ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eye drops

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eye drops-, *eye drops*, eye drop
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eye drops[N] ยาหยอดตา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eye dropsหยดน้ำยาหยอดตา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eye Dropsยาหยอดตา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eye dropsI'd like to buy eye drops.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อัญชนะ[N] eye drops, Thai definition: ยาตา, ยาหยอดตา, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัญชนะ[n.] (anchana) EN: eye drops   
ยาหยอดตา[n. exp.] (yā yøt tā) EN: eye drops   FR: gouttes pour les yeux [fpl]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
眼药[yǎn yào, ㄧㄢˇ ㄧㄠˋ, / ] eye drops; eye ointment [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
差し薬[さしぐすり, sashigusuri] (n) eye drops; eye lotion [Add to Longdo]
点眼薬[てんがんやく, tenganyaku] (n) eye drops [Add to Longdo]
点薬[てんやく, tenyaku] (n,vs) applying eye drops [Add to Longdo]
目薬[めぐすり, megusuri] (n) eye drops; eyewash; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top