ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

extrinsic

EH0 K S T R IH1 N S IH0 K   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -extrinsic-, *extrinsic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
extrinsic[ADJ] ที่มาจากภายนอก, Syn. external, extraneous, outward, Ant. intrinsic
extrinsic[ADJ] ไม่จำเป็น, See also: ไม่สำคัญ, Syn. inessential, nonessential, Ant. intrinsic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
extrinsic(เอคซฺทริน'ซิค) adj. ไม่สำคัญ,ภายนอก, Syn. extrinsical, See also: extrinsically adv., Syn. extraneous

English-Thai: Nontri Dictionary
extrinsic(adj) ภายนอก,ไม่สำคัญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
extrinsic-ภายนอก, -จากภายนอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
extrinsicนอกตัว, จากภายนอก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
extrinsic ash; extraneous ashเถ้าภายนอก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
extrinsic evidenceพยานหลักฐานโดยอ้อม (ที่ไม่ปรากฏชัดแจ้งใน เอกสาร) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
extrinsic fraudการหลอกลวงโดยปิดบังความจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
extrinsic valueค่านอกตัว [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Extrinsicอยู่ด้านนอก,สาเหตุภายนอก,นอกต่อม [การแพทย์]
Extrinsic Factorsปัจจัยที่มาจากภายนอกปัจจัยภายนอก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"who ran away with an extrinsic fellow.ผู้ซึ่งหนีตามไปกับชายหนุ่ม Atonement (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พยานหลักฐานโดยอ้อม[n. exp.] (phayān lakthān dōi øm) EN: indirect evidence ; extrinsic evidence ; extraneous evidence   
แรงจูงใจภายนอก[n. exp.] (raēngjūngjai phāinøk) EN: extrinsic motivation   

CMU English Pronouncing Dictionary
EXTRINSIC    EH0 K S T R IH1 N S IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
extrinsic    (j) ˈɛkstrˈɪnsɪk (e1 k s t r i1 n s i k)

Japanese-English: EDICT Dictionary
外発的[がいはつてき, gaihatsuteki] (adj-na) extrinsic (psychology) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 extrinsic
   adj 1: not forming an essential part of a thing or arising or
       originating from the outside; "extrinsic evidence"; "an
       extrinsic feature of the new building"; "that style is
       something extrinsic to the subject"; "looking for
       extrinsic aid" [ant: {intrinsic}, {intrinsical}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top