ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

extremity

IH0 K S T R EH1 M AH0 T IY0   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -extremity-, *extremity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
extremity[N] ความที่สุด, See also: ความรุนแรงที่สุด, ความสูงสุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
extremity(อิคซฺเทรม'มิที) n. ความสุดขีด,ปลายสุด,ภาวะสุดขีด,ปลายแขนปลายขา,วิธีการที่รุนแรงเกินไป

English-Thai: Nontri Dictionary
extremity(n) ปลาย,ความรุนแรงเกินไป,ความสุดขีด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
extremity๑. แขนหรือขา [มีความหมายเหมือนกับ limb]๒. ส่วนปลาย [มีความหมายเหมือนกับ termination ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
extremity, lower; limb, lowerขา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
extremity, upper; limb, upperแขน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Extremity Contouringการผ่าตัดตกแต่งแขนขา [การแพทย์]
Extremity Prosthesis, Upperแขนเทียม [การแพทย์]
Extremity, Inferiorสัดส่วนช่วงเท้า [การแพทย์]
Extremity, Lowerกระดูกโครงสร้างตอนล่าง,บริเวณขา,ขาและเท้า,ขา,ขาทั้ง2ข้าง,กล้ามเนื้อส่วนขา,ส่วนขา [การแพทย์]
Extremity, Superiorสัดส่วนช่วงแขน [การแพทย์]
Extremity, Upperกระดูกโครงสร้างตอนบน,แขน,บริเวณแขน,อวัยวะส่วนแขนและมือ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yet we would have not got to this extremity had he done what the situation dictated.(เสียงร้อง) Edge of Darkness (2010)
Now, three lines-- one at the right scapula continuing along T-5 and T-6, here, at the posterior extremity of rib number ten, also favoring the right side, as well as here, at the superior aspect of the right iliac crest.มีอยู่3แนว \ หนึ่งที่กระดูกสะบักขวา ต่อเนื่องไปที่กระดูกสันหลังระดับอกอันที่5-6 นี่ที่กระดูกซี่โครงซี่ที่สิบด้านหลัง The Friend in Need (2013)
Due to the extremity of the simian flu crisis...ความรุนแรงของวิกฤตโรคซีเมีย Dawn of the Planet of the Apes (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
extremityHe was driven to the last extremity.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัว[n.] (hūa) EN: top ; end ; extremity ; tip   FR: extrémité [f] ; bout [m] ; haut [m] ; sommet [m]
หัวถอก[n.] (hūathøk) EN: extremity of the penis   
ปลาย[n.] (plāi) EN: end ; extremity ; tip ; point ; tale   FR: fin [f] ; extrémité [f] ; bout [m] ; terminaison [f] ; pointe [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
EXTREMITY    IH0 K S T R EH1 M AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
extremity    (n) ˈɪkstrˈɛmɪtiː (i1 k s t r e1 m i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
末端[mò duān, ㄇㄛˋ ㄉㄨㄢ, ] extremity, #17,845 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
果たて;極;尽;果(io)[はたて, hatate] (n) (arch) end; limit; extremity [Add to Longdo]
果て[はて, hate] (n) the end; the extremity; the limit; the limits; the result; (P) [Add to Longdo]
果てし[はてし, hateshi] (n) end; limit; bounds; extremity; result; fate [Add to Longdo]
外れ[はずれ, hazure] (n,suf) (1) end; verge; extremity; tip; outskirts; (2) miss; failure; (P) [Add to Longdo]
窮余[きゅうよ, kyuuyo] (n) extremity; desperation [Add to Longdo]
[きょく, kyoku] (n) (1) pole; (2) climax; extreme; extremity; culmination; height; zenith; nadir [Add to Longdo]
極み(P);窮み[きわみ, kiwami] (n) height; acme; extremity; (P) [Add to Longdo]
極端[きょくたん, kyokutan] (adj-na,n) extreme; extremity; (P) [Add to Longdo]
至り[いたり, itari] (n) utmost limit; extremity; result [Add to Longdo]
出外れ[ではずれ, dehazure] (n) end; extremity (of a village) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 extremity
   n 1: an external body part that projects from the body; "it is
      important to keep the extremities warm" [syn: {extremity},
      {appendage}, {member}]
   2: an extreme condition or state (especially of adversity or
     disease)
   3: the greatest or utmost degree; "the extremity of despair"
   4: the outermost or farthest region or point
   5: that part of a limb that is farthest from the torso

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top