ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

extrication

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -extrication-, *extrication*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
extrication[N] การช่วยให้หลุดพ้น (อย่างยากลำบาก), Syn. disentanglement, liberation

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความหลุดพ้น[N] extrication, See also: disengagement, release, Syn. การหมดกิเลส, การหลุด, การเป็นอิสระ, Example: ธรรมะทำให้เขาเกิดความหลุดพ้นจากกิเลส

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
extrication    (n) ˌɛkstrɪkˈɛɪʃən (e2 k s t r i k ei1 sh @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
脱石油[だつせきゆ, datsusekiyu] (n) extrication from dependence on oil [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 extrication
   n 1: the act of releasing from a snarled or tangled condition
      [syn: {unsnarling}, {untangling}, {disentanglement},
      {extrication}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top