ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eyeball

AY1 B AO2 L   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eyeball-, *eyeball*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eyeball[VT] จ้องมอง (คำไม่เป็นทางการ), See also: จ้อง, Syn. examine, stare
eyeball[N] ลูกตา
eyeball to eyeball[IDM] ตัวต่อตัว, See also: เป็นส่วนตัว, ประจันหน้ากัน (คำไม่เป็นทางการ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eyeball(อาย'บอล) n. ลูกตา. -vt. จ้องดู,เพ่งดู,ตรวจดูอย่างละเอียด, Syn. stare

English-Thai: Nontri Dictionary
eyeball(n) ลูกตา,ดวงตา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
eyeballลูกตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eyeballลูกตา,ลูกนัยน์ตา [การแพทย์]
Eyeball, Movement of, Lateralกรอกลูกตาไปข้างๆ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your brother's not very polite, Eyeball.น้องนายนี่ไม่สุภาพเอามากๆ อายบอลล์ Stand by Me (1986)
About this time, Charlie and Billy were playing mailbox baseball with Ace and Eyeball.ช่วงเวลานี้ ชาร์ลีกับบิลลี่ กำลังเล่นเบสบอลกับตู้ไปรษณีย์ กับ เอ็ซ และ อายบอลล์ Stand by Me (1986)
You know, like all guts and eyeballs all ready to jump and grab...รู้มั้ย ก็เหมือนพวกกัตส์กับอายบอลส์ ที่ทุกคนพร้อมจะโดด แล้วคว้าเอาไว้... Stand by Me (1986)
Me, Chris Chambers, kid brother to Eyeball Chambers.ฉัน คริส แชมเบอร์ น้องชาย อายบอล แชมเบอร์ Stand by Me (1986)
Hey, Eyeball, you know that Brower kid?เฮ้ อายบอลนายรู้จักเด็กบราวเวอร์นั่นด้วย? Stand by Me (1986)
By noon, Ace and Eyeball had told their secret to everybody in the gang.ตอนเที่ยงเอ็ซและอายบอลได้บอก ความลับกับเพื่อนทุกคนในแก๊ง Stand by Me (1986)
We better start running, Eyeball. They got dibs.เราควรจะเผ่นได้แล้ว อายบอล มันเป็นของพวกเขา Stand by Me (1986)
There are four of us, Eyeball. You just make your move.เรามีกันสี่คนนะ อายบอล นายก็แค่เพียงถอยไปซะ Stand by Me (1986)
You know what optical poptitude is? It's bulging eyeballs, so...คุณคงนึกออกใช่มั้ย ว่าตาถลนเป็นยังไง Punchline (1988)
I'm sitting at this big banquet table and... all the victims of all the murders I ever worked are there... and they're staring at me with these black eyeballs... because they got eight-ball hemorrhages from the head wounds.ว่ากำลังนั่งอยู่ที่โต๊ะในงานเลี้ยง เหยื่อฆาตกรรมที่ผมทำคดีพวกเขา จ้องผมด้วยสายตาเบิกกว้าง Heat (1995)
My eyeballs could've been sucked from their sockets!ลูกตาของฉันมันจะหลุดออกมาจากเบ้าตาอยู่แล้วนะ! Toy Story (1995)
Are you eyeballing me?แกจ้องฉันเหรอวะ? American History X (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eyeball"If it's a light workout, OK" "Right, so will we allow crotch-kicking and eyeball crushing?"

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลูกตา[N] eyeball, See also: eye, Syn. นัยน์ตา, ดวงตา, Example: หญิงมีลูกตาใหญ่กว่าชายเมื่อเทียบกับน้ำหนักตัวหรือเทียบกับขนาดของเบ้าตา, Count unit: ลูก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลอกตา[v. exp.] (kløk tā) EN: roll the eyes ; goggle ; goggle eyeballs   FR: rouler les yeux
ลูกนัยน์ตา[n.] (lūk nai tā) EN: eyeball   FR: globe oculaire [m]
ลูกตา[n.] (lūktā) EN: eyeball ; eye   FR: globe oculaire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EYEBALL    AY1 B AO2 L
EYEBALLS    AY1 B AO2 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eyeball    (n) ˈaɪbɔːl (ai1 b oo l)
eyeballs    (n) ˈaɪbɔːlz (ai1 b oo l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
眼球[yǎn qiú, ㄧㄢˇ ㄑㄧㄡˊ, ] eyeball, #6,514 [Add to Longdo]
眼珠[yǎn zhū, ㄧㄢˇ ㄓㄨ, ] eyeball, #21,679 [Add to Longdo]
眼珠子[yǎn zhū zi, ㄧㄢˇ ㄓㄨ ㄗ˙, ] eyeball; fig. the apple of one's eye (i.e. favorite person), #31,799 [Add to Longdo]
眼珠儿[yǎn zhū r, ㄧㄢˇ ㄓㄨ ㄖ˙, / ] eyeball; fig. the apple of one's eye (i.e. favorite person) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Augapfel {m} [anat.] | Augäpfel {pl}eyeball | eyeballs [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[まなこ, manako] (n) (1) eye; eyeball; (2) (arch) pupil and (dark) iris of the eye; (3) (arch) insight; perceptivity; power of observation; (4) (arch) look; field of vision; (5) (arch) core; center; centre; essence; (P) [Add to Longdo]
眼球[がんきゅう, gankyuu] (n,adj-no) eyeball [Add to Longdo]
視認[しにん, shinin] (n,vs) confirm by sight; sighting; eyeballing [Add to Longdo]
目(P);眼(P)[め, me] (n) (1) eye; eyeball; (2) (See 目が見える) eyesight; sight; vision; (3) look; stare; glance; (4) an experience; (5) viewpoint; (6) (See 編み目) stitch; texture; weave; (suf) (7) ordinal number suffix; (8) (See 大きめ) somewhat; -ish; (P) [Add to Longdo]
目の玉[めのたま, menotama] (n) eyeball [Add to Longdo]
目ん玉[めんたま, mentama] (n) (See 目玉) eyeballs [Add to Longdo]
目玉[めだま, medama] (n) (1) eyeball; (2) (abbr) special feature; centerpiece; showpiece; drawcard; (3) special program; loss leader; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eyeball
   n 1: the ball-shaped capsule containing the vertebrate eye [syn:
      {eyeball}, {orb}]
   v 1: look at [syn: {eye}, {eyeball}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top