ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

extricate

EH1 K S T R AH0 K EY2 T   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -extricate-, *extricate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
extricate[VT] ช่วยให้หลุดพ้น (อย่างยากลำบาก), Syn. disentangle, free, liberate
extricate from[PHRV] ทำให้เป็นอิสระจาก, See also: ทำให้หลุดพ้นจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
extricate(เอคซฺ'ทริเคท) vt. ทำให้หลุด, ปล่อยแก๊สออก., See also: extrication n.

English-Thai: Nontri Dictionary
extricate(vt) คลี่คลาย,แก้ไขได้,แก้ออก,ทำให้หลุด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I know you've told me that you're committed to seeing this through, but you can still extricate yourself from this mess.ว่าท่านจะพิจารณาให้ถี่ถ้วน แต่ท่านยังสามารถแยกตัวออกมาจากปัญหา Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
I'm offering you a chance to extricate yourself.ผมเสนอโอกาสให้คุณหลุดพ้นจากความยุ่งยากนี้ Number Crunch (2011)
Slade Wilson was Australian secret intelligence service, stranded on the island after a failed operation to extricate Yao Fei.สเลด วิลสัน เป็นหน่วยข่าวกรองของออสเตรเลีย ติดอยู่เกาะนี่ หลังจากล้มเหลวในภารกิจ ช่วยเหลือเยา เฟย์ Arrow: Year One (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
extricateThe man extricated Ellie from a dangerous situation.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่ง[v.] (bong) EN: pick off ; extricate   FR: extraire ; enlever
ปลีก[v.] (plīk) EN: get away ; extricate oneself ; slip away ; branch off ; separate ; dissociate ; retire ; evade   FR: dissocier ; séparer

CMU English Pronouncing Dictionary
EXTRICATE    EH1 K S T R AH0 K EY2 T
EXTRICATED    EH1 K S T R IH0 K EY2 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
extricate    (v) ˈɛkstrɪkɛɪt (e1 k s t r i k ei t)
extricated    (v) ˈɛkstrɪkɛɪtɪd (e1 k s t r i k ei t i d)
extricates    (v) ˈɛkstrɪkɛɪts (e1 k s t r i k ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
救出[きゅうしゅつ, kyuushutsu] (n,vs) rescue; extricate; reclaim; deliverance; (P) [Add to Longdo]
助け出す[たすけだす, tasukedasu] (v5s) to help out of (trouble); to extricate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 extricate
   v 1: release from entanglement of difficulty; "I cannot
      extricate myself from this task" [syn: {extricate},
      {untangle}, {disentangle}, {disencumber}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top