ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exultant

IH0 G Z AH1 L T AH0 N T   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exultant-, *exultant*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exultant(อิกซัล'เทินทฺ) adj. รื่นเริงมาก,ดีอกดีใจมาก

English-Thai: Nontri Dictionary
exultant(adj) ปีติยินดี,ปรีดิ์เปรม,ยินดีปรีดา,ปราโมทย์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชื่นชมยินดี[v.] (cheūnchomyindī) EN: be pleased with ; be exultant ; be satisfied with ; be happy ; be thrilled ; rejoice   

CMU English Pronouncing Dictionary
EXULTANT    IH0 G Z AH1 L T AH0 N T
EXULTANTLY    IH0 G Z AH1 L T AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exultant    (j) ˈɪgzˈʌltənt (i1 g z uh1 l t @ n t)
exultantly    (a) ˈɪgzˈʌltəntliː (i1 g z uh1 l t @ n t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
意気揚揚;意気揚々[いきようよう(uK), ikiyouyou (uK)] (adj-t,adv-to) (See 揚々) triumphant; exultant; in high and proud spirits [Add to Longdo]
揚揚;揚々[ようよう, youyou] (adj-t,adv-to) (See 意気揚々) triumphant; exultant; in high and proud spirits [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exultant
   adj 1: joyful and proud especially because of triumph or
       success; "rejoicing crowds filled the streets on VJ Day";
       "a triumphal success"; "a triumphant shout" [syn:
       {exultant}, {exulting}, {jubilant}, {prideful},
       {rejoicing}, {triumphal}, {triumphant}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top