ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

extrovert

EH1 K S T R AH0 V ER2 T   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -extrovert-, *extrovert*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
extrovert(เอคซฺ'โทรเวิร์ท) n. ผู้ชอบเอาใจใส่ต่อสิ่งภายนอก adj. เกี่ยวกับการชอบเอาใจใส่ต่อสิ่งภายนอกหรือสิ่งแวดล้อม

English-Thai: Nontri Dictionary
extrovert(n) คนเปิดเผย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Extrovertบุคคลที่มีลักษณะเปิดเผย [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
extroverted (adj) เอาใจใส่

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Barry is an extroverted leader.แบร์รี่เป็นผู้นำที่เปิดเผย Split (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
extrovertDo introverts not live as long as extroverts?

CMU English Pronouncing Dictionary
EXTROVERT    EH1 K S T R AH0 V ER2 T
EXTROVERTED    EH1 K S T R AH0 V ER2 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
extrovert    (n) ˈɛkstrəvɜːʴt (e1 k s t r @ v @@ t)
extroverts    (n) ˈɛkstrəvɜːʴts (e1 k s t r @ v @@ t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
外向的[がいこうてき, gaikouteki] (adj-na) extroverted; outgoing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 extrovert
   adj 1: being concerned with the social and physical environment
       [syn: {extrovert}, {extravert}, {extroverted},
       {extraverted}, {extrovertive}, {extravertive}]
   n 1: (psychology) a person concerned more with practical
      realities than with inner thoughts and feelings [syn:
      {extrovert}, {extravert}] [ant: {introvert}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top