ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exultation

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exultation-, *exultation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exultation[N] ความปิติยินดี, See also: ความยินดี, ความหรรษา, Syn. delight, happiness, joy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exultation(อิกซัลเท'เชิน) adj. การรื่นเริงมาก,ความดีอกดีใจมาก, Syn. exultance

English-Thai: Nontri Dictionary
exultation(n) ความปีติยินดี,ความปราโมทย์,ความยินดีปรีดา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปีติ[n.] (pīti ) EN: elation ; exultation ; joy ; rejoicing   FR: joie [f] ; plaisir [m]
ปราโมทย์[n.] (prāmōt) EN: jubilation ; joy ; exultation ; delight ; happiness   FR: jubilation [f] ; exaltation [f] ; joie [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exultation    (n) ˌɛgzʌltˈɛɪʃən (e2 g z uh l t ei1 sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大喜[dà xǐ, ㄉㄚˋ ㄒㄧˇ, ] exultation, #12,327 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
快哉[かいさい, kaisai] (n) joy; exultation [Add to Longdo]
快哉を叫ぶ[かいさいをさけぶ, kaisaiwosakebu] (exp,v5b) to shout with exultation; to shout for joy [Add to Longdo]
歓天喜地[かんてんきち, kantenkichi] (n,adj-no) great joy; jubilation; exultation [Add to Longdo]
雀躍[じゃくやく, jakuyaku] (n,vs) leaping for joy; exultation [Add to Longdo]
法悦[ほうえつ, houetsu] (n) religious exultation; ecstasy [Add to Longdo]
謳歌[おうか, ouka] (n,vs) rejoicing; glorification; exultation; celebration; enjoyment; singing praises [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exultation
   n 1: a feeling of extreme joy [syn: {exultation}, {jubilance},
      {jubilancy}, {jubilation}]
   2: the utterance of sounds expressing great joy [syn:
     {exultation}, {rejoicing}, {jubilation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top