[N] eyebrow, See also: brow, ridge, Syn. ขนคิ้ว, Example: สาวๆ สมัยนี้ชอบเขียนคิ้วเหมือนนางแบบ, Count unit: คิ้ว, Thai definition: ส่วนโค้งขอบกระบอกตาข้างบนซึ่งมีขนขึ้นที่โค้งนั้น
ภมุ[N] eyebrow, Syn. ภมุกา, คิ้ว, ภมุกะ
ภมุกะ[N] eyebrow, Syn. ภมุ, ภมุกา, คิ้ว, ภรู
ภมุกา[N] eyebrow, Syn. ภมุกะ, ภมุ, คิ้ว, ภรู
ภรู[N] eyebrow, Syn. คิ้ว, ภมุกะ, ภมุ, ภมุกา
ขนคิ้ว[N] brows, See also: eyebrows, Example: ขนคิ้วของเธอขึ้นไม่เป็นระเบียบ, Count unit: เส้น, Thai definition: ขนที่ขึ้นบนส่วนโค้งขอบกระบอกตาข้างบน
ขนง[N] eyebrows, See also: brows, Syn. พระขนง, คิ้ว, Example: ลักษณะพระพุทธรูปสุโขทัยยุคนี้คือ พระพักตร์รูปไข ่พระขนงโก่ง พระนาสิกงุ้ม พระโอษฐ์ยิ้มเล็กน้อย พระเศียรสมส่วนกับพระศอ, Notes: (ราชาศัพท์)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวคิ้ว[n.] (hūakhiu) EN: end of the eyebrow   
คิ้ว[n.] (khiu) EN: eyebrow ; supercilium   FR: sourcil [m]
คิ้วดก[n. exp.] (khiu dok) EN: bushy eyebrows   FR: sourcils épais [mpl]
ขนคิ้ว[n.] (khon khiu) EN: eyebrow ; brow   FR: sourcil [m]
นกเดินดงสีคล้ำ[n. exp.] (nok doēn dong sī khlam) EN: Eyebrowed Thrush   FR: Merle obscur [m] ; Grive obscure [f] ; Merle à sourcils [m]
นกจู๋เต้นคิ้วยาว[n. exp.] (nok jū ten khiu yāo) EN: Eyebrowed Wren-Babbler   FR: Petite Turdinule [f] ; Timalie à poitrine tachetée [f] ; Turdinule à sourcils [f]
ยักคิ้ว[v. exp.] (yak khiu) EN: raise one's eyebrows   

CMU English Pronouncing Dictionary
EYEBROW    AY1 B R AW2
EYEBROWS    AY1 B R AW2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eyebrow    (n) ˈaɪbrau (ai1 b r au)
eyebrows    (n) ˈaɪbrauz (ai1 b r au z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[méi, ㄇㄟˊ, ] eyebrow; upper margin, #5,922 [Add to Longdo]
眉毛[méi mao, ㄇㄟˊ ㄇㄠ˙, ] eyebrow, #11,328 [Add to Longdo]
眉睫[méi jié, ㄇㄟˊ ㄐㄧㄝˊ, ] eyebrows and eyelashes; nearby, #101,878 [Add to Longdo]
眉尖[méi jiān, ㄇㄟˊ ㄐㄧㄢ, ] eyebrows, #115,130 [Add to Longdo]
眉黛[méi dài, ㄇㄟˊ ㄉㄞˋ, ] eyebrows (with umber black make-up) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Augenbraue {f} [anat.] | Augenbrauen {pl}eyebrow | eyebrows [Add to Longdo]
Augenbrauenstift {m}eyebrow pencil; eyepencil [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぴくっと[, pikutto] (adv) with a twitch (e.g. an eyebrow); with a dip; with a bob; with a flutter [Add to Longdo]
ぴくり[, pikuri] (adv-to,adv) (on-mim) (See ぴくっと) with a twitch (e.g. an eyebrow); with a dip; with a bob; with a flutter [Add to Longdo]
アイブロー;アイブラウ;アイブロウ[, aiburo-; aiburau ; aiburou] (n) eyebrow [Add to Longdo]
アイブローシェープ[, aiburo-shie-pu] (n) eyebrow shape [Add to Longdo]
アイブローペンシル[, aiburo-penshiru] (n) eyebrow pencil [Add to Longdo]
宛転[えんてん, enten] (adj-t,adv-to) (1) moving smoothly; (2) (of eyebrows) shapely [Add to Longdo]
引き眉;引眉[ひきまゆ, hikimayu] (n) painted eyebrows [Add to Longdo]
画眉[がび, gabi] (n) penciling eyebrows [Add to Longdo]
作り眉[つくりまゆ, tsukurimayu] (n) painted eyebrows [Add to Longdo]
三日月眉[みかづきまゆ, mikadukimayu] (n) arched eyebrows [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  eyebrow
      n 1: the arch of hair above each eye [syn: {eyebrow}, {brow},
           {supercilium}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top