ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exudation

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exudation-, *exudation*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exudation(เอคซิวเด'เ?ิน) n. การไหลซึมออกมา,สิ่งที่ไหลซึมออกมา., See also: exudative adj.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exudationขับออกมา [การแพทย์]
Exudation, Serousน้ำเหลืองที่ถูกขับออกมา [การแพทย์]

Japanese-English: EDICT Dictionary
浸出;滲出[しんしゅつ, shinshutsu] (n,vs) {chem} infiltration; permeation; exudation; percolation; effusion; extraction [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exudation
   n 1: a substance that oozes out from plant pores [syn:
      {exudate}, {exudation}]
   2: the process of exuding; the slow escape of liquids from blood
     vessels through pores or breaks in the cell membranes [syn:
     {exudation}, {transudation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top